Pozvánka na konferenciu Globálna klimatická kríza

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR Vás pozýva na konferenciu Globálna klimatická kríza, ktorá sa uskutoční dňa 23. 1. 2020 od 13,00 hod v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpi aj pani Monika Uhlerová, viceprezidentka KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY s príspevkom, v ktorom sa bude snažiť objasniť, aká je úloha odborov v boji proti globálnej klimatickej kríze, prečo by sa mali odbory zaujímať o tento problém, prečo musia byť ako dôležitý sociálny aktér zahrnuté do hľadania riešení a účinných opatrení, aké sú priority európskeho odborového hnutia v otázkach klimatickej krízy, čo pre pracujúcich znamená „just transition“, aké môžeme očakávať sociálne dosahy klimatických zmien a ako budú formovať a ovplyvňovať trh práce, sociálnu ochranu a zabezpečenie, legislatívu a celkovo svet práce.

Ak máte záujem, prosím, registrujte sa na kontakte uvedenom v pozvánke a programe najneskôr do 22.1.2020.

Globálna klimatická kríza (program)

 

Projekt „Podpora kvality sociálneho dialógu“

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“.

V rámci Centra pre vzdelávanie dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch:

1. Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie
Zámerom vzdelávacej aktivity bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

2. Prevencia v oblasti BOZP
Vzdelávacia aktivita bude zameraná na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

3. Mediálny tréning

4. E-learning cez LMS Moodle

5. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre začiatočníkov

6. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre pokročilých

Štvrtá vzdelávacia aktivita – E-learning cez LMS Moodle sa uskutoční v dňoch 10. – 12. 2. 2020 v Bratislave. V tejto vzdelávacej aktivite sa účastníci naučia pracovať v e-learningovom prostredí v pozícii klienta (študujúceho), budú sa vedieť pohybovať v online prostredí, otvárať študijné texty a materiály, zvládnuť navigáciu, vypracovať zadania, úlohy, testy, komunikovať s lektorom a s ostatnými účastníkmi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 30. 1. 2020.

 

Nové platové tabuľky

Milé kolegyne a kolegovia

od 1.1.2020 došlo podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa k zvýšeniu platov všetkých zamestnancov SAV. Nové platové tabuľky si môžete pozrieť tu:

Veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote Vám praje OZ pracovníkov SAV.

PF 2020

Pokojné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote prajú

členovia výboru OZ pracovníkov SAV.

Deklarácia 2020

Odborový zväz (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve predstavili v stredu 11. decembra 2019 Deklarácia 2020. Tá je podľa slov predsedu OZ Pavla Ondeka „odpoveďou na pretrvávajúcu potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a riešeniach najzávažnejších problémov vzdelávacieho systému na Slovensku“.

Materiál plánujú jeho tvorcovia poslať 25 politickým stranám, ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách na jar 2020. Ako komentoval Ondek, osobne chcú o svojich požiadavkách hovoriť so všetkými stranami, ktoré majú momentálne zastúpenie v Národnej rade SR, i s tými, ktoré majú podľa výsledkov agentúrnych prieskumov šancu dostať sa do budúcej vlády.

Ako signatári deklarácie vysvetlili, ich požiadavky vychádzajú z dlhodobo nedostatočného množstva finančných prostriedkov určených na zvyšovanie, udržanie a ďalšie zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, na zabezpečenie primeraného a dôstojného sociálno-ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva a na zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti v oblasti vedy a výskumu. Školské odbory budú požadovať od všetkých politických strán kandidujúcich vo voľbách, aby verejne prijali záväzok výrazne zvýšiť počas svojho volebného obdobia investície do školstva.

Signatármi Deklarácie 202 sú okrem OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Rada vysokých škôl SR, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Odborový zväz pracovníkov Slovenskej akadémie vied a Študentská rada vysokých škôl.

Tí žiadajú zvýšenie podielu HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň šiestich percent bez štrukturálnych fondov, každoročné zvýšenie platov či sociálne zabezpečenie spoločenského postavenia a sociálneho zázemia pre zamestnancov školstva vybudovaním systému ubytovacích zariadení.

Rovnako tiež vyžadujú zjednotenie financovania regionálneho školstva, napríklad prechod osobných nákladov z tzv. originálnych kompetencií samosprávy v regionálnom školstve pod prenesené kompetencie, vytvorenie špeciálnej školskej správy, zabezpečenie dostupnej siete materských škôl pre všetky deti v predškolskom veku či napríklad aktívnu podporu a rozvoj odborného školstva a ďalšie.

V oblasti vysokého školstva požadujú napríklad každoročné zvýšenie financovania verejných vysokých škôl minimálne o 60 miliónov eur, a to mimo sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd, či napríklad predloženie nového vysokoškolského zákona alebo výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum.

„Ďakujeme za zapojenie sa, za túto spoluprácu, pretože je to jasný signál, že bez študentov sa tieto veci riešiť nedajú. Sme radi, že sa často prihliada aj na náš názor a na veci, ktoré chceme presadiť. Viete čo je pre náš študentov, pre mladých Deklarácia 2020? Je to ako diaľnica z Bratislavy do Košíc. Je to niečo, čo sme tu už dávno mali mať, ale stále to nemáme. Boli by sme veľmi radi, keby sa politické reprezentácie postavili k tomuto dokumentu čelom a jednoznačne nám ukázali, ako idú tieto body napĺňať,“ dodal podpredseda Študentskej rady vysokých škôl Anton Cvik.

Deklaráciu 2020 si môžete stiahnuť Deklaracia 2020.

zdroj: TASR

Doplňujúce informácie ohľadom novej výmery dovolenky

Milé kolegyne a kolegovia,

V súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce a zmenou výmery dovolenky pre niektorých zamestnancov SAV Vám prinášame odpovede na otázky s ktorými ste sa na nás obrátili:

 

 • Ktorých zamestnancov sa týka zmena výmery dovolenky?

Pracovníci SAV, ktorí sú zaradení podľa prílohy č. 5 zákona č. 553/2003 Z.z.,  majú nárok na 9 týždňov dovolenky:

Tarifný plat

(1)

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g), pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca a zamestnanca iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis.15) Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3 a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“) je uvedená v prílohe č. 5.

 

Je potrebné, aby boli splnené „a súčasne“ všetky podmienky zo ZP, a síce:

d) Zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

T. j. zamestnanec  “ a súčasne“ musí splniť tieto podmienky:

1, byť  vysokoškolákom s najmenej 2. stupňom VŠ vzdelania, a súčasne

2. vykonávať vedeckú alebo inú vyššie vymenovanú činnosť, a súčasne

3. má ju vykonávať na výskumnom pracovisku organizácie SAV  (nie je napísané „vo výskumnej organizácii SAV“, teda postačí, ak vykonáva vedeckú činnost na nejakom výskumnom pracovisku nejakej organizácie SAV ako celku. A to výskumne pracovisko môže byť podmnožinou nejakej hlavnej množiny organizácie SAV, teda napr. môže to byt organizačná zložka, môže to byť len nejaké oddelenie a pod. Hlavným kritériom musí byť, že sa na tom pracovisku organizácie SAV ako celku vykonáva určitá skupina zamestnancov vedeckú/vyskumnú/vývojovú činnosť.

 • Má zamestnanec nárok na prenesenie všetkých nevyčerpaných dní (tu sa bavíme o celých týždňoch), alebo je počet prenášaných dní nejak limitovaný? Na niektorých pracoviskách je stanovený maximálny možný počet dní prenesenej dovolenky (napr.  10).

Prenos dovolenky je len poriadkovým opatrením zo strany zamestnávateľa, aby sa neprenášalo veľa dovolenky a nemusel ju preplácať, ak by si zamestnanec preniesol aj viac ako 10 dní dovolenky z dôvodu legislatívnej zmeny, bude si ju čerpať v nasledujúcom roku. V žiadnom prípade ale nárok na dovolenku nezaniká ak si ju zamestnanec nevyčerpá do konca roku v ktorom vznikla, prípadne ak by prevýšil zamestnávateľom stanovený počet 10 dní na prenos do ďalšieho roka.

 • Čo znamená „zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020“? Teda, neprečerpanú dovolenku za rok 2019 musí zamestnanec vyčerpať v roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť výpočet dní/týždňov, kedy ju musí zamestnanec vyčerpať, respektíve nariadiť zamestnancovi, aby túto dovolenku vyčerpal?

V zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ dispozičné právo s celou výmerou dovolenky, pretože zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky, nie zamestnanec, zamestnanec môže o dovolenku len požiadať a zamestnávateľ ju môže schváliť, alebo nie. V ďalších ustanoveniach ďalej Zákonník práce určuje, že zamestnávateľ je povinný dovolenku určiť do konca roka v ktorom vznikla, ale najneskôr do konca nasledujúceho a to sa bude vzťahovať aj na súčasný stav po novele Zákonníka práce.

Ak máte ešte nejaké otázky týkajúce sa výmery dovolenky prípadne iné, s ktorými by Vám mohla odborová organizácia pomôcť, kontaktujte ma na mailovej adrese michaela.sojkova@savba.sk.

 

Michaela Sojková

podpredsedníčka OZ pracovníkov SAV

 

Stanovisko OZ školstva a vedy k zmene výmery dovolenky na rok 2019 a 2020

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020

Dňa 18. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok.

Vo vzťahu k dovolenke pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva novela zosúlaďuje znenie Zákonníka práce so zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch tak, aby všetci mali nárok na výmeru dovolenky v rozsahu 9 týždňov ako to vyplývalo z obsahu záväzku z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020. Na základe uvedenej legislatívnej zmeny majú všetci pedagogickí zamestnanci a všetci odborní zamestnanci nárok na dovolenku na zotavenie vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 2020, bez potreby tejto úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých školách a školských zariadeniach.

Vo vzťahu k dovolenke vysokoškolského učiteľa ostáva výmera dovolenky zachovaná a je s poukazom na čl. II bod 2. Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 2020.

Vo vzťahu k dovolenke výskumných a umeleckých pracovníkov verejných a štátnych vysokých škôl a vedecko- pedagogických, vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov vykonávajúcich činnosť s najmenej vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, vykonávajúcim činnosť na pracovisku Slovenskej akadémie vied, vedeckej výskumnej organizácie, štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy sa zvýšil nárok na dovolenku z 5 týždňov (ak mal zamestnanec menej ako 33 rokov veku), alebo 6 týždňov (ak zamestnanec dovŕšil 33 rokov veku) na jednotnú výmeru 9 týždňov dovolenky. Zvýšená výmera dovolenky zamestnancom patrí už za rok 2019 bez jej možnosti krátenia zo strany zamestnávateľa. V prípade nevyčerpania plnej výmery dovolenky do konca roka 2019, nárok na dovolenku zamestnancov za kalendárny rok 2019 nezaniká, ale prenáša sa do roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020. Rovnako zvýšená výmera dovolenky na základe čl. II bod 2 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa patrí zamestnancom aj za rok 2020 a to bez potreby úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých organizáciách.

 

Spracoval Mgr. Martin Mikluš, právnik OZPŠaV na Slovensku

Akadémia a Nežná revolúcia

Milé kolegyne a kolegovia

dovoľujeme si Vás upozorniť na akciu „Akadémia a Nežná revolúcia“ organizovanú Predsedníctvom SAV.

Slovenská akadémia vied bola inštitúciou, ktorá zohrávala v revolučnom období nesmierne dôležitú úlohu. Mnohé tváre Nežnej revolúcie pochádzali práve z radov najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku. Pri príležitosti poukázania na tento významný fakt organizuje SAV podujatie, na ktorom budú diskutovať „tváre Novembra ´89“, ktoré pôsobili v akadémií, stali sa jej dôležitou súčasťou po revolúcií, alebo mali k inštitúcií veľmi blízko.

 

Diskutovať budú nasledujúci hostia, pri ktorých je uvedené ich pracovisko v SAV, na ktorom kedysi pôsobili, alebo dodnes pôsobia. Uvádzame súčasné názvy ústavov SAV.

 

 • Dušan Kováč, Historický ústav SAV
 • Iveta Radičová, Sociologický ústav SAV
 • Peter Zajac, Ústav slovenskej literatúry SAV
 • Fedor Gömöry, Elektrotechnický ústav SAV
 • Peter Tatár, Ústav slovenskej literatúry SAV
 • Milan Šútovec, Ústav slovenskej literatúry SAV
 • František Šebej, Ústav experimentálnej psychológie SAV
 • Zora Bútorová, Sociologický ústav SAV
 • Martin Bútora, Sociologický ústav SAV

 

Moderuje: Štefan Hríb

 

Podujatie sa uskutoční v utorok 5. novembra o 11:00 v Aule SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Viac dovolenky už od budúceho roka

Milé kolegyne a kolegovia

Aj vďaka dobrej spolupráci OZ SAVOZ ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU  bol dnes v Národnej rade SR schválený Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov NR SR Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

V článku I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:

Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

a) Pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitého predpisu,

b) Vysokoškolského učiteľa

c) Výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy

d) Zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Tento návrh významne navyšuje dovolenku pre výskumných pracovníkov SAV.

Toto opatrenie má prispieť k zatraktívnenie vedeckej kariéry v SR a k zrovnoprávneniu týchto kategórií zamestnancov so zamestnancami vysokých škôl.

Veríme, že toto bude len jedno z mnohých opatrení pre zatraktívnenie vedeckej kariéry v SR.

Aktualizácia webovej stránky

Milé kolegyne a kolegovia

už niekoľkokrát sme boli upozornení, že na stránke našej odborovej organizácie nie sú zapísané všetky základné organizácie.

Keďže zápis na stránku sme robili na základe registračných listov základných organizácií a príslušných informovaných súhlasov, na stránku boli zapísané len tie základné organizácie, ktoré nám potrebné dokumenty poskytli.

Chceme Vás preto poprosiť o dodatočné dodanie registračných listov a informovaných súhlasov, aby sme mohli údaje na stránke aktualizovať. Takisto nám to pomôže pri príprave plánovaného Zjazdu OZ SAV, kde plánujeme aktualizovať stanovy a zjednodušiť číslovanie ZO.

Linky na stiahnutie registračných listov a informovaných súhlasov nájdete tu:

Evidenčný_list_2019                                 Osobné údaje 2019

Vyplnené formuláre zašlite prosím Vás poštou na adresu OZ, prípadne mailom na michaela.sojkova@savba.sk.

Ak potrebujete aktualizovať údaje už uvedené na stránke, kontaktujte ma mailom na michaela.sojkova@savba.sk.