Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Odpovede EOK na druhú fázu konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ o možných krokoch na riešenie výziev súvisiacich so spravodlivou minimálnou mzdou

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia, Európska komisia uverejnila dokument, ktorým sa začína druhá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi podľa článku 154 ZFEÚ (Zmluva o fungovaní EÚ) o možnom opatrení zameranom na riešenie problémov týkajúcich sa spravodlivých minimálnych miezd. Komisia zohľadnila niektoré z našich odborárskych odporúčaní (EOK), ktoré boli prijaté v nadväznosti na konzultácie v prvej etape, a …

Uznesenie Európskej odborovej konfederácie o stratégii obnovy EÚ po prepuknutí koronavírusu

Milé kolegyne, milí kolegovia, Európska komisia navrhuje rozsiahly plán obnovy pre Európu založený na plnom využití potenciálu rozpočtu EÚ, ktorého cieľom je náprava hospodárskych a sociálnych škôd zapríčinených pandémiou spôsobenou koronavírusom, naštartovanie procesu európskej obnovy a ochrana a vytváranie pracovných miest. Európa čelí najhoršej recesii od tridsiatych rokov 20. storočia, po najhoršej pandémii za posledných …

Webinár EOK o vplyve korona krízy na prácu na diaľku

Milé kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na webinár EOK o vplyve korona krízy na prácu na diaľku a jej rozsiahle využívanie v súčasnosti a jej potenciál v budúcnosti. „Aké sú príležitosti pre našu európsku rámcovú dohodu o práci na diaľku?“ Tento webový seminár nám umožní diskutovať o základných výzvach týkajúcich sa vzťahu zamestnávateľ  a zamestnanec, organizácie práce, …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.