Uznesenie Európskej odborovej konfederácie o stratégii obnovy EÚ po prepuknutí koronavírusu

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Európska komisia navrhuje rozsiahly plán obnovy pre Európu založený na plnom využití potenciálu rozpočtu EÚ, ktorého cieľom je náprava hospodárskych a sociálnych škôd zapríčinených pandémiou spôsobenou koronavírusom, naštartovanie procesu európskej obnovy a ochrana a vytváranie pracovných miest. Európa čelí najhoršej recesii od tridsiatych rokov 20. storočia, po najhoršej pandémii za posledných sto rokov.

EOK vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám, kolegom a zamestnancom, ktorí zomreli na koronavírus. Vážime si všetkých pracovníkov, ktorí poskytovali starostlivosť a pomoc infikovaným ľuďom a ktorí zabezpečili nevyhnutnú výrobu, dodávky a služby v zdravotníckych systémoch pre obyvateľstvo. Vyjadrujeme solidaritu a podporu všetkým infikovaným ľuďom; a pracovníkom a ich rodinám, ktorí prišli o prácu alebo boli prepustení z práce.

Koronavírus a aj “lockdown” už teraz priniesli hrozné následky, pokiaľ ide o hospodársku recesiu, masívnu nezamestnanosť, zhoršenie pracovných podmienok a práv, zvýšenú nerovnosť a sociálne vylúčenie. Viac ako 40 miliónov zamestnancov v EÚ sa muselo uchýliť k práci na kratší pracovný čas, kompenzácii príjmu a iným formám ochrany zamestnania. Viac ako 10 miliónov prepustených do trvalej nezamestnanosti, okrem všetkých neštandardných, samostatne zárobkovo činných osôb, neistých a neohlásených zamestnancov, ktorí nedostali žiadny prístup k ochranným opatreniam.

Vírus dramaticky zasiahol starších ľudí s najvyššou úrovňou infekcie a úmrtí. Ženy boli obzvlášť postihnuté účinkami pandémie, navyše znevýhodnené kategórie, ako sú migranti, cezhraniční pracovníci, etnické menšiny, ľudia so zdravotným postihnutím a ochorením, sa zhoršili. Zamestnanci, ktorí poskytovali starostlivosť a pomoc infikovaným ľuďom a ktorí zabezpečovali nevyhnutnú výrobu, dodávky a služby, boli veľmi často nútení vykonávať svoju prácu v nezdravých podmienkach a bez náležitej ochrany.

Politici ukázali svoju nepripravenosť čeliť tejto bezprecedentnej kríze. Účinky koronavírusu na naše systémy zdravotnej starostlivosti a verejné služby boli devastujúce, čo dokazuje, že úsporné opatrenia a privatizácia boli nesprávnym receptom na blaho ľudí a bezpečnosť našej spoločnosti.

Reakcia zo strany členských štátov a EÚ prišla veľmi neskoro a stále má mnoho obmedzení. Núdzové opatrenia zavedené na podporu zamestnancov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločností zasiahnutých krízou stále vykazujú medzery: mnoho zamestnancov a firiem nie je podporovaných týmito opatreniami, ktoré často nie sú adekvátne, zatiaľ čo v mnohých prípadoch použité zdroje neboli konkrétnou pomocou pre ľudí, verejné služby a hospodárstvo.

Bolo to z dôvodu neprijateľných rozdielov medzi národnými vládami, ale aj zdrvujúcej byrokracie a konfliktov právomocí medzi rôznymi úrovňami verejnej správy. Niektoré vlády okrem toho použili koronavírus ako ospravedlnenie na útoky na právny štát, ľudské a demokratické práva, práva pracovníkov a odborov, najmä na kolektívne vyjednávanie. Táto situácia spolu so zvyšujúcou sa hospodárskou a sociálnou krízou zvyšuje zúfalstvo a hnev ľudí a extrémne pravicové populistické sily využívajú príležitosť na opätovné získanie politického priestoru, čím oslabujú našu demokraciu.

Riešenie núdzových situácií

Z týchto dôvodov sa EOK zasadzuje za rýchle vykonávanie všetkých núdzových opatrení, najmä opatrenia SURE, s cieľom poskytovať pomoc pracovníkom a podnikom v čase krízy, udržiavať zamestnanosť, podporovať verejné služby na všetkých úrovniach – najmä v oblasti verejného zdravia a dlhodobých systémov starostlivosti – a zabezpečiť dodávky základných služieb a tovaru. EOK okrem toho opätovne potvrdzuje potrebu rozšíriť a predĺžiť núdzové opatrenia, kým to nebude potrebné, a zabezpečiť ich súdržnosť a koordináciu s následnou stratégiou obnovy.

EOK opakovane vydávala veľmi jasné pokyny, ako realizovať núdzové opatrenia. Inštitucionálne rozhodnutia sa musia prijímať rýchlo, a to bez toho, aby sa stanovili akékoľvek makroekonomické podmienky a aby sa zabezpečila úplná flexibilita; zdroje sa musia dostať k príjemcom včas, bez toho, aby ich uviazla byrokracia a bankový systém. Úplné pokrytie všetkých kategórií príjemcov, primeranosť platieb, dodržiavanie zásad právneho štátu a daňové povinnosti, dodržiavanie sociálneho dialógu a práv pracovníkov a odborov sú mimoriadne dôležité.

EOK opakovane zdôrazňovala, že znižovanie rizika nákazy a zaručenie dodržiavania zdravotných a bezpečnostných ustanovení pre všetkých pracovníkov musí byť nevyhnutnou podmienkou každého núdzového alebo regeneračného opatrenia. Je nevyhnutná nová ambiciózna a účinná stratégia EÚ v oblasti BOZP. Žiadame EÚ a členské štáty, aby vyriešili oneskorenia a nedbanlivosť, ktoré doteraz preukázali, aby v plnej miere uplatňovali usmernenia BOZP na riešenie fyzických a psychosociálnych rizík spojených s prepuknutím choroby Covid-19, aby poskytovali primeranú podporu inšpektorátom práce, riadne zapájať sociálnych partnerov na všetkých úrovniach a zástupcov odborov bezpečnosti na pracovisku do navrhovania a vykonávania vhodných opatrení v oblasti BOZP.

EOK sa naďalej mobilizuje s cieľom zabezpečiť potrebnú podporu všetkým pracovníkom postihnutým mimoriadnou situáciou prostredníctvom sociálneho dialógu, rokovaní, lobovania a koordinácie. Opakujeme, že je potrebné posilniť práva pracovníkov a odborových zväzov, ako aj sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a účasť pracovníkov ako základné nástroje na riešenie núdzových situácií, stratégie odchodu a obnovy, ktoré treba dodržať.

EOK znovu odsudzuje zneužívanie zákonov o mimoriadnych udalostiach zo strany niektorých vlád s cieľom obmedziť práva pracovníkov a odborových zväzov; a spolu so svojimi členskými konfederáciami je v popredí v boji za obranu demokracie, najmä na pracovisku, na trhu práce a v hospodárstve.

Celé uznesenie v anglickom jazyku nájdete tu: ETUC Resolution on the recovery strategy after COVID-19 – FINAL AFTER EXCO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *