Online diskusia pre predstaviteľov odborov – (NE)VIDITEĽNÉ BARIÉRY MEDZI ODBORMI NA ZÁPADE A V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

Online diskusia pre predstaviteľov odborov, 26. 2. 2020, 11.00 – 12.30

Organizátor: Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce

Účasť na podujatí kliknutím na tento link: https://us02web.zoom.us/j/82445084043?pwd=TVhoM1hHZFpHUHgxYTRFRHFZS1ZaZz09

Webinar ID: 824 4508 4043

Passcode: 650394

 

Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004-2007 vyvolalo očakávania, že v dôsledku rastu sociálnych štandardov v našom regióne EÚ padne aj sociálna a ekonomická železná opona medzi západnými a východnými členskými štátmi. Očakávalo sa aj posilnenie úlohy odborov vďaka členstvu v Európskych štruktúrach a budovaniu vnútorných kapacít odborov v domácich podmienkach.

Výsledkom však je rastúca frustrácia odborov že ich pôvodné očakávania v oblasti životného štandardu a posilnenia úlohy odborov do veľkej miery neboli naplnené. Napätie sa prejavilo dokonca aj v medzinárodnej odborovej spolupráci, napríklad kvôli odlišným názorom na Európsku minimálnu mzdu, kolektívne vyjednávanie na európskej úrovni a chýbajúcu cezhraničnú solidaritu medzi odbormi zo západu a zo strednej a východnej Európy. Požiadavky odborov zo strednej a východnej Európy sa nie vždy dostali do európskej odborovej politiky. Finančná kríza po roku 2008 ešte viac narušila proces konvergencie a devastačné efekty na rozvíjajúcu sa spoluprácu prináša aj aktuálna kríza v dôsledku Covid-19 pandémie.

V súčasnosti sa kríza európskeho odborového hnutia prejavuje v neschopnosti prijať jednoznačné stanovisko k procesu európskej integrácie, keďže v dôsledku Covid-19 krízy sa do popredia dostávajú národné sociálne a ekonomické záujmy. Odbory riešia zmeny v pracovných podmienkach, prepúšťanie, nezamestnanosť a rastúcu neistotu najmä doma a európska odborová politika im pripadá často vzdialená a neadresná. V kontexte legislatívnych zmien a oslabovania tripartity v SR sa otázka európskeho kolektívneho vyjednávania dostáva do úzadia.

Aké môžnosti majú slovenské odbory presadzovať svoje záujmy v európskych odborových centrálach? Akú skutočnú pomoc a podporu môžu dostať pri riešení akútnych domácich problémov, najmä čo sa týka oslabovania tripartity a útokov na reprezentatívnosť z pohľadu vlády SR v roku 2021? Pomôže medzinárodná odborová solidarita, alebo sú v konečnom dôsledku slovenské odbory nechané napospas poradiť si v danej situácii sami? Ako by mali v tom prípade postupovať, aby odvrátili ďalšie oslabovanie svojej úlohy v spoločnosti?

Týmito otázkami sa bude zaoberať pripravovaný diskusný webinár dňa 26. 2. 2021.

Program:

11.00 – 11.15 Predstavenie hlavných zistení z projektu ARTUS-CEE o tom ako odbory zo strednej a východnej Európy presadzujú svoje záujmy v európskych odborových centrálach

Marta Kahancová

riaditeľka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce

11.15 – 12.00   Panelová diskusia zameraná na stratégie odborov v súčasnej domácej legislatívnej situácii oslabovania tripartity, Covid-19 krízy, a očakávanej pomoci a podpory od zahraničných a Európskych odborov

Účastníci panelu:

Monika Uhlerová, KOZ SR

Monika Benedeková, Odborový zväz KOVO

Anton Szalay, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Andrej Buch, Energeticko –chemický odborový zväz

 

12.00 – 12.30 Voľná diskusia

 

Otázky do panelovej diskusie:

  1. Európska únia a Európske odbory investovali dosť veľa zdrojov do budovania odborových kapacít aj na Slovensku. V akých konkrétnych oblastiach vnímate že toto pomohlo zlepšiť pozíciu odborov na Slovensku? Kde sú stále nedostatky, a aké odpovede majú odbory na aktuálne výzvy napr. digitalizáciu,   očakávané zmeny na trhu práce (napr. klesajúci záujem o manuálnu výrobu), otázky zelenej ekonomiky, zmena požadovaných zručností od pracovníkov, nesúlad vzdelávacieho systému s očakávaniami trhu práce, apod.)
  2. Európske odbory často deklarujú aká je dôležitá cezhraničná spolupráca. Aké máte očakávania voči odborom v iných členských štátoch EÚ, napríklad aj v aktuálnej situácii, keď dochádza k zmenám v zastúpení v tripartite? Ako Vám zahraničné odbory a ETUC reálne vedia pomôcť?
  3. V čase, keď nadnárodné firmy pôsobia v rôznych krajinách a hovorí sa o európskom kolektívnom vyjednávaní, stále nie je ani na strane odborov konsenzus o tom, aby sa rozširovalo uzatváranie tzv. transnacionálnych kolektívnych dohôd. Prečo sa toto nedeje, prečo odbory v rámci firiem nespolupracujú a netlačia viac na celofiremné vyjednávanie bez rozpoznania štátnych hraníc?
  4. Uzatváranie a rozširovanie sektorových kolektívnych zmlúv by mohlo byť efektívnym nástrojom pre lepšiu koordináciu pracovných podmienok v rámci odvetvia a urýchlenie konvergencie pracovných pomienok medzi členskými štátmi EÚ. Prečo je na Slovensku celkovo tak málo odvetvových kolektívnych zmlúv v našom regióne a čo môžu odbory urobiť, aby sa znovu začali takéto zmluvy uzatvárať?

ARTUS projekt ukázal že ETUC nevyvinul dostatočný tlak na rast platov v členských štátoch v strednej a východnej Európe. Napokon však po dlhých interných diskusiách zaujal jednoznačné stanovisko k podpore primeraných minimálnych miezd v rámci EÚ. Problémom sú však vlády členských krajín. V SR došlo k nerešpektovaniu dohodnutého spôsobu stanovovania minimálnej mzdy, čo ďalej spôsobilo napätie medzi odbormi a vládou v roku 2020 a napokon viedlo k legislatívnym návrhom na fragmentáciu odborov v tripartite. Ako by mali odbory reagovať na túto situáciu v tripartite? Aké strategické plány pripravujete, aby sa pozícia napriek zmenám v legislatíve posilnila (napr. spoluprácou a motivovaním pracujúcich stať sa členmi odborov)?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *