Prehľad o koronavíruse: Reakcia politiky súdržnosti EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom

Milé kolegyne a kolegovia,

Európska komisia dnes oznamuje prvé predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+).

Od začiatku krízy a vďaka flexibilite zavedenej v politike súdržnosti EÚ na riešenie dôsledkov pandémie koronavírusu zmobilizovala prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF) investície vo výške viac ako 13 miliárd EUR. Finančné prostriedky EÚ pomohli celoštátnym, regionálnym a miestnym komunitám v boji proti negatívnemu sociálno-ekonomickému vplyvu pandémie koronavírusu.

Celkovo bolo na zdravotnú starostlivosť prerozdelených 4,1 miliardy EUR na nákup nevyhnutných prístrojov a osobných ochranných prostriedkov na záchranu životov. Zmobilizovalo sa 8,4 miliardy EUR prostredníctvom poskytovania grantov, úverov a súboru personalizovaných finančných nástrojov na podporu hospodárstva, a najmä malých a stredných podnikov (MSP), s cieľom prispôsobiť sa kríze. V neposlednom rade sa prostredníctvom ESF poskytlo približne 1,4 miliardy EUR na pomoc ľuďom a záchranu pracovných miest.

V záujme zabezpečenia maximálnej transparentnosti a zodpovednosti dnes Komisia zriaďuje osobitnú webovú stránku k platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti s cieľom ukázať, ako politika súdržnosti EÚ podporuje členské štáty pri prekonávaní krízy spôsobenej koronavírusom. Vďaka denným aktualizáciám platforma zobrazí všetky informácie týkajúce sa zmien programov, ako aj informácie o tom, na čo idú zdroje a ako sa investujú. Vďaka neustálej aktualizácii bude prehľad platformy každý deň kompletnejší.

WEB: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r

Stanovisko KOZ SR k rokovaniu HSR

Odborári odmietajú Krajniakov diktát

 

Minister práce Milan Krajniak na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR  dňa 24.8.2020 prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR.

 

Po trojmesačnej prestávke sa dnes konalo plenárne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v tomto roku. Najdôležitejším bodom rokovania bolo pre nás prerokovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021. KOZ SR svoje stanovisko prezentovala už v rámci jej prerokovania v medzirezortnom pripomienkovom konaní, do ktorého bol predložený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákona.

 

KOZ SR zásadne nesúhlasí so zavedením tzv. štartovacej minimálnej mzdy a z toho vyplývajúcimi legislatívnymi úpravami, pretože zavádzanie rôznej úrovne minimálnej mzdy na základe dĺžky trvania nezamestnanosti, považujeme za diskriminačné a v rozpore s právom na rovnaké zaobchádzanie a rovnakú mzdu. Rovnako zásadne nesúhlasíme s prechodným ustanovením, ktoré pevne ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 620 eur mesačne, a ktorým sa pozastavuje účinnosť § 8 zákona. KOZ SR trvá na zachovaní pôvodného znenia zákona. Naďalej požadujeme stanovenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 ako 60 % verifikovanej priemernej mzdy. Priemerná mzda v roku 2019 bola 1 092 eur, preto by minimálna mzda na rok 2021 v zmysle zákona mala byť 656 eur. Rovnako nesúhlasíme s prezentovanými návrhom na odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy a so zrušením § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch.

 

Minister práce na dnešnom rokovaní prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie. Po dohode so zamestnávateľmi minister práce oznámil, že na najbližšie rokovanie vlády SR predloží návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 623 eur, zruší sa automat na jej zvyšovanie, ako je prijatý v platnom zákone, a zvýšenie minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch bude v paušálnej výške o 43 eur. Stanoví sa tiež pevná suma príplatkov. Tento návrh považujeme ešte za horší, ako bol ten, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Toto konanie ministra práce považujeme za zásadné porušenie elementárnych princípov tripartitizmu a tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR. „To, čo predviedol minister Krajniak je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu. Sociálny dialóg bol na Slovensku budovaný 30 rokov. Počas tohto obdobia sa takáto situácia vyskytla asi len raz, a to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara,“ upozornila viceprezidentka KOZ SR a podpredsedníčka HSR Monika Uhlerová. „Orgány KOZ SR v najbližších dňoch rozhodnú o ďalších krokoch. Budeme informovať aj našu Európsku odborovú centrálu v Bruseli a Medzinárodnú organizáciu práce, pretože považujeme toto konanie za mimoriadne hrubé porušenie sociálneho dialógu,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Link na tlačovú konferenciu po opustení rokovania HSR:

https://www.ta3.com/clanok/1190829/brifing-odborarov-o-dovode-predcasneho-odchodu-z-rokovania-tripartity.html

 

 

Situácia v Bielorusku: EOK požadujú okamžité prepustenie odborárov zadržaných za účasť na mierových protestoch

Európska odborová konfederácia (EOK) a Paneurópska regionálna rada (PERC) pozorne a s veľkým znepokojením sledujú súčasnú situáciu v Bielorusku po nedávnych prezidentských voľbách.

EOK a PERC požadujú okamžité prepustenie odborárov zadržaných za účasť na mierových protestoch proti falšovaným voľbám, najmä Nikolai Zimin, bývalý predseda Bieloruského nezávislého odborového zväzu a Maxim Sereda, predseda UMTO Nezávislého odborového zväzu baníkov.

 EOK spoločne vyzýva Radu Európskej únie, aby zvolali naliehavý samit EÚ s cieľom posúdiť činnosť bieloruskej autority a prehodnotiť vzťahy EÚ s Bieloruskom. Zahŕňa to opätovné zavedenie primeraných sankcií za volebný podvod a násilie, ako aj prehodnotenie spolupráce s touto krajinou, a to aj v rámci Východného partnerstva.

EOK uviedlo nutnosť sa venovať aj posilneniu podpory bieloruskej občianskej spoločnosti – vrátane nezávislých odborov – a zastaveniu akejkoľvek finančnej podpory EÚ.

Luca Visentini, generálny tajomník EOK uviedol„Európske odborové hnutie nemalo ilúzie o povahe bieloruského režimu. Zatiaľ čo prepustenie politických väzňov stačilo na to, aby niektorí predstavitelia EÚ zmenili názor vo vzťahoch s Bieloruskom, bolo jasné, že režim nie je otvorený žiadnej skutočnej zmene. Režim pokračuje v potláčaní demokratických inštitúcií, nezávislej občianskej spoločnosti a odborového hnutia a porušuje základné práva a slobody svojich občanov.

 Nedávna volebná kampaň a nasledujúca nová vlna represií to jasne ukázali. Podporujeme požiadavky obyvateľov Bieloruska, bieloruských nezávislých odborových zväzov a občianskej spoločnosti. Ceníme si nedávne vyhlásenia vysokého predstaviteľa EÚ. Vyzývame však Európsku úniu, aby prijala silnú a jednoznačnú reakciu a prehodnotila vzťahy s Bieloruskom v súlade s hodnotami a zásadami EÚ.

 Sme v kontakte s našimi bratmi a sestrami z Bieloruského kongresu demokratických odborových zväzov a vyjadrujeme solidaritu s ich dlhotrvajúcim bojom za dodržiavanie práv pracovníkov a odborových zväzov a slobody v krajine “

 

Jazykový kurz – Anglický jazyk

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“. V rámci Centra pre vzdelávanie sme dostali možnosť zúčastniť sa na jazykovom kurze:

 

Jazykový kurz – Anglický jazyk pre začiatočníkov

Jazykový kurz – Anglický jazyk pre pokročilých

 

Jazykový kurz – Anglický jazyk – A2 – základná úroveň

Hlavný cieľ: do dvoch rokov dosiahnutie úrovne A2 v rámci hovoreného a písomného prejavu, čo predstavuje: počúvanie, čítanie, ústna interakcia, samostatný ústny prejav, písanie.

Dokáže použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, svojho vzdelania a svojej terajšej práce alebo nedávnej práce, napísať krátke jednoduché oznámenia

a správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. Dokáže napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie, oznam, vyplniť formulár.

Jazykový kurz – Anglický jazyk – B2 – pokročilý

Do dvoch rokov dosiahnutie úrovne B2 v rámci hovoreného a písomného prejavu, čo predstavuje: Počúvanie, čítanie, ústna interakcia, samostatný ústny prejav a písanie.

Naučí sa porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma je mu dostatočne známa. Dokáže pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach, prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori prezentujú konkrétne postoje alebo názory. Mal by komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá mu umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vie vyjadriť a presadiť svoje názory. Písať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre neho osobne dôležité.

 

Kurzy sa začnú 22. septembra 2020 pre začiatočníkov a 24. septembra 2020 pre pokročilých. Kurzy budú prebieť 1 x týždenne 2 hodiny pre začiatočníkov a taktiež jeden krát týždenne 2 hodiny pre pokročilých. Celý kurz je naplánovaný na 128 hodín, to znamená, že bude prebiehať počas dvoch rokov. Z nášho OZ sa kurzov môže zúčastniť jeden účastník buď na piaty okruh pre začiatočníkov alebo na šiesty okruh pre pokročilých.

 

V prípade záujmu ma kontaktujte mailom: michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 31.8.2020.

Pribudlo 900 000 nových nezamestnaných počas prvých 3 mesiacov koronakrízy – teraz je potrebný plán obnovy

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

podľa zverenej štatistiky Eurostatu v mesiaci máj 2020 prišlo o prácu 253 000 zamestnancov, čo znamená negatívne pokračovanie strát z apríla 2020, kedy prišlo o prácu 397 000 zamestnancov a v marci 241 000 zamestnancov. Celkový počet nezamestnaných v Európe tak dosiahol 14,3 milióna.

Generálny tajomník EOK Luca Visentini v komentári k štatistikám uviedol: „Nové údaje, ktoré ukazujú, že v EÚ je v súčasnosti 14,3 milióna nezamestnaných, dávajú vedúcim predstaviteľom štátov 14 300 000 dôvodov, aby na stretnutí 17. júla 2020 prijali plán obnovy na zachovanie pracovných miest.“

„Okrem toho existuje ďalších 42 miliónov zamestnancov, ktorí sú dočasne prepustení z práce kvôli pandémie koronavírusu a hrozí im trvalá nezamestnanosť. Plán obnovy EÚ sa musí prijať rýchlo, “ dodal.

Aktuálne údaje v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na nasledujúcom linku: 3-02072020-AP-EN

Odpovede EOK na druhú fázu konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ o možných krokoch na riešenie výziev súvisiacich so spravodlivou minimálnou mzdou

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

Európska komisia uverejnila dokument, ktorým sa začína druhá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi podľa článku 154 ZFEÚ (Zmluva o fungovaní EÚ) o možnom opatrení zameranom na riešenie problémov týkajúcich sa spravodlivých minimálnych miezd.

Komisia zohľadnila niektoré z našich odborárskych odporúčaní (EOK), ktoré boli prijaté v nadväznosti na konzultácie v prvej etape, a to najmä uznanie dôležitosti kolektívneho vyjednávania pri stanovovaní miezd a potreby opatrení EÚ na posilnenie úlohy kolektívneho vyjednávania pri podpore primeranosti a pokrytia minimálnej mzdy, ako aj úlohy, ktorú by v tomto ohľade mohlo zohrávať verejné obstarávanie.

Pokiaľ ide o zvyšovanie minimálnej mzdy, je potrebné brať v úvahu možné kritériá na vymedzenie primeranosti zákonnej minimálnej mzdy so zameraním na životnú mzdu a okrem iného zdôrazniť, že cieľom iniciatívy EÚ by mohlo byť zabezpečenie účinného zapojenia sociálnych partnerov do stanovovania zákonnej minimálnej mzdy.

V prístupe Komisie však zároveň chýbajú dôležité prvky a ani ďalšie otázky nie sú vyjasnené. Kľúčovou chýbajúcou zložkou je spôsob, ako znížiť nerovnosť v odmeňovaní v celej Európe, pretože nemožno dovoliť pokračovanie rozdielov v odmeňovaní medzi východom a západom. V dokumente sa tiež nevyberá právny nástroj (aj keď sa v ňom objasňuje, že právnym základom by bol článok 153 ods. 1 písm. B) ZFEÚ) a ani nevysvetľuje, ktoré konkrétne opatrenia Komisia navrhuje na dosiahnutie cieľov spravodlivých minimálnych miezd a efektívnej podpory kolektívneho vyjednávania.

Konzultačný dokument Európskej komisie týkajúci sa druhej fázy konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ o možných krokoch na riešenie výziev súvisiacich so spravodlivou minimálnou mzdou v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu:

2nd phase consultation document_minimum wage_EN.

Orientačný dokument Európskej odborovej konfederácie (EOK) v slovenskom jazyku, teda návrh odpovede (súhrn) na druhú fázu konzultácií s Európskou komisiou o európskej iniciatíve za spravodlivú minimálnu mzdu, v ktorom vyzýva k predloženiu návrhu rámcovej smernice EÚ je prístupný na nasledujúcom linku:

20200630_Orientačný dokument Európska minimálna mzda.

Uznesenie Európskej odborovej konfederácie o stratégii obnovy EÚ po prepuknutí koronavírusu

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Európska komisia navrhuje rozsiahly plán obnovy pre Európu založený na plnom využití potenciálu rozpočtu EÚ, ktorého cieľom je náprava hospodárskych a sociálnych škôd zapríčinených pandémiou spôsobenou koronavírusom, naštartovanie procesu európskej obnovy a ochrana a vytváranie pracovných miest. Európa čelí najhoršej recesii od tridsiatych rokov 20. storočia, po najhoršej pandémii za posledných sto rokov.

EOK vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám, kolegom a zamestnancom, ktorí zomreli na koronavírus. Vážime si všetkých pracovníkov, ktorí poskytovali starostlivosť a pomoc infikovaným ľuďom a ktorí zabezpečili nevyhnutnú výrobu, dodávky a služby v zdravotníckych systémoch pre obyvateľstvo. Vyjadrujeme solidaritu a podporu všetkým infikovaným ľuďom; a pracovníkom a ich rodinám, ktorí prišli o prácu alebo boli prepustení z práce.

Koronavírus a aj “lockdown” už teraz priniesli hrozné následky, pokiaľ ide o hospodársku recesiu, masívnu nezamestnanosť, zhoršenie pracovných podmienok a práv, zvýšenú nerovnosť a sociálne vylúčenie. Viac ako 40 miliónov zamestnancov v EÚ sa muselo uchýliť k práci na kratší pracovný čas, kompenzácii príjmu a iným formám ochrany zamestnania. Viac ako 10 miliónov prepustených do trvalej nezamestnanosti, okrem všetkých neštandardných, samostatne zárobkovo činných osôb, neistých a neohlásených zamestnancov, ktorí nedostali žiadny prístup k ochranným opatreniam.

Vírus dramaticky zasiahol starších ľudí s najvyššou úrovňou infekcie a úmrtí. Ženy boli obzvlášť postihnuté účinkami pandémie, navyše znevýhodnené kategórie, ako sú migranti, cezhraniční pracovníci, etnické menšiny, ľudia so zdravotným postihnutím a ochorením, sa zhoršili. Zamestnanci, ktorí poskytovali starostlivosť a pomoc infikovaným ľuďom a ktorí zabezpečovali nevyhnutnú výrobu, dodávky a služby, boli veľmi často nútení vykonávať svoju prácu v nezdravých podmienkach a bez náležitej ochrany.

Politici ukázali svoju nepripravenosť čeliť tejto bezprecedentnej kríze. Účinky koronavírusu na naše systémy zdravotnej starostlivosti a verejné služby boli devastujúce, čo dokazuje, že úsporné opatrenia a privatizácia boli nesprávnym receptom na blaho ľudí a bezpečnosť našej spoločnosti.

Reakcia zo strany členských štátov a EÚ prišla veľmi neskoro a stále má mnoho obmedzení. Núdzové opatrenia zavedené na podporu zamestnancov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločností zasiahnutých krízou stále vykazujú medzery: mnoho zamestnancov a firiem nie je podporovaných týmito opatreniami, ktoré často nie sú adekvátne, zatiaľ čo v mnohých prípadoch použité zdroje neboli konkrétnou pomocou pre ľudí, verejné služby a hospodárstvo.

Bolo to z dôvodu neprijateľných rozdielov medzi národnými vládami, ale aj zdrvujúcej byrokracie a konfliktov právomocí medzi rôznymi úrovňami verejnej správy. Niektoré vlády okrem toho použili koronavírus ako ospravedlnenie na útoky na právny štát, ľudské a demokratické práva, práva pracovníkov a odborov, najmä na kolektívne vyjednávanie. Táto situácia spolu so zvyšujúcou sa hospodárskou a sociálnou krízou zvyšuje zúfalstvo a hnev ľudí a extrémne pravicové populistické sily využívajú príležitosť na opätovné získanie politického priestoru, čím oslabujú našu demokraciu.

Riešenie núdzových situácií

Z týchto dôvodov sa EOK zasadzuje za rýchle vykonávanie všetkých núdzových opatrení, najmä opatrenia SURE, s cieľom poskytovať pomoc pracovníkom a podnikom v čase krízy, udržiavať zamestnanosť, podporovať verejné služby na všetkých úrovniach – najmä v oblasti verejného zdravia a dlhodobých systémov starostlivosti – a zabezpečiť dodávky základných služieb a tovaru. EOK okrem toho opätovne potvrdzuje potrebu rozšíriť a predĺžiť núdzové opatrenia, kým to nebude potrebné, a zabezpečiť ich súdržnosť a koordináciu s následnou stratégiou obnovy.

EOK opakovane vydávala veľmi jasné pokyny, ako realizovať núdzové opatrenia. Inštitucionálne rozhodnutia sa musia prijímať rýchlo, a to bez toho, aby sa stanovili akékoľvek makroekonomické podmienky a aby sa zabezpečila úplná flexibilita; zdroje sa musia dostať k príjemcom včas, bez toho, aby ich uviazla byrokracia a bankový systém. Úplné pokrytie všetkých kategórií príjemcov, primeranosť platieb, dodržiavanie zásad právneho štátu a daňové povinnosti, dodržiavanie sociálneho dialógu a práv pracovníkov a odborov sú mimoriadne dôležité.

EOK opakovane zdôrazňovala, že znižovanie rizika nákazy a zaručenie dodržiavania zdravotných a bezpečnostných ustanovení pre všetkých pracovníkov musí byť nevyhnutnou podmienkou každého núdzového alebo regeneračného opatrenia. Je nevyhnutná nová ambiciózna a účinná stratégia EÚ v oblasti BOZP. Žiadame EÚ a členské štáty, aby vyriešili oneskorenia a nedbanlivosť, ktoré doteraz preukázali, aby v plnej miere uplatňovali usmernenia BOZP na riešenie fyzických a psychosociálnych rizík spojených s prepuknutím choroby Covid-19, aby poskytovali primeranú podporu inšpektorátom práce, riadne zapájať sociálnych partnerov na všetkých úrovniach a zástupcov odborov bezpečnosti na pracovisku do navrhovania a vykonávania vhodných opatrení v oblasti BOZP.

EOK sa naďalej mobilizuje s cieľom zabezpečiť potrebnú podporu všetkým pracovníkom postihnutým mimoriadnou situáciou prostredníctvom sociálneho dialógu, rokovaní, lobovania a koordinácie. Opakujeme, že je potrebné posilniť práva pracovníkov a odborových zväzov, ako aj sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a účasť pracovníkov ako základné nástroje na riešenie núdzových situácií, stratégie odchodu a obnovy, ktoré treba dodržať.

EOK znovu odsudzuje zneužívanie zákonov o mimoriadnych udalostiach zo strany niektorých vlád s cieľom obmedziť práva pracovníkov a odborových zväzov; a spolu so svojimi členskými konfederáciami je v popredí v boji za obranu demokracie, najmä na pracovisku, na trhu práce a v hospodárstve.

Celé uznesenie v anglickom jazyku nájdete tu: ETUC Resolution on the recovery strategy after COVID-19 – FINAL AFTER EXCO.

Webinár EOK o vplyve korona krízy na prácu na diaľku

Milé kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na webinár EOK o vplyve korona krízy na prácu na diaľku a jej rozsiahle využívanie v súčasnosti a jej potenciál v budúcnosti.

„Aké sú príležitosti pre našu európsku rámcovú dohodu o práci na diaľku?“

Tento webový seminár nám umožní diskutovať o základných výzvach týkajúcich sa vzťahu zamestnávateľ  a zamestnanec, organizácie práce, pracovného času, práva na odpojenie a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Tento webinár je súčasťou širšej série s nazvom „sociálneho dialógu a nového normálu“.

EOK Webinár sa o uskutoční 10. júna 2020 od 10:00 do 12:00 prostredníctvom  „Zoom“ v jazykoch: angličtine, francúzštine a nemčine.

Zaregistrujte sa tu najneskôr do 8.  júna TU: https://www.etuc.org/en/civicrm/event/register?reset=1&id=537

Návrh programu:

 • Esther LYNCH, zástupca generálneho tajomníka EOK – predstavenie a moderovanie podujatia
 • Oscar VARGAS, výskumný pracovník, nadácia Eurofound – práca na diaľku založená na IT: dôsledky pre pracovné podmienky
 • Damien DELEVALLEE, poradca pre pracovné vzťahy, francúzske ministerstvo práce – opatrenia zavedené vo Francúzsku
 • Miranda ULENS, generálna tajomníčka, FGTB – Situácia v Belgicku a perspektíva odborov

Rokovanie s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve

Dňa 27. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve.

Za jednotlivé reprezentácie sa zúčastnili:  prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predseda Rady vysokých škôl SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD. spolu s podpredsedami PhDr. Anna Čekanová, PhD., Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., predseda Študentskej rady vysokých škôl SR Bc. Filip Šuran a podpredseda Bc. Anton Cvik,  predsedníčka Klubu dekanov fakúlt SR doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska Mgr. Katarína Rentková, PhD. a zástupca Slovenskej akadémie vied Ing. Peter Magdolen.

 

Boli prerokované požiadavky z Deklarácie 2020 s dôrazom na

 • zachovanie rozvoja vysokých škôl aj v súčasnej ekonomickej situácii, tak aby sme sa priblížili k podmienkam krajín OECD,
 • zabezpečenie pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom ďalšieho skvalitňovania,
 • požiadavku predstaviteľom štátu, aby hodnotili vysoké školy podľa relevantných výsledkov,
 • predstavenie jasnej vednej a výskumnej politiky zo strany štátu,
 • navýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum vrátane optimalizácie financovania,
 • prispôsobenie financovania vysokých škôl podľa hlavného a rozhodujúceho kritéria, ktorým je kvalita vzdelávania, vedy a výskumu na vysokých školách,
 • podporu bezplatného ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov vysokými školami s cieľom zohľadnenia ich výkonu v rozpočte vysokých škôl
 • tvorbu novej vysokoškolskej legislatívy,
 • podporu navýšenia financovania post doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a začínajúcich vysokoškolských učiteľov,
 • výrazné zvýšenie platov zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií.

 

V ďalšej časti boli prerokované opatrenia vyplývajúce z nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva k zabezpečeniu prevádzky univerzít, univerzitných zariadení, hlavne študentských jedálni a študentských internátov, ako aj ostatných zariadení v pôsobnosti vysokých škôl. Predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. oboznámil účastníkov rokovania s prieskumom realizovaným na 17 verejných vysokých školách a 8 priamo riadených organizáciách. Prieskum bol zameraný na dopad pandémie spôsobenej COVID-19, hlavne na oblasti pracovných podmienok a odmeňovania zamestnancov, poskytnutia ochranných rúšok a dezinfekcie zamestnancom, zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, prevádzku  študentských jedálni a študentských domovov, realizáciu štátnych záverečných skúšok. Z prieskumu vyplýva:

 • rôznorodosť fungovania univerzít v súvislosti s pandémiou COVID-19,
 • potreba výrazného posilnenia infraštruktúry na vysokých školách (PC technika, technológie pre učiteľov vysokých škôl pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania),
 • výrazný výpadok finančných príjmov v študentských jedálňach, študentských domovoch a účelových univerzitných zariadeniach, čoho dôsledkom bolo skrátenie príjmu vybraných skupín zamestnancov týchto zariadení na 80%.

Ďalšou časťou rokovania bola otázka schválených dotácií pre jednotlivé univerzity podľa Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 vyplývajúcich z financovania verejných vysokých škôl prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Univerzity majú problém s časťou financovania z dôvodu výpadku príjmov z hospodárskej a podnikateľskej činnosti.

 

Žiadame ministra školstva o riešenie:

 • pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom jeho ďalšieho skvalitňovania,
 • výrazného zvýšenia finančných zdrojov účelovo viazaných na vedu a výskum,
 • zvýšenia finančných prostriedkov na posilnenie infraštruktúry pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania,
 • odmeňovania všetkých zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií,
 • dofinancovania prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti vysokých škôl, nevyhnutnej pre dofinancovanie hlavnej činnosti vysokých škôl z prostriedkov určených na oživenie ekonomiky,
 • započítania pedagogického výkonu vysokých škôl do ich rozpočtov pri bezplatnom poskytnutí rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov základných a stredných škôl,
 • zmeny legislatívy súvisiacej s vysokými školami a priamo riadenými organizáciami.

  

Účastníci:

Slovenská rektorská konferencia

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Rada vysokých škôl SR

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda

PhDr. Anna Čekanová, PhD., podpredsedníčka

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., podpredseda

Študentská rada vysokých škôl SR

Bc. Filip Šuran, predseda

Bc. Anton Cvik, podpredseda

Klub dekanov fakúlt SR

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka

Asociácia doktorandov Slovenska

Mgr. Katarína Rentková, PhD., predsedníčka

Slovenská akadémia vied

Ing. Peter Magdolen   

 

OZ PŠaV na Slovensku

Ing. Pavel Ondek, predseda

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda združenia VŠaPRO

RNDr. Ingrid Gamčíková, predsedníčka združenia ZŠ

Ing. Ivan Šóš, PhD., predseda združenia SŠ

 

Publikácia: Koronakríza a odbory na Slovensku

Rok 2020 sa navždy zapíše do dejín ako rok boja nielen s pandémiou COVID 19, ktorá nečakane zasiahla celú spoločnosť, ale aj ako rok boja za udržanie zamestnanosti, hľadania riešení pre trh práce, ako boj odborov za svojich členov, ktorí častokrát predstavujú tú najnižšie príjmovú a tým pádom krízou najviac ohrozenú vrstvu obyvateľstva. Funkčný sociálny dialóg a zapojenie odborov do boja proti koronakríze je v záujme nielen členov odborov, ale aj nečlenov, ktorí požívajú ich práva, a v neposlednom rade v záujme vlády, ktorá deklaruje, že podnikne všetky možné relevantné kroky na udržanie zamestnanosti.

Doterajšie kroky a pozíciu slovenských odborov v súčasnej situácii sa viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová snažila obsiahnuť v analýze „Koronakríza a odbory na Slovensku. Vybrané sociálne a ekonomické súvislosti koronakrízy optikou odborov“ publikovanej Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike.

Publikácia je dostupná tu: Koronakriza_a_odbory_na_Slovensku.

Zdroj: www.kozsr.sk