zasadnutie Rady mladých KOZ SR

Konfederácia odborových zväzov SR zorganizovala prvé tohtoročné zasadnutie Rady mladých KOZ SR zamerané na vyhodnotenie predchádzajúceho roku a prípravu projektov a definíciu cieľov na rok 2019.

Stretnutia, ktoré sa konalo 18.1.2019 v Bratislave, sa zúčastnili mladí zástupcovia z 11 odborových zväzov. V aktuálnom roku sa chcú mladi odborári zamerať na propagáciu dôležitosti sa organizovania a členstva v odboroch a silu kolektívneho vyjednávania. Rovnako sú pripravení aktívne participovať na Prvomájových oslavách, veľtrhoch či burzách práce a festivaloch. V tomto roku sa plánujú okrem ad hoc stretnutí stretnúť aj v Žiline a Košiciach.

Dôležitou súčasťou novoročného stretnutia Rady mladých KOZ SR bola aj voľba nového vedenia rady. Predsedom RM KOZ SR sa stal František Gajdoš z OZ KOVO a podpredsedníčkou Františka Jakubíková z OZ Policie v SR.

Vianoce sa blížia

Je čas bilancovania uplynulého roku a prípravy na nový rok. Výbor sa 12-12-2018 stretol na poslednej tohtoročnej schôdzi a následne na slávnostnom stretnutí, kde sa na posedení v Caffee Restaurant RENDEZ VOUZ na Českej ul. č. 7 v Bratislave slávnostne rozlúčil s rokom 2018. Na posedení sa zúčastnila aj bývalá predsedníčka D. Illéšová, hospodárka V. Džugasová a predseda revíznej komisie J. Strihovský.

Všetkým členom základných organizácií, partnerom a sympatizantom patrí tento pozdrav od členov výboru a jeho predsedu: Pf 2019 web

Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a 2020 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a 2020 boli 28. novembra 2018 slávnostne podpísané v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov, reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska. Slávnostného podpisu sa zúčastnil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini a predsedovia všetkých koaličných strán.

Podrobnosti sú uvedené na stránke KOZ SR.

Informácia zo stretnutia výboru OZ SAV dňa 14-11-2018

Podľa plánu sa stretli členovia výboru OZ SAV a prerokovali agendu a veci ktoré sa nazbierali  od ostatného stretnutia.

Prediskutované témy:

Predseda informoval o svojej účasti na zasadnutí predsedníctva SAV a veciach ktoré tam boli preberané.  Upozornil najmä na rozbehnutý proces prípravy nového znenia Zákona o SAV.

Predseda informoval o korešpondencii z KOZ týkajúcej sa refundácie nákladov na realizáciu kontroly bezpečnosti pri práci zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Výbor vzal na vedomie doplnenie revíznej komisie o ďalšieho člena pána Jozefa Fabiána (podľa uznesenia rady predsedov). Odteraz bude revízna komisia pracovať v plnom zložení.

Hospodárka informovala o výsledku kontroly hospodárenia, ktorú uskutočnila revízna komisia. Následne bolo prerokované plnenie a čerpanie rozpočtu OZ a výbor pripravil základ návrhu rozpočtu OZ na rok 2019. Bola rozdelená technika OZ do používania  konkrétnym členom výboru a odsúhlasený nákup licencií antivírusových programov pre ochranu tejto techniky.

Výbor bol informovaný o personálnych zmenách vo výbore ZO č. 48.

 

5-11-2018 bolo zasadnutie HSR SR

Pre nás bol podstatný bod číslo 4. Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, kde sa prejednávali mzdové náležitosti, ktoré vstúpia do platnosti od roku 2019.
Podrobnosti nájdete tu: LINK

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020

V prílohe Vám dávame na vedomie materiálAnalýzy k Národnému programu aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaslalo predmetný materiál Konfederácii odborových zväzov SR  na zaujatie stanoviska. Kto máte nejaký podnet či pripomienku, ktorú by bolo vhodné do materiálu zakomponovať, zašlite ich  prosím najneskôr do 10. novembra 2018 na email: vybor.odbory@sav.sk

 

 

Pripomienkové konanie ktoré sa určite dotýka SAV

Dostali sme na pripomienkovanie materiál Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028.

Celkovo je navrhnutých päť štátnych programov s nasledovným návrhom zamerania:

  1. Materiály a výrobky s vyššou pridanou hodnotou na báze efektívneho zhodnotenia domácich surovín a odpadov
  2. Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
  3. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné prostredie
  4. Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť
  5. Spoločenskovedný, humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti

Prosím pozrite si to a pripomienky zašlite na výbor OZ SAV (najlepšie e-mailom na adresu vybor.odbory@sav.sk) najneskôr do 24. 10. 2018.