Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Rokovanie s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve

Dňa 27. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve. Za jednotlivé reprezentácie sa zúčastnili:  prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predseda Rady vysokých škôl SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD. spolu s podpredsedami PhDr. Anna Čekanová, PhD., Ing. arch. …

Publikácia: Koronakríza a odbory na Slovensku

Rok 2020 sa navždy zapíše do dejín ako rok boja nielen s pandémiou COVID 19, ktorá nečakane zasiahla celú spoločnosť, ale aj ako rok boja za udržanie zamestnanosti, hľadania riešení pre trh práce, ako boj odborov za svojich členov, ktorí častokrát predstavujú tú najnižšie príjmovú a tým pádom krízou najviac ohrozenú vrstvu obyvateľstva. Funkčný sociálny …

Odporúčania Krízového štábu SAV pre úplný nábeh do riadneho pracovného režimu organizácií SAV

V súvislosti s i naďalej priaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 ako aj s ďalšími uvoľňujúcimi opatreniami Ústredného krízového štábu SR, hlavného hygienika SR Krízový štáb SAV odporúča organizáciám SAV od 11.5.2020: Zabezpečiť efektívny nábeh fungovania organizácií SAV do riadneho pracovného režimu. Pri nábehu do riadneho pracovného režimu je možné i naďalej zohľadňovať osobitné podmienky činnosti jednotlivých organizácií SAV ako …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.