Školenia BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR ponúka členom nášho OZ možnosť účastniť sa na školení „Prevencia v oblasti BOZP“ a „Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie„.

Kurz Prevencia v oblasti BOZP bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

Zámerom kurzu Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Obe školenie sa uskutočnia v dňoch 23. – 25. 3.  2020 v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

Program školení je nasledovný:

Prevencia v oblasti BOZP:

 • Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoj verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 • Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení. (Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 • Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie:

 • História sociálneho dialógu.
 • Sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií Európskej únie.
 • Sociálny dialóg v Slovenskej republike.
 • Psychologické aspekty komunikácie.
 • Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma
 • Sociálneho dialógu.
 • Kolektívne vyjednávanie.
 • Aplikácia prebraných tém zo sociálneho dialógu v praxi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 13. 3. 2020.

 

Výzva prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška členskej základni k parlamentným voľbám 2020

 

POĎME VOLIŤ

 

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu.

Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život.

Z pozície prezidenta KOZ SR vyzývam preto všetkých našich členov k účasti na februárových parlamentných voľbách a verím, že budete voliť takú politickú stranu, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov, garantuje udržanie doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, stabilitu Slovenska a výrazný sociálny zmier.

Sociálna, ekonomická, ale aj nemenej dôležitá politická stabilita vytvára vhodné podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.

Ochrana sociálneho štátu a sociálny dialóg vychádza z Programu KOZ SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválil VIII. zjazd KOZ SR. Voľme preto istotu a stabilitu, voľme sociálny štát! Voľme tých, ktorí v spolupráci s odbormi budú prispievať prostredníctvom silného sociálneho dialógu k modernému spravovaniu spoločnosti na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity.

Marián Magdoško

prezident KOZ SR

 

Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a  kolegovia,

Rada mladých KOZ SR (RM KOZ SR) a mladí odborári publikovali nové video s titulom: Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie.

Video si môže pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=5LUI0g1R1cM

Celý článok nájdete TU: https://www.kozsr.sk/2020/01/28/mladi-odborari-podporuju-kolektivne-vyjednavanie/

 

V prípade záujmu o členstvo v Rade mladých KOZ SR píšte na michaela.sojkova@savba.sk

Pozvánka na konferenciu Globálna klimatická kríza

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR Vás pozýva na konferenciu Globálna klimatická kríza, ktorá sa uskutoční dňa 23. 1. 2020 od 13,00 hod v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpi aj pani Monika Uhlerová, viceprezidentka KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY s príspevkom, v ktorom sa bude snažiť objasniť, aká je úloha odborov v boji proti globálnej klimatickej kríze, prečo by sa mali odbory zaujímať o tento problém, prečo musia byť ako dôležitý sociálny aktér zahrnuté do hľadania riešení a účinných opatrení, aké sú priority európskeho odborového hnutia v otázkach klimatickej krízy, čo pre pracujúcich znamená „just transition“, aké môžeme očakávať sociálne dosahy klimatických zmien a ako budú formovať a ovplyvňovať trh práce, sociálnu ochranu a zabezpečenie, legislatívu a celkovo svet práce.

Ak máte záujem, prosím, registrujte sa na kontakte uvedenom v pozvánke a programe najneskôr do 22.1.2020.

Globálna klimatická kríza (program)

 

Projekt „Podpora kvality sociálneho dialógu“

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“.

V rámci Centra pre vzdelávanie dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch:

1. Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie
Zámerom vzdelávacej aktivity bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

2. Prevencia v oblasti BOZP
Vzdelávacia aktivita bude zameraná na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

3. Mediálny tréning

4. E-learning cez LMS Moodle

5. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre začiatočníkov

6. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre pokročilých

Štvrtá vzdelávacia aktivita – E-learning cez LMS Moodle sa uskutoční v dňoch 10. – 12. 2. 2020 v Bratislave. V tejto vzdelávacej aktivite sa účastníci naučia pracovať v e-learningovom prostredí v pozícii klienta (študujúceho), budú sa vedieť pohybovať v online prostredí, otvárať študijné texty a materiály, zvládnuť navigáciu, vypracovať zadania, úlohy, testy, komunikovať s lektorom a s ostatnými účastníkmi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 30. 1. 2020.

 

Nové platové tabuľky

Milé kolegyne a kolegovia

od 1.1.2020 došlo podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa k zvýšeniu platov všetkých zamestnancov SAV. Nové platové tabuľky si môžete pozrieť tu:

Veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote Vám praje OZ pracovníkov SAV.

PF 2020

Pokojné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote prajú

členovia výboru OZ pracovníkov SAV.

Deklarácia 2020

Odborový zväz (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve predstavili v stredu 11. decembra 2019 Deklarácia 2020. Tá je podľa slov predsedu OZ Pavla Ondeka „odpoveďou na pretrvávajúcu potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a riešeniach najzávažnejších problémov vzdelávacieho systému na Slovensku“.

Materiál plánujú jeho tvorcovia poslať 25 politickým stranám, ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách na jar 2020. Ako komentoval Ondek, osobne chcú o svojich požiadavkách hovoriť so všetkými stranami, ktoré majú momentálne zastúpenie v Národnej rade SR, i s tými, ktoré majú podľa výsledkov agentúrnych prieskumov šancu dostať sa do budúcej vlády.

Ako signatári deklarácie vysvetlili, ich požiadavky vychádzajú z dlhodobo nedostatočného množstva finančných prostriedkov určených na zvyšovanie, udržanie a ďalšie zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, na zabezpečenie primeraného a dôstojného sociálno-ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva a na zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti v oblasti vedy a výskumu. Školské odbory budú požadovať od všetkých politických strán kandidujúcich vo voľbách, aby verejne prijali záväzok výrazne zvýšiť počas svojho volebného obdobia investície do školstva.

Signatármi Deklarácie 202 sú okrem OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Rada vysokých škôl SR, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Odborový zväz pracovníkov Slovenskej akadémie vied a Študentská rada vysokých škôl.

Tí žiadajú zvýšenie podielu HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň šiestich percent bez štrukturálnych fondov, každoročné zvýšenie platov či sociálne zabezpečenie spoločenského postavenia a sociálneho zázemia pre zamestnancov školstva vybudovaním systému ubytovacích zariadení.

Rovnako tiež vyžadujú zjednotenie financovania regionálneho školstva, napríklad prechod osobných nákladov z tzv. originálnych kompetencií samosprávy v regionálnom školstve pod prenesené kompetencie, vytvorenie špeciálnej školskej správy, zabezpečenie dostupnej siete materských škôl pre všetky deti v predškolskom veku či napríklad aktívnu podporu a rozvoj odborného školstva a ďalšie.

V oblasti vysokého školstva požadujú napríklad každoročné zvýšenie financovania verejných vysokých škôl minimálne o 60 miliónov eur, a to mimo sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd, či napríklad predloženie nového vysokoškolského zákona alebo výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum.

„Ďakujeme za zapojenie sa, za túto spoluprácu, pretože je to jasný signál, že bez študentov sa tieto veci riešiť nedajú. Sme radi, že sa často prihliada aj na náš názor a na veci, ktoré chceme presadiť. Viete čo je pre náš študentov, pre mladých Deklarácia 2020? Je to ako diaľnica z Bratislavy do Košíc. Je to niečo, čo sme tu už dávno mali mať, ale stále to nemáme. Boli by sme veľmi radi, keby sa politické reprezentácie postavili k tomuto dokumentu čelom a jednoznačne nám ukázali, ako idú tieto body napĺňať,“ dodal podpredseda Študentskej rady vysokých škôl Anton Cvik.

Deklaráciu 2020 si môžete stiahnuť Deklaracia 2020.

zdroj: TASR

Doplňujúce informácie ohľadom novej výmery dovolenky

Milé kolegyne a kolegovia,

V súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce a zmenou výmery dovolenky pre niektorých zamestnancov SAV Vám prinášame odpovede na otázky s ktorými ste sa na nás obrátili:

 

 • Ktorých zamestnancov sa týka zmena výmery dovolenky?

Pracovníci SAV, ktorí sú zaradení podľa prílohy č. 5 zákona č. 553/2003 Z.z.,  majú nárok na 9 týždňov dovolenky:

Tarifný plat

(1)

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g), pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca a zamestnanca iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis.15) Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3 a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“) je uvedená v prílohe č. 5.

 

Je potrebné, aby boli splnené „a súčasne“ všetky podmienky zo ZP, a síce:

d) Zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

T. j. zamestnanec  “ a súčasne“ musí splniť tieto podmienky:

1, byť  vysokoškolákom s najmenej 2. stupňom VŠ vzdelania, a súčasne

2. vykonávať vedeckú alebo inú vyššie vymenovanú činnosť, a súčasne

3. má ju vykonávať na výskumnom pracovisku organizácie SAV  (nie je napísané „vo výskumnej organizácii SAV“, teda postačí, ak vykonáva vedeckú činnost na nejakom výskumnom pracovisku nejakej organizácie SAV ako celku. A to výskumne pracovisko môže byť podmnožinou nejakej hlavnej množiny organizácie SAV, teda napr. môže to byt organizačná zložka, môže to byť len nejaké oddelenie a pod. Hlavným kritériom musí byť, že sa na tom pracovisku organizácie SAV ako celku vykonáva určitá skupina zamestnancov vedeckú/vyskumnú/vývojovú činnosť.

 • Má zamestnanec nárok na prenesenie všetkých nevyčerpaných dní (tu sa bavíme o celých týždňoch), alebo je počet prenášaných dní nejak limitovaný? Na niektorých pracoviskách je stanovený maximálny možný počet dní prenesenej dovolenky (napr.  10).

Prenos dovolenky je len poriadkovým opatrením zo strany zamestnávateľa, aby sa neprenášalo veľa dovolenky a nemusel ju preplácať, ak by si zamestnanec preniesol aj viac ako 10 dní dovolenky z dôvodu legislatívnej zmeny, bude si ju čerpať v nasledujúcom roku. V žiadnom prípade ale nárok na dovolenku nezaniká ak si ju zamestnanec nevyčerpá do konca roku v ktorom vznikla, prípadne ak by prevýšil zamestnávateľom stanovený počet 10 dní na prenos do ďalšieho roka.

 • Čo znamená „zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020“? Teda, neprečerpanú dovolenku za rok 2019 musí zamestnanec vyčerpať v roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť výpočet dní/týždňov, kedy ju musí zamestnanec vyčerpať, respektíve nariadiť zamestnancovi, aby túto dovolenku vyčerpal?

V zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ dispozičné právo s celou výmerou dovolenky, pretože zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky, nie zamestnanec, zamestnanec môže o dovolenku len požiadať a zamestnávateľ ju môže schváliť, alebo nie. V ďalších ustanoveniach ďalej Zákonník práce určuje, že zamestnávateľ je povinný dovolenku určiť do konca roka v ktorom vznikla, ale najneskôr do konca nasledujúceho a to sa bude vzťahovať aj na súčasný stav po novele Zákonníka práce.

Ak máte ešte nejaké otázky týkajúce sa výmery dovolenky prípadne iné, s ktorými by Vám mohla odborová organizácia pomôcť, kontaktujte ma na mailovej adrese michaela.sojkova@savba.sk.

 

Michaela Sojková

podpredsedníčka OZ pracovníkov SAV

 

Stanovisko OZ školstva a vedy k zmene výmery dovolenky na rok 2019 a 2020

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020

Dňa 18. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok.

Vo vzťahu k dovolenke pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva novela zosúlaďuje znenie Zákonníka práce so zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch tak, aby všetci mali nárok na výmeru dovolenky v rozsahu 9 týždňov ako to vyplývalo z obsahu záväzku z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020. Na základe uvedenej legislatívnej zmeny majú všetci pedagogickí zamestnanci a všetci odborní zamestnanci nárok na dovolenku na zotavenie vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 2020, bez potreby tejto úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých školách a školských zariadeniach.

Vo vzťahu k dovolenke vysokoškolského učiteľa ostáva výmera dovolenky zachovaná a je s poukazom na čl. II bod 2. Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 2020.

Vo vzťahu k dovolenke výskumných a umeleckých pracovníkov verejných a štátnych vysokých škôl a vedecko- pedagogických, vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov vykonávajúcich činnosť s najmenej vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, vykonávajúcim činnosť na pracovisku Slovenskej akadémie vied, vedeckej výskumnej organizácie, štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy sa zvýšil nárok na dovolenku z 5 týždňov (ak mal zamestnanec menej ako 33 rokov veku), alebo 6 týždňov (ak zamestnanec dovŕšil 33 rokov veku) na jednotnú výmeru 9 týždňov dovolenky. Zvýšená výmera dovolenky zamestnancom patrí už za rok 2019 bez jej možnosti krátenia zo strany zamestnávateľa. V prípade nevyčerpania plnej výmery dovolenky do konca roka 2019, nárok na dovolenku zamestnancov za kalendárny rok 2019 nezaniká, ale prenáša sa do roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020. Rovnako zvýšená výmera dovolenky na základe čl. II bod 2 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa patrí zamestnancom aj za rok 2020 a to bez potreby úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých organizáciách.

 

Spracoval Mgr. Martin Mikluš, právnik OZPŠaV na Slovensku