Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Viac dovolenky už od budúceho roka

Milé kolegyne a kolegovia Aj vďaka dobrej spolupráci OZ SAV a OZ ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU  bol dnes v Národnej rade SR schválený Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov NR SR Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. V článku I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie: …

Aktualizácia webovej stránky

Milé kolegyne a kolegovia už niekoľkokrát sme boli upozornení, že na stránke našej odborovej organizácie nie sú zapísané všetky základné organizácie. Keďže zápis na stránku sme robili na základe registračných listov základných organizácií a príslušných informovaných súhlasov, na stránku boli zapísané len tie základné organizácie, ktoré nám potrebné dokumenty poskytli. Chceme Vás preto poprosiť o dodatočné dodanie registračných …

Výsledky prieskumu spokojnosti OZ SAV ohľadom kvality stravovania v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste

Milé kolegyne a kolegovia, Po spracovaní výsledkov prieskumu spokojnosti sme sa stretli s pánom Igorom Gorušom, riaditeľom spoločnosti I.E.G. stravovacie služby, prevádzkujúcej jedáleň v areáli SAV na Dúbravskej ceste. Po konštruktívnej debate pán Goruša priznal nedostatky jedálne a vypracoval nasledujúci akčný plán: K termínu 01.08.2019 sa zrealizuje: skultúrnenie prostredia jedálne a terasy kvetinovou, poprípade dekoratívnou výzdobou zabezpečí sa k …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.