Pripomienkové konanie ktoré sa určite dotýka SAV

Dostali sme na pripomienkovanie materiál Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028.

Celkovo je navrhnutých päť štátnych programov s nasledovným návrhom zamerania:

 1. Materiály a výrobky s vyššou pridanou hodnotou na báze efektívneho zhodnotenia domácich surovín a odpadov
 2. Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
 3. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné prostredie
 4. Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť
 5. Spoločenskovedný, humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti

Prosím pozrite si to a pripomienky zašlite na výbor OZ SAV (najlepšie e-mailom na adresu vybor.odbory@sav.sk) najneskôr do 24. 10. 2018.

Pripomienkové konanie

Dostali sme na pripomienkovanie materiál „Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES.

Cieľom navrhovanej smernice je ukončiť harmonizovanú úpravu letného času v zmysle smernice 2000/84/ES a zároveň, vzhľadom na potrebu zabezpečenia bezproblémového fungovania vnútorného trhu, zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa zabráni uplatňovaniu rôznych sezónnych časových úprav prostredníctvom zmeny svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok.

Návrh smernice dáva členským štátom Európskej únie právomoc rozhodnúť o svojom štandardnom čase, t. j. či v roku 2019 prejdú na štandardný čas zodpovedajúci ich letnému času, alebo či budú trvalo uplatňovať svoj súčasný štandardný čas. Na základe tohto rozhodnutia by mali mať členské štáty Európskej únie, ktoré sa rozhodnú uplatňovať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období, možnosť vykonať poslednú sezónnu zmenu štandardného času alebo časov v októbri 2019. Po tomto termíne bude oprávnenie  členských štátov Európskej únie limitované len na tie zmeny štandardného času, ktoré nesúvisia so sezónnou zmenou času. Návrh smernice tiež stanovuje pre členské štáty Európskej únie povinnosť informovať EK o zamýšľaných úpravách ich štandardného času, a to v náležitom predstihu.

Koho táto problematika zaujíma pozrite si to a pripomienky zašlite na výbor OZ SAV (najlepšie e-mailom na adresu vybor.odbory@sav.sk) najneskôr do 21. 10. 2018.

Pripomienkové konanie

Dostali sme na pripomienkovanie materiál „ návrh novely vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Návrh novely vyhlášky č. 99/2016 Z. z. s farebne vyznačenými zmenami pripravila pracovná skupina Úradu verejného zdravotníctva SR na základe záveru z pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 16.5. 2018 za účasti zástupcov KOZ SR a OZ KOVO.

Koho táto problematika zaujíma pozrite si to a pripomienky zašlite na výbor OZ SAV (najlepšie e-mailom na adresu vybor.odbory@sav.sk) najneskôr do 30. oktobra 2018.

Finálne stanovisko k predmetnému materiálu spracuje odbor BOZP KOZ SR.

 

Mimoriadna rada OZ SAV / 4-10-2018

Dňa 4.10.2018 sa uskutočnila Mimoriadna rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti  37 zo 43 ZO OZ SAV priamo alebo prostredníctvom videokonferencie. Zástupca Predsedníctva SAV p. František Simančík a zástupcovia MŠVVaŠ SR páni Marek Hajduk, Robert Szabo a Andrej Rusnák informovali odborárov o súčasnom stave transformácie a prebiehajúcich rokovaniach. Do výboru OZ zväzu bola zvolená nová členka pani Ľubica Urbániková z Ústavu molekulárnej biológie.

Mimoriadna rada OZ SAV prijala nasledujúce uznesenie:

Andrej Rusnák svojim konaním stratil dôveru výboru a členskej základne vykonávať funkciu predsedu OZ SAV. Svojim dobrovoľným odstúpením z funkcie predsedu a člena výboru uľahčil vyriešenie vzniknutej situácie.

Mimoriadna rada OZ SAV ukladá výboru OZ SAV pri rokovaniach o procese transformácie SAV na V.V.I. presadzovať, aby tento proces bol transformáciou a nie zakladaním nových organizácií a bola zachovaná kontinuita pracovno-právnych vzťahov.

Po zasadnutí Mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza výboru OZ SAV doplneného o novú členku.

Za nového predsedu zvolil výbor pána Ing.  Petra Magdolena.

informácia zo stretnutia výboru OZ SAV (3-10-2018)

Výbor sa stretol na mimoriadnej schôdzke o 7:30 a riešil dve zásadné veci.

 • pozvanie z ministerstva školstva na pracovné stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť 3-10-2018. (pozvánky prišli e-mailom jednotlivým členom výboru deň pred konaním)
 • Prípravou Rady odborového zväzu

Nakoľko sme usúdili, že v dnešnej situácii, deň pred radou zväzu, po odstúpení predsedu, bez doplnenej a kompletnej zostavy výboru, nemáme mandát na akékoľvek rokovanie na pôde ministerstva, požiadali sme o preloženie stretnutia na termín po uskutočnení rady.

V rámci prípravy organizácie samotnej rady sme  si rozdelili úlohy pre zabezpečenie úspešného priebehu zajtrajšieho rokovania.

 

Pozvánka / upravená 21-9-2018

Výbor OZ SAV zvoláva mimoriadne zasadnutie Rady Odborového zväzu SAV na deň 4-10-2018 od 10:00

Program:

 • Prediskutovať konanie predsedu OZ na proteste dňa 11. 09. 2018, získať stanovisko základných organizácii k vzniknutému problému a nájsť riešenie daného stavu.
 • Zaujatie stanoviska k procesu transformácie SAV na VVI.
 • Doplnenie výboru o nového člena
 • Schválenie návrhu čerpania prostriedkov zväzu.
 • Rôzne podľa potreby. 

Organizačné pokyny:
– miesto konania : Aula SAV v areáli Na Patrónke v Bratislave (Dúbravská cesta 9)
– delegáti, ktorí môžu využiť videokonferenčný systém (https://www.tp.cvtisr.sk/) môžu využiť videokonferenčné pripojenie. Požiadavky na prístupové práva do videokonferencie zasielajte na email: comcvale@savba.sk

Ing. Viktor Valentíny
Mgr. Michaela Sojková, PhD.

21-9-2018 v Bratislave

informácia z 21-9-2018

Kolegovia, musím oznámiť nemilú novinu: pani Janka Jankovičová sa na stretnutí výboru dňa 18-9-2018 vzdala svojej funkcie hospodárky aj členstva vo výbore. Preto je potrebné nájsť za ňu náhradu.

Výbor OZ SAV zvolal na deň 4-10-2018 o 10:00 do Auly SAV na Patrónke v Bratislave radu predsedov OZ SAV. Do pozvánky bol uvedený program,  ktorý je potrebné rozšíriť o bod: doplnnenie výboru o nového člena.

Zvážte na svojich schôdzach základných organizácií koho by ste navrhli. Kandidatúru oznámte výboru tak aby bolo možné na rokovaní Rady predsedov 4-10-2018 zvoliť nového člena výkonného výboru a výbor  mohol fungovať ďalej v doplnenej zostave.

Aktualita 6.9.2018

Na ostatnom stretnutí výboru OZ SAV, bolo dohodnuté urobiť zisťovanie stavu členskej základne a tak vyhovieť žiadosti KOZ o vyplnenie štatistického výkazu OZ. Aby sme vedeli správne prezentovať veľkosť členskej základne žiadame predsedov o vyplnenie dotazníka a odovzdanie do konca septembra 2018 na výbor zväzu. Dotazník bude zasielaný na jednotlivé základné organizácie klasickou poštou.

Stále používame nástroj na rozosielanie e-mailov pre predsedov základných organizácií „Konferencia info.odbory“ Informácie touto formou dostávajú tí, ktorí sú uvedený v príslušnom zozname. Zoznam budeme aktualizovať podľa hore spomenutého dotazníka.

Ďalej žiadame predsedov a hospodárov aby si skontrolovali či poslali podiel členských príspevkov na účet zväzu a majú splnené záväzky voči zväzu.

Ak máte akékoľvek otázky k dotazníku alebo práci výboru, obráťte sa na nás, radi zodpovieme.

Za výbor OZ SAV v Bratislave dňa 6.9.2018           Viktor Valentíny