Zasadnutie Rady OZ Slovenskej akadémie vied

Dňa 21. 3. 2024 sa uskutočnila Rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti z 34 základných organizácií z celkového počtu 39 ZO OZ SAV, všetci prezenčne. Na rokovanie Rady boli pozvaní podpredseda SAV Martin Venhart a prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Podpredseda SAV informoval o aktuálnej situácii v SAV, o plánovanom financovaní SAV formou zmluvy so štátom a o hodnotení VER. Prezidentka KOZ SR o aktivitách konfederácie ako aj o blížiacom sa kolektívnom vyjednávaní. Na zasadnutie Rady boli prizvaný aj predseda Komisie SAV pre rovnosť Róbert Karul, ktorý predniesol návrhy do Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Hostia následne odpovedali na množstvo otázok prítomných delegátov.

Na Rade OZ SAV delegáti schválili:

– Program rokovania Rady OZ SAV;

– Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Rady OZ SAV (prezentovaných 34 delegátov ZO OZ z celkového počtu 39 organizácií)

– Správy o čerpaní rozpočtu OZ pracovníkov SAV za rok 2023;

– Návrh rozpočtu na rok 2024;

– Správu revíznej komisie za rok 2023;

Predseda OZ SAV peter Magdolen dostal za úlohu navrhnúť na kolektívnom vyjednávaní nasledujúce body:

– predlžovať platnosť zmluvy na dobu určitú o trvanie MD a alebo rodičovskej dovolenky a aby štatutár navrhol toto predĺženie automaticky.

– príspevok pri narodení dieťaťa

– príspevok pri nástupe dieťaťa do 1. triedy ZŠ.

Po zasadnutí Rady sa uskutočnila aj schôdza výboru OZ SAV.

Všetkým prítomným delegátom ďakujeme účasť a zaujímavú diskusiu a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Foto: L. Pribusová Slušná, I. Lichner

PF 2024

Hromadu darčekov čo srdce pohladia,

rodinu a priateľov čo nikdy nezradia,

k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,

nádherné Vianoce a šťastný nový rok

Vám praje

Výbor OZ SAV

Veľká predvolebná debata ZAMESTNANCI ROZHODNÚ – 20.9.2023

Milé kolegyne a kolegovia

s blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú mať dôležitý vplyv na budúcnosť našej krajiny, organizuje KOZ SR najväčšiu odborársku predvolebnú debatu s predstaviteľmi politických strán a hnutí kandidujúcich do parlamentu.

Veľká predvolebná debata s lídrami politických strán

 ZAMESTNANCI ROZHODNÚ

 sa uskutoční 20. septembra 2023 o 16.00 hod.

v hoteli Saffron v Bratislave (Radlinského 27)

Viac informácií o debate (priebežne aktualizované), ako aj možnosti registrácie na danú debatu, nájdete v priloženom linku:

https://www.kozsr.sk/zamestnacirozhodnu/

Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku sú totiž viac ako 2 milióny v postavení zamestnanca. To je každý druhý volič, čo by malo byť dostatočne motivujúce pre politických predstaviteľov, aby predvolebná kampaň, volebné programy, ako aj následné programové vyhlásenie vlády na zamestnancov nezabúdali. Avšak v predvolebnej atmosfére nie je cítiť záujem osloviť ich témami im blízkymi.

Cieľom tejto našej debaty je preto umožniť našim členom – voličom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí, politických programov a riešení, ktoré politické strany a hnutia ponúkajú a ich prípadné prelínanie s našim programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú.

Politici tak budú mať jedinečnú príležitosť nielen predstaviť svoje priority a poskytnúť informácie o tom, ako plánujú zlepšiť našu spoločnosť počas ich potenciálneho mandátu, ale zodpovedať aj na otázky bytostne sa týkajúce zamestnaneckého prostredia.

Veríme, že sa pripravovanej predvolebnej debaty, ktorá je organizovaná a určená práve pre Vás, zúčastníte.

Vopred ďakujeme za zdieľanie a informovanie Vašich členov.

Zasadnutie X. Zjazdu OZ SAV

Dňa 15. 3. 2023 sa uskutočnil X. Zjazd OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnilo 38 delegátov zo 41 základných organizácií OZ SAV, všetci prezenčne. Na rokovanie Zjazdu boli pozvaní predseda SAV Pavol Šajgalík a prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Predseda SAV informoval o aktuálnej situácii v SAV, prezidentka KOZ SR o aktivitách konfederácie. Na rokovaní bol zvolený nový Výbor OZ v zložení Peter Magdolen, Michaela Sojková, Mária Kačírková, Ľubica Urbániková a Petr Mezihorák. Za členov Revíznej komisie boli zvolení Viera Komínková, Jozef Fabian a Katarína Kválová. Na X. Zjazde OZ SAV boli aktualizované Stanovy OZ SAV, Finančný poriadok a Zásady hospodárenia OZ SAV. Takisto bolo schválené navýšenie príspevku na detskú rekreáciu na sumu 5 € na dieťa/deň, maximálne 10 dní v roku, t. j. 50 € na dieťa/rok.

Na X. Zjazde OZ SAV delegáti zjazdu schválili:

 • Program rokovania X. Zjazdu OZ pracovníkov SAV;
 • Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti X. Zjazdu OZ pracovníkov SAV (prezentovaných 38 delegátov ZO OZ z celkového počtu 41 organizácií)
 • Správy o čerpaní rozpočtu OZ pracovníkov SAV za obdobie 2019-2022;
 • Návrh rozpočtu na rok 2023;
 • Správu revíznej komisie za obdobie apríl 2019 – marec 2023;
 • Zmenu názvu na: Odborový zväz SAV (OZ SAV);
 • Zmenu sídla OZ SAV na: Bajkalská 1477/29A, 821 01 Bratislava;
 • Aktualizované znenie základných dokumentov OZ, ktorými sú Stanovy, Finančný poriadok a Zásady hospodárenia s pripomienkami;
 • Zvýšenie príspevku na detskú rekreáciu;
 • Výbor OZ SAV v počte 5 členov a Revíznu komisiu v počte 3 členovia na obdobie 2023 – 2027.

Predsedovi výboru OZ  SAV dostal za úlohu hľadať cesty, ako dosiahnuť, aby zamestnávatelia boli povinní uzatvárať zmluvy s DSS a prispievať zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie.

Po zasadnutí Mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza nového výboru OZ SAV, na ktorej si členovia zvolili za predsedu Petra Magdolena, za podpredsedníčku Michaelu Sojkovú a za tajomníčku Máriu Kačírkovú.

PF 2023

Prajeme všetko najlepšie v roku 2022! Snáď bude budúci rok príjemnejší než ten končiaci a s vďačnosťou sa vrátime k našim bežným životom. Veselú myseľ a pevnú imunitu Vám praje

Výbor OZ pracovníkov SAV

Demonštrácia Proti chudobe, Bratislava 8.10.2022

Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo zo strany slovenskej vlády chýba. Apelujeme preto na vládu a parlament, aby urýchlene prijali konkrétne účinné riešenia, ktoré pomôžu mimoriadne zložitú situáciu rodín, samoživiteľov, zamestnancov, dôchodcov, ako aj firiem, podnikateľov a verejných inštitúcií aspoň čiastočne zvládnuť.

Už dnes musia zamestnanci s minimálnou mzdou odložiť bokom sumu rovnajúcu sa mesačnej mzde alebo vyššiu, aby mohli doma svietiť a kúriť.

Zložitá energetická situácia sa odzrkadľuje v obmedzovaní výroby, pozastavení investícií, a samozrejme, aj v likvidácii pracovných miest. Kolaps hrozí obciam a mestám, školám, nemocniciam. Vláda dostala vo voľbách mandát, aby účinne riešila akékoľvek vzniknuté problémy v prospech všetkých občanov. Slovensko však dva mesiace čakalo na to, aby vládna koalícia prestala riešiť samú seba a začala bezodkladne konať, aj keď „päť minút po dvanástej“, a pomohla ľuďom a firmám zvládnuť súčasnú situáciu.

Pokiaľ nebudú realizované konkrétne protiinflačné opatrenia, bude sociálny zmier na Slovensku iba obyčajnou ilúziou. Odbory sú hlasom verejnosti a tá apeluje na predstavenie okamžitých riešení.

„Preto sa v sobotu 8. októbra o 12:05 stretneme na bratislavskom Námestí SNP na demonštrácii Proti chudobe, aby sme vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz, že je najvyšší čas bezodkladne prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov obyvateľstva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo zasiahnuté vysokým rastom cien energií, a v neposlednom rade zabezpečia prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Demonštrácia sa bude konať v rovnakom termíne a čase ako rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí. Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády Slovenskej a Českej republiky, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov oboch krajín a nedopustili prepadanie občanov do chudoby.

NECHCEME PATRIŤ MEDZI NAJHORŠIE PLATENÝCH ZAMESTNANCOV V EÚ

Model nízkych miest a vysoké množstvo odpracovaných hodín – to je spoločný menovateľ nielen slovenských, ale aj českých zamestnancov. Chudoba pracujúcich nepredstavuje iba ťažkú životnú situáciu pre samotného človeka, je to i ekonomický problém. Je potrebné preto zdôrazniť, čo si zo svojej mzdy dokážu zamestnanci reálne kúpiť. Spotreba domácností je totiž kľúčová pre rast HDP. Preto musí byť záujmom celej spoločnosti, aby sa zamestnanci prostredníctvom zvyšovania miezd viac podieľali na výsledkoch rastu ekonomiky.

S nízkymi mzdami nedokážu zamestnanci čeliť ani súčasnému nárastu cien energií, potravín, služieb. Bez prijatia takých opatrení a krokov, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov a ktoré podporia stabilizáciu hospodárstva, bude chudoba každodennou slovenskou realitou.

Koniec nízkym mzdám. Podporte nás!

Demonštrácia KOZ SR Proti chudobe | Bratislava | 8.10.2022
https://www.facebook.com/events/5514811958574159

Demonstrace ČMKOS proti chudobě
https://www.facebook.com/events/1214781506040244

zdroj: KOZ SR

Kurzy BOZP a Kolektívneho vyjednávania

Milé kolegyne a kolegovia,

KOZ SR opäť organizuje kurzy BOZP a Kolektívneho vyjednávania.

Kurzy sa uskutočnia v dňoch 25. – 27. 4. 2022 v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

Program kurzov je nasledovný:

 

Názov aktivity Prevencia v oblasti BOZP

Miesto: Rekreačné zariadenie CROCUS Kežmarské Žľaby

Dátum: 25.04. – 27.04.2022

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

25.04. 2022

12.00  – 18.00            Zákonník práce v znení neskorších predpisov

19.00  – 21.00            Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia

pri práci v znení neskorších predpisov.

26.04. 2022

08.00  – 12.00            Pokračovanie predošlej témy.

13.00  – 18.00             Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

19.00 – 21.00              Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

27.04. 2022

08.00 – 12.00             Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení.

(Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

12.00 – 15.00             Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

 

Názov aktivity Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Miesto: Rekreačné zariadenie CROCUS Kežmarské Žľaby

Dátum: 25.04. – 27.04.2022

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

25.04. 2022

12.00  – 18.00            História sociálneho dialógu.

Sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných

organizácií Európskej únie.

19.00  – 21.00            Pokračovanie predošlej témy.

26.04. 2022

08.00  – 12.00            Sociálny dialóg v Slovenskej republike.

13.00  – 18.00             Psychologické aspekty komunikácie.

Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma

Sociálneho dialógu.

19.00 – 21.00              Pokračovanie predošlej témy.

27.04. 2022

08.00 – 12.00             Kolektívne vyjednávanie.

12.00 – 15.00             Aplikácia prebraných tém zo sociálneho dialógu v praxi.

Termín uzávierky prihlášok je 11.04.2022.

V prípade záujmu ma kontaktujte mailom na michaela.sojkova@savba.sk.

Pobyty so štátnou dotáciou pre dôchodcov na rok 2022

Milé kolegyne a kolegovia


dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol zahájený predaj Pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR pre rok 2022.  Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR.

Oslovila nás spoločnosť Sorea s nasledujúcou ponukou:

Prvý možný termín nástupu na pobyt so štátnou účelovou dotáciou je 3.4.2022 do hotelov SOREA v Bratislave, v Nízkych a Vysokých Tatrách a na Spiši v Starej Ľubovni. Tak ako v minulom roku je možné prihlásiť sa na pobyt aj do hotela Zámok Topoľčianky a do hotela FLÓRA v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice.

Čo ponúkame?
7 dní / 6 nocí – ubytovanie s PLNOU PENZIOU ( raňajky – obed – večera ) a DPH v cene pobytu ! Ceny od 167,00 € za celý pobyt v závislosti od termínu, hotela a lokality.

6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v hoteloch rôznej kategórie, od hotela v kúpeľnom meste, na Zámku, cez rodinné hotely až po kongres & biznis hotel v najatraktívnejších lokalitách Slovenska.
PLNÁ penzia – 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, vrátane DPH (bohaté bufetové raňajky, viacchodový servírovaný obed, viacchodová servírovaná večera, resp. bufetová večera)

Všetky informácie, termíny pobytov, cenník pobytov, zľavy pre vnúčatá, BONUSY jednotlivých hotelov nájdete v informáciach na www.sorea.sk  – https://bit.ly/3if7AFB

Viac informácií nájdete tu:  Letak SUD 2022

PF 2022

Prajeme všetko najlepšie v roku 2022! Snáď bude budúci rok príjemnejší než ten končiaci a s vďačnosťou sa vrátime k našim bežným životom. Veselú myseľ a pevnú imunitu Vám praje

 

Výbor OZ pracovníkov SAV

Kolektívna zmluva na rok 2022

Po mesiacoch bolo dnes ukončené kolektívne vyjednávanie o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022. Tohtoročné vyjednávanie bolo ovplyvnené nielen aktuálnou pandémiou koronavírusu a z nej vyplývajúcich ekonomických a sociálnych dopadov a reštrikcií, ale aj východiskovou pozíciou, z ktorej kolektívni vyjednávači vychádzali. Tá sa rovnala nule. Taká bola totiž prvotná reakcia Úradu vlády SR na návrh kolektívnych zmlúv predložených Konfederáciou odborových zväzov SR. Preto považujeme dojednané finančné ohodnotenie zamestnancov, ako aj sociálne benefity, aj vzhľadom na už uvedené, za aspoň čiastočný úspech prinášajúci benefity nad rámec právnej úpravy.

KOZ SR zaslala Úradu vlády SR informáciu, že pristupuje k podpisu dodatkov ku kolektívnym zmluvám pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe pre rok 2022. Po doladení textácie jednotlivých ich ustanovení dôjde v dohľadnom čase k ich podpisu.

Kolektívne zmluvy a spomínané dodatky zabezpečujú zamestnancom verejnej a štátnej služby 3-percentnú valorizáciu platov od 1.7.2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 euro, ktorá by bola zamestnancom v štátnej službe vyplatená v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 budú mať spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše.

Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj tzv. sociálne benefity, a to:

 1. Skrátenie pracovného času pre verejných zamestnancov oproti Zákonníku práce v rozsahu 2,5 hodiny týždenne, t. j. pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a 1/4 hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne. Pri štátnych zamestnancoch je v rovnakom rozsahu skrátený týždenný služobný čas, t. j. 37,5 hodiny, 36 a 1/4 hodiny a 35 hodín.
 2. Výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu pri verejných aj štátnych zamestnancoch, t. j. základná výmera 5 týždňov, dovolenka 6 týždňov zamestnancovi a štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa a dovolenka 9 týždňov pre verejných zamestnancov uvedených v §103 ods. 3 Zákonníka práce.
 3. Od 1.7.2022 valorizácia platových taríf o 3%.
 4. Odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
 5. Odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
 6. V druhom polroku 2022 na žiadosť zamestnanca/štátneho zamestnanca 1 deň voľna s náhradou funkčného platu.
 7. Výška príspevku zamestnávateľa/služobného úradu na doplnkové dôchodkové sporenie je najmenej 2%  z objemu zúčtovaných platov zamestnancov/štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
 8. Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,05% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom/štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok (1% povinný prídel a 0,05 % ďalší prídel)