Stanovy OZ SAV

Stanovy Odborového zväzu Slovenskej akadémie vied

Prvý oddiel

Článok 1

Základné ustanovenia

1) Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

2) Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

3) Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava

Článok 2

Cieľ Odborového zväzu SAV

1) Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

2) Odborový SAV zastupuje voči zamestnávateľským organizáciám aj nečlenov Odborového zväzu SAV podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

3) Odborový zväz SAV spolupracuje s inými odborovými zväzmi pri obhajobe ptáv zamestnancov.

4) Odborový zväz podporuje rozvoj vedy v pôsobnosti SAV a vzdelávanie svojich členov.

Druhý oddiel

Odborový zväz SAV

Článok 3

Orgány Odborového zväzu SAV

1) Orgánmi Odborového zväzu SAV sú:

a) zjazd,

b) rada,

c) výbor,

d) revízna komisia.

2) Všetky volené orgány Odborového zväzu SAV majú voči základným organizáciám funkciu principiálne koordinačnú, metodickú a informačnú.

3) Všetky orgány Odborového zväzu SAV sa tvoria na základe pravidiel v platnom Volebnom poriadku Odborového zväzu SAV.

4) Funkcionárom Odborového zväzu SAV nemôže byť počas svojho funkčného obdobia riaditeľ a zástupca riaditeľa pracoviska SAV, predseda SAV, člen Predsedníctva SAV alebo im na roveň postavený funkcionár v inej zamestnávateľskej organizácii.

5) Koordinačné orgány Odborového zväzu SAV, ktoré vznikli združením niekoľkých základných organizácií, sa tvoria na princípe delegácie a za podmienok, na ktorých sa zainteresované základné organizácie dohodnú.

6) Členstvo v orgáne Odborového zväzu SAV zaniká:

a) uplynutím volebného obdobia,

b) odstúpením,

c) odvolaním člena z funkcie nadpolovičnou väčšinou členov orgánu ktorý ho zvolil,

d) úmrtím člena,

e) zánikom členstva v základnej organizácii,

f) zánikom Odborového zväzu SAV.

7) Rokovania každého orgánu Odborového zväzu SAV sú zásadne prístupné každému členovi Odborového zväzu SAV, ak o to požiada.

8) Každý orgán Odborového zväzu SAV je povinný pozvať na svoje zasadnutie člena Odborového zväzu SAV, ak rokuje priamo o jeho osobe.

9) K prijatiu každého uznesenia sa vyžaduje, aby bola prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu, ktorý uznesenie prijíma, pričom sa nadpolovičná väčšina prítomných s právom hlasovať o uznesení musí vysloviť za návrh, pokiaľ tieto stanovy neupravujú odlišne.

10) Menšina má právo mať vlastné stanovisko, obhajovať ho, a na požiadanie, musí byť toto stanovisko zaprotokolované a zverejnené. V záujme akčnosti Odborového zväzu SAV je však menšina povinná stanovisko väčšiny rešpektovať a prijaté rozhodnutie až do jeho odvolania alebo zmeny plniť.

11) Orgány Odborového zväzu SAV si môžu voliť alebo menovať rôzne komisie, ktorým určujú náplň práce, právomoc a pôsobnosť.

Článok 4

Zjazd Odborového zväzu SAV

1) Zjazd Odborového zväzu SAV je najvyšším orgánom Odborového zväzu SAV.

2) Výbor Odborového zväzu SAV zvoláva Zjazd Odborového zväzu SAV podľa potreby, najmenej jedenkrát za štyri roky. Výbor Odborového zväzu SAV zvolá Zjazd Odborového zväzu SAV, ak o to požiada najmenej jedna tretina základných organizácií. Zjazd Odborového zväzu SAV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkych delegátov. Delegátov na Zjazd Odborového zväzu SAV volia priamo základné organizácie podľa kľúča stanoveného Výborom Odborového zväzu SAV.

3) Zjazd Odborového zväzu SAV najmä:

a) prerokúva základné otázky odborovej politiky Odborového zväzu SAV, schvaľuje Programové vyhlásenie Odborového zväzu SAV,

b) rozhoduje o organizačnej štruktúre Odborového zväzu SAV,

c) schvaľuje Stanovy Odborového zväzu SAV, ich zmeny a doplnky,

d) na návrh Rady Odborového zväzu SAV rozhoduje v prípadných sporoch medzi organizačnými zložkami Odborového zväzu SAV,

e) schvaľuje Finančný poriadok Odborového zväzu SAV,

f) rozhoduje o zrušení Odborového zväzu SAV.

Článok 5

Rada Odborového zväzu SAV

1) Rada Odborového zväzu SAV rieši úlohy odborárskej politiky v období medzi Zjazdami Odborového zväzu SAV. Schádza sa podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Výbor Odborového zväzu SAV je povinný zvolať zasadnutie Rady Odborového zväzu SAV aj vtedy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov Rady Odborového zväzu SAV.

2) Rada Odborového zväzu SAV je zložená z volených zástupcov základných organizácií, pričom každá základná organizácia má v Rade Odborového zväzu SAV jedného zástupcu, ktorý môže byť stály alebo delegovaný ad hoc. Účasť zástupcu základnej organizácie na zasadnutí Rady Odborového zväzu SAV je povinná.

3) Rada Odborového zväzu SAV najmä:

a) plní úlohy uložené Zjazdom Odborového zväzu SAV,

b) na základe návrhov základných organizácii a Výboru Odborového zväzu SAV volí a odvoláva členov Výboru a Revíznej komisie Odborového zväzu SAV. Pri každom návrhu na člena Výboru a Revíznej komisie Odborového zväzu SAV musí príslušná základná organizácia potvrdiť, že navrhovaný je jej členom a vyjadriť sa k jeho kandidatúre.

c) schvaľuje Pravidlá volieb orgánov Odborového zväzu SAV,

d) schvaľuje výročnú správu, správu o hospodárení a rozpočet,

e) rieši iné aktuálne otázky Odborového zväzu SAV,

f) rozhoduje o prijatí základných organizácií do Odborového zväzu SAV,

g) ukladá disciplinárne opatrenia základným organizáciám.

4) Disciplinárnymi opatreniami ukladanými základným organizáciám sú:

a) prerokovanie nedodržania Stanov Odborového zväzu SAV na Rade Odborového zväzu SAV

b) odmietnutie pomoci pri riešení konfliktov so zamestnávateĺmi,

c) vylúčenie z Odborového zväzu SAV.

5) Základná organizácia, ktorej Rada Odborového zväzu SAV uložila disciplinárne opatrenie podľa čl. 5 ods. 4 písm. c), má právo sa proti tomuto opatreniu prostredníctvom Výboru Odborového SAV odvolať do jedného mesiaca na Zjazd Odborového zväzu SAV, ktorý je povinný toto odvolanie prerokovať.

Článok 6

Výbor Odborového zväzu SAV

1) Výbor Odborového zväzu SAV je výkonným orgánom, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Rade Odborového zväzu SAV. Riadi činnosť Odborového zväzu SAV v období medzi zasadnutiami Rady Odborového zväzu SAV.

2) Výbor Odborového zväzu SAV má 5 až 7 členov, ktorých funkčné obdobie je štvorročné. Členstvo vo Výbore Odborového zväzu SAV je nezlúčiteľné s členstvom v Rade Odborového zväzu SAV. Výbor Odborového zväzu SAV sa schádza podľa potreby, najmenej 1 krát mesačne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Výbor Odborového zväzu SAV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor Odborového zväzu SAV rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.

3) Výbor Odborového zväzu SAV najmä:

a) plní úlohy uložené Zjazdom Odborového zväzu SAV v zmysle Programového vyhlásenia Odborového zväzu SAV a uznesenia Rady Odborového zväzu SAV,

b) spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu a podpredsedu,

c) zastupuje Odborový zväz SAV v rokovaniach s inými odborovými zväzmi, inštitúciami, štátnymi orgánmi a pod.,

d) v rámci svojho splnomocnenia vedie rokovania so zamestnávateľmi,

e) je povinný zaoberať sa každou písomne doručenou žiadosťou, pripomienkou alebo sťažnosťou základnej organizácie a vyrozumieť základnú organizáciu o jej vybavení najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia,

f) zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Rady Odborového zväzu SAV,

g) zvoláva Zjazd Odborového zväzu SAV, navrhuje program rokovania a stanovuje kľúč na voľbu delegátov,

h) vypracúva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení,

i) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Odborového zväzu SAV.

4) Ak si základná organizácia neplní povinnosť odvádzať predpísané finančné prostriedky dlhšie ako tri mesiace, môže Výbor Odborového zväzu SAV odoprieť jej členom finančné príspevky.

5) Výbor Odborového zväzu SAV môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.

Článok 7

Predseda

1) Predseda je štatutárnym orgánom Odborového zväzu SAV.

2) Predseda zastupuje Odborový zväz SAV v Sneme Konfederácie odborových zväzov a v Rade predsedov Konfederácie odborových zväzov.

3) Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Výboru Odborového zväzu SAV.

4) Predseda môže svoju funkciu vykonávať ako unoľnený funkcionár.

Článok 8

Revízna komisia Odborového zväzu SAV

1) Revízna komisia (revízor) Odborového zväzu SAV je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Rade Odborového zväzu SAV.

2) Funkčné obdobie členov Revíznej komisie (revízora) Odborového zväzu SAV je štvorročné. Členovia v Revíznej komisii (funkcia revízora) je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore Odborového zväzu SAV.

3) Revízna komisia sa schádza najmenej štyrikrát do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia príjma väčšinou prítomných členov.

3) Revízna komisia (revízor) Odborového zväzu najmä:

a) kontroluje hospodárenie Výboru Odborového zväzu SAV upozorňuje ho na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b) kontroluje dodržiavanie Finančného poriadku Odborového zväzu SAV a vnútorných dokumentov Odborového zväzu SAV,

d) na požiadanie základnej organizácie môže vykonať revíziu hospodárenia základnej organizácie.

4) Revízna komisia Odborového zväzu SAV má najmenej 3 členov spomedzi ktorých volí a odvoláva predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej štyrikrát do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopnáak je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5) Predseda Revíznej komisie má právo zúčastňovať sa zasadnutí Výboru Odborového zväzu SAV.

Článok 9

Hospodárenie Odborového zväzu SAV

1) Odborový zväz SAV hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom. Pravidlá jeho používania a rozdelenia stanovuje Finančný poriadok Odborového zväzu SAV.

2) Zdrojmi majetku Odborového zväzu SAV sú:

a) odvody z členských príspevkov členov,

b) dary od fyzických osôb a dary, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

c) výnosy majetku.

3) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predseda a hospodár Výboru Odborového zväzu SAV.

Článok 10

Zánik Odborového zväzu SAV

1) Odborový zväz SAV zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným odborovým zväzom.

2) Ak zaniká Odborový zväz SAV rozpustením, Výbor Odborového zväzu SAV ustanoví likvidátora.

3) Pri likvidácii Odborového zväzu SAV sa najprv uhradia všetky pohľadávky Odborového zväzu SAV.

Tretí oddiel

Základná organizácia

Článok 11

Postavenie základnej organizácie v Odborovom zväze SAV

1) Základná organizácia je základnou organizačnou jednotkou Odborového zväzu SAV a má právnu subjektivitu. Základná organizácia samostatne rozhoduje o konkrétnej náplni svojej činnosti, vnútornej štruktúre, hospodárení a iných otázkach tak, aby jej rozhodnutia neboli v rozpore so znením týchto stanov.

2) Základnými organizáciami Odborového zväzu SAV sú všetky základné organizácie evidované Výborom Odborového zväzu SAV, ako aj tie, ktoré vznikli alebo vzniknú ich zlúčením alebo rozdelením a ďalšie základné organizácie, ktoré požiadajú o vstup do Odborového zväzu SAV a Rada Odborového zväzu SAV ich po prerokovaní a schválení žiadosti príjme.

3) Základné organizácie sa môžu so súhlasom svojich členov zlučovať a rozdeľovať podľa potreby.

4) Každá základná organizácia má právo vystúpiť z Odborového zväzu SAV. V prípade vystúpenia ako aj zrušenia základnej organizácie, dôjde k finančnému vyrovnaniu medzi vystupujúcou (zanikajúcou) základnou organizáciu v súlade s bodom V. Finančného poriadku. Základná organizácia je povinná predložiť zápisnicu z členskej schôdze, na ktorej sa rozhodlo o vystúpení základnej organizácie z Odborového zväzu SAV alebo zrušení základnej organizácie, potvrdenie o zrušení bežného účtu v peňažnom ústave a stanovisko revíznej komisie (revízora) základnej organizácie.

5) Základné organizácie môžu na základe svojich potrieb a so súhlasom svojich členov tvoriť lokálne a odborné združenia s inými základnými organizáciami Odborového zväzu SAV a spolupracovať s odborovými organizáciami mimo Odborového zväzu SAV a byť členmi regionálnych združení.

6) Každá základná organizácia si musí plniť povinnosti vyplývajúce zo základných dokumentov Odborového zväzu SAV. V prípade ich neplnenia môže Rada Odborového zväzu SAV na návrh Výboru Odborového zväzu SAV prijať voči nej disciplinárne opatrenia.

Článok 12

Členstvo v základnej organizácii

1) Členom základnej organizácie sa môže stať každý zamestnanec SAV na základe osobnej prihlášky. O jeho prijatí rozhoduje členská schôdza, resp. Výbor príslušnej základnej organizácie. Za zamestnancovov sa považujú aj osoby poberajúce štipendium v zamestnávateĺskej inštitúcii.

2) Členmi základnej organizácie môžu byť aj tí dôchodcovia a nezamestaní, ktorí doň vstúpili podĺa bodu článku 12 ods.1.

3) Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4) Zánik členstva:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo základnej organizácie výboru základnej organizácie,

b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia výboru základnej organizácie o vylúčení,

c) neplatením členských príspevkov po čas dlhší ako šesť mesiacov, pokiaľ základná organizácia neustanoví inak, – členstvo zaniká prvým dňom v mesiaci po uplynutí stanovenej lehoty,

d) úmrtím člena,

e) zánikom základnej organizácie.

Článok 13

Práva a povinnosti členov základnej organizácie

1) Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti základnej organizácie,

b) voliť a byť volený do všetkých orgánov základnej organizácie a Odborového zväzu SAV s výnimkami uvedenými týkajúcimi sa nezlučiteľnosti funkcií,

c) vyjadrovať sa na schôdzach a zasadnutiach orgánov základnej organizácie a Odborového zväzu SAV ku všetkým otázkam a podávať návrhy uznesení,

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov základnej organizácie a Odborového zväzu SAV,

e) obracať sa na ktorýkoľvek orgán základnej organizácie a Odborového zväzu SAV so svojimi pripomienkami, námetmi a sťažnosťami a byť vyrozumený o ich vybavení do jedného mesiaca od ich doručenia,

f) požadovať od orgánov základnej organizácie a Odborového zväzu SAV podporu a ochranu svojich pracovných a sociálnych záujmov s nárokom na písomnú odpoveď do jedného mesiaca o stave a spôsobe vybavenia jeho požiadaviek,

g) zúčastniť sa rokovania orgánov základnej organizácie a Odborového zväzu SAV, ktoré sa týkajú jeho osoby,

h) využívať materiálne výhody, služby a iné plnenia poskytované základnou organizáciou a Odborovým zväzom SAV,

i) požívať hmotnú a právnu podporu základnej organizácie a Odborového zväzu SAV, ak sa pri plnení úloh základnej organizácie a Odborového zväzu SAV dostane do osobných ťažkostí.

2) Povinnosti člena sú najmä:

a) zúčastňovať sa na činnosti základnej organizácie a Odborového zväzu SAV,

b) svedomito vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený a plniť úlohy, ktorými bol poverený alebo na ktoré sa dobrovoľne podujal,

c) dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy základnej organizácie a Odborového zväzu SAV,

d) plniť uznesenia orgánov základnej organizácie a Odborového zväzu SAV,

e) načas a v stanovenej výške platiť členské príspevky.

3) V prípade neplnenia povinností môžu byť členovi základnej organizácie uložené príslušnými orgánmi disciplinárne opatrenia.

Článok 14

Orgány základnej organizácie

1) Orgánmi základnej organizácie sú:

a) členská schôdza,

b) výbor,

c) revízna komisia (revízor).

2) Členská schôdza je najvyšším orgánom základnej organizácie.

3) Výbor je výkonným orgánom základnej organizácie, ktorý riadi činnosť a koordinuje prácu základnej organizácie a jej organizačných zložiek v období medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

4) Predseda je štatutárnym orgánom základnej organizácie.

5) Revízna komisia (revízor) je kontrolným orgánom základnej organizácie, ktorá(ý) za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii (funkcia revízora) je nezlučiteľné s členstvom vo výbore základnej organizácie.

6) Počet členov týchto orgánov, spôsob volieb a dĺžku volebného obdobia si s výnimkou všeobecných zásad určených v Stanovách a volebmom poriadku Odborového zväzu SAV stanovuje členská schôdza základnej organizácie.

7) V rámci základnej organizácie môžu pôsobiť rôzne komisie volené alebo menované týmito základnými organizáciami, pričom im ustanovujúci orgán určuje náplň práce, pôsobnosť a právomoc.

Štvrtý oddiel

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Zjazdom.

2) Odborový zväz SAV je zaevidovaný Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-2200/90-30.

Zmeny stanov boli schválené III. Zjazdom Odborového zväzu zamestnancov SAV dňa 20. novembra 1996, iV. Zjazdom Odborobého zväzu zamestnancov SAV dňa 21. januára 1998 a V. Zjazdom odborového zväzu zamestnancov SAV dňa 14. mája 2002.

Ing. Ján Malík, CSc.
Predseda VOZ SAV