Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Mimoriadna rada OZ SAV / 4-10-2018

Dňa 4.10.2018 sa uskutočnila Mimoriadna rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti  37 zo 43 ZO OZ SAV priamo alebo prostredníctvom videokonferencie. Zástupca Predsedníctva SAV p. František Simančík a zástupcovia MŠVVaŠ SR páni Marek Hajduk, Robert Szabo a Andrej Rusnák informovali odborárov o súčasnom stave transformácie a prebiehajúcich rokovaniach. Do výboru OZ zväzu bola zvolená nová členka …

informácia zo stretnutia výboru OZ SAV (3-10-2018)

Výbor sa stretol na mimoriadnej schôdzke o 7:30 a riešil dve zásadné veci. pozvanie z ministerstva školstva na pracovné stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť 3-10-2018. (pozvánky prišli e-mailom jednotlivým členom výboru deň pred konaním) Prípravou Rady odborového zväzu Nakoľko sme usúdili, že v dnešnej situácii, deň pred radou zväzu, po odstúpení predsedu, bez doplnenej a …

Pozvánka / upravená 21-9-2018

Výbor OZ SAV zvoláva mimoriadne zasadnutie Rady Odborového zväzu SAV na deň 4-10-2018 od 10:00 Program: Prediskutovať konanie predsedu OZ na proteste dňa 11. 09. 2018, získať stanovisko základných organizácii k vzniknutému problému a nájsť riešenie daného stavu. Zaujatie stanoviska k procesu transformácie SAV na VVI. Doplnenie výboru o nového člena Schválenie návrhu čerpania prostriedkov …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

    • Forum
    • Topics
    • Posts
    • Freshness