Zasadnutie X. Zjazdu OZ SAV

Dňa 15. 3. 2023 sa uskutočnil X. Zjazd OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnilo 38 delegátov zo 41 základných organizácií OZ SAV, všetci prezenčne. Na rokovanie Zjazdu boli pozvaní predseda SAV Pavol Šajgalík a prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Predseda SAV informoval o aktuálnej situácii v SAV, prezidentka KOZ SR o aktivitách konfederácie. Na rokovaní bol zvolený nový Výbor OZ v zložení Peter Magdolen, Michaela Sojková, Mária Kačírková, Ľubica Urbániková a Petr Mezihorák. Za členov Revíznej komisie boli zvolení Viera Komínková, Jozef Fabian a Katarína Kválová. Na X. Zjazde OZ SAV boli aktualizované Stanovy OZ SAV, Finančný poriadok a Zásady hospodárenia OZ SAV. Takisto bolo schválené navýšenie príspevku na detskú rekreáciu na sumu 5 € na dieťa/deň, maximálne 10 dní v roku, t. j. 50 € na dieťa/rok.

Na X. Zjazde OZ SAV delegáti zjazdu schválili:

  • Program rokovania X. Zjazdu OZ pracovníkov SAV;
  • Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti X. Zjazdu OZ pracovníkov SAV (prezentovaných 38 delegátov ZO OZ z celkového počtu 41 organizácií)
  • Správy o čerpaní rozpočtu OZ pracovníkov SAV za obdobie 2019-2022;
  • Návrh rozpočtu na rok 2023;
  • Správu revíznej komisie za obdobie apríl 2019 – marec 2023;
  • Zmenu názvu na: Odborový zväz SAV (OZ SAV);
  • Zmenu sídla OZ SAV na: Bajkalská 1477/29A, 821 01 Bratislava;
  • Aktualizované znenie základných dokumentov OZ, ktorými sú Stanovy, Finančný poriadok a Zásady hospodárenia s pripomienkami;
  • Zvýšenie príspevku na detskú rekreáciu;
  • Výbor OZ SAV v počte 5 členov a Revíznu komisiu v počte 3 členovia na obdobie 2023 – 2027.

Predsedovi výboru OZ  SAV dostal za úlohu hľadať cesty, ako dosiahnuť, aby zamestnávatelia boli povinní uzatvárať zmluvy s DSS a prispievať zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie.

Po zasadnutí Mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza nového výboru OZ SAV, na ktorej si členovia zvolili za predsedu Petra Magdolena, za podpredsedníčku Michaelu Sojkovú a za tajomníčku Máriu Kačírkovú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *