Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

EOK – Odporúčania pre ZAPÁJANIE MLADÝCH ĽUDÍ DO ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Milé kolegyne a kolegovia, Výbor mladých EOK vytvoril odporúčania, ako zapojiť mladých ľudí do práce odborov. Príručka skúma existujúce osvedčené postupy a nové spôsoby, ako zastaviť pokles členstva v odboroch, ktorý predstavuje existujúcu hrozbu v 27 z 31 analyzovaných krajín. Cieľom EOK výboru mladých je posilniť postavenie mládeže v odborových zväzoch, zastupovať mládež v EOK a posilniť …

EOK – Akčný plán pre sociálne spravodlivejšiu Európu

Milé kolegyne a kolegovia, Európska komisia dnes zverejnila akčný plán pre implementáciu európskeho piliera sociálnych práv. Generálny tajomník EOK Luca Visentini zareagoval na akčný plán Európskej komisie pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a Účinnej aktívnej podpory zamestnanosti nasledovne: „Nastal čas na sociálne spravodlivejšiu Európu. Tento akčný plán by ju mohol uviesť do praxe. Potreba sociálnejšej Európy nikdy nebola …

EHSV – Obnova EÚ – Rozhodujúce bude zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti

Milé kolegyne a kolegovia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že organizácie organizovanej občianskej spoločnosti a sociálny partneri môžu neoceniteľným spôsobom prispieť k národným plánom podpory obnovy a odolnosti a musia sa na nich podieľať. Národné plány podpory obnovy a odolnosti by boli efektívnejšie a účinnejšie, keby do nich boli rýchlejšie …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.