Rada OZ SAV 25. apríla 2019

Dňa 25. apríla 2019 sa uskutočnila Rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti  28 zo 43 ZO OZ SAV. Na rade sme privítali viceprezidentku KOZ SR  Moniku Uhlerovú, predsedu SAV Pavla Šajgalíka, podpredsedu SAV Karola Marholda a vedúceho úradu SAV Jána Malíka.

Viceprezidentka KOZ SR M. Uhlerová vo svojom vystúpení oboznámila delegátov Rady o hlavných témach a úlohách, ktorými sa zaoberá KOZ SR. Prvou bola otázka miezd. Po 10 % zvýšení platových taríf od 1. 1. 2019 niektorí zamestnávatelia pristúpili k odobratiu/zníženiu osobných príplatkov, čo zdôvodnili nedostatkom finančných prostriedkov. Až 98 % sťažností sa týkalo zamestnávateľov z prostredia samosprávy (ZMOS). KOZ SR nadviazalo kontakt so ZMOS, ktoré sa vyjadrilo, že mzdy pracovníkov sú v kompetencii zamestnávateľa. Preto KOZ po polroku otvorí kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a pripraví k nej dodatok, aby sa zabránilo podobným praktikám.

K sociálnym balíčkom sa KOZ SR stavia kriticky, pretože nesystémové a nie sú prerokované ani s odbormi ani s odborníkmi. KOZ SR uprednostňuje pred znižovaním daní riešenie pracovného času v kontexte očakávaných zmien trhu práce v súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou. Navrhuje zmeniť štruktúru nadčasovej práce, ktorá je daná ZP v objeme 400 hodín/rok, z toho 150 hodín nariadená práca a 250 hod. dohodnutá práca. KOZ navrhuje redukovať nariadenú prácu na 100 hodín/rok a dohodnutú zvýšiť na 300 hod/rok.

Rada predsedov KOZ SR prijala rozhodnutie, že na vyjednávanie o minimálnej mzde pre rok 2020 pôjde na tripartitu s výškou 635 EUR.

Predseda SAV P. Šajgalík vo svojom vystúpení zhodnotil finančné podmienky pre prácu SAV. Napriek nepodpísaniu II. stabilizačnej zmluvy s MŠVVŠ SR a Ministerstvom financií SR, rozpočet SAV je takmer 70 mil. EUR, čo je vlastne vo výške stabilizačnej zmluvy. Rozpočet SAV sa postupne zvyšuje, za posledné roky stúpol z 58 mil. EUR na takmer 70 mil. EUR.

Po neuskutočnenej transformácii SAV ústavy sa vrátili do režimu rozpočtových a príspevkových organizácií. Po pôvodných informáciách, že pre navýšenie platov o 10 % budú pridelené mzdové prostriedky na zvýšenie iba pre rozpočtové organizácie, po rokovaniach s MF SR je prísľub získať prostriedky pre všetky organizácie.

Zatiaľ je otvorená otázka financovania rekreačných poukazov – prebieha vyjednávanie s MF. Dobrou správou pre SAV je pridelenie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy pre potreby školstva, čím sa možnosť v úspešnom vyjednávaní SAV posilnila.

Účinnosť novely o VŠ prelomením veta prezidenta v paragrafe o externom vzdelávaní (externí školitelia nemusia byť akreditovaní) ohrozuje SAV tým, že sa zrušila exkluzivita, vysoké školy si budú vyberať, s kým budú na vzdelávaní spolupracovať. Tento problém by sa prejavil v publikačnej činnosti, keď by sa stratila afilácia školiaceho pracoviska. SAV o tejto téme rokuje s rektormi univerzít.

V následnej diskusii hostia odpovedali na otázky delegátov.

V ďalšej časti predniesol predseda Peter Magdolen správu o činnosti Odborového zväzu pracovníkov SAV za uplynulé ročné obdobie. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu OZ pracovníkov SAV za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 predniesla hospodárka Jana Jankovičová. Správu revíznej komisie OZ pracovníkov SAV za uplynulý rok predniesla predsedníčka Revíznej komisie Viera Komínková.

Do výboru OZ pracovníkov SAV bola zvolená Alena Kovácsová z Ústrednej knižnice SAV a za člena revíznej komisie Jozef Fabián.

 

Rada OZ SAV ukladá výboru OZ SAV Výboru OZ zvolať mimoriadny zjazd OZ SAV v roku 2020.

 

Po zasadnutí Mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza výboru OZ SAV doplneného o novú členku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *