Doplňujúce informácie ohľadom novej výmery dovolenky

Milé kolegyne a kolegovia,

V súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce a zmenou výmery dovolenky pre niektorých zamestnancov SAV Vám prinášame odpovede na otázky s ktorými ste sa na nás obrátili:

 

  • Ktorých zamestnancov sa týka zmena výmery dovolenky?

Pracovníci SAV, ktorí sú zaradení podľa prílohy č. 5 zákona č. 553/2003 Z.z.,  majú nárok na 9 týždňov dovolenky:

Tarifný plat

(1)

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g), pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca a zamestnanca iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis.15) Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3 a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“) je uvedená v prílohe č. 5.

 

Je potrebné, aby boli splnené „a súčasne“ všetky podmienky zo ZP, a síce:

d) Zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

T. j. zamestnanec  “ a súčasne“ musí splniť tieto podmienky:

1, byť  vysokoškolákom s najmenej 2. stupňom VŠ vzdelania, a súčasne

2. vykonávať vedeckú alebo inú vyššie vymenovanú činnosť, a súčasne

3. má ju vykonávať na výskumnom pracovisku organizácie SAV  (nie je napísané „vo výskumnej organizácii SAV“, teda postačí, ak vykonáva vedeckú činnost na nejakom výskumnom pracovisku nejakej organizácie SAV ako celku. A to výskumne pracovisko môže byť podmnožinou nejakej hlavnej množiny organizácie SAV, teda napr. môže to byt organizačná zložka, môže to byť len nejaké oddelenie a pod. Hlavným kritériom musí byť, že sa na tom pracovisku organizácie SAV ako celku vykonáva určitá skupina zamestnancov vedeckú/vyskumnú/vývojovú činnosť.

  • Má zamestnanec nárok na prenesenie všetkých nevyčerpaných dní (tu sa bavíme o celých týždňoch), alebo je počet prenášaných dní nejak limitovaný? Na niektorých pracoviskách je stanovený maximálny možný počet dní prenesenej dovolenky (napr.  10).

Prenos dovolenky je len poriadkovým opatrením zo strany zamestnávateľa, aby sa neprenášalo veľa dovolenky a nemusel ju preplácať, ak by si zamestnanec preniesol aj viac ako 10 dní dovolenky z dôvodu legislatívnej zmeny, bude si ju čerpať v nasledujúcom roku. V žiadnom prípade ale nárok na dovolenku nezaniká ak si ju zamestnanec nevyčerpá do konca roku v ktorom vznikla, prípadne ak by prevýšil zamestnávateľom stanovený počet 10 dní na prenos do ďalšieho roka.

  • Čo znamená „zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020“? Teda, neprečerpanú dovolenku za rok 2019 musí zamestnanec vyčerpať v roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť výpočet dní/týždňov, kedy ju musí zamestnanec vyčerpať, respektíve nariadiť zamestnancovi, aby túto dovolenku vyčerpal?

V zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ dispozičné právo s celou výmerou dovolenky, pretože zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky, nie zamestnanec, zamestnanec môže o dovolenku len požiadať a zamestnávateľ ju môže schváliť, alebo nie. V ďalších ustanoveniach ďalej Zákonník práce určuje, že zamestnávateľ je povinný dovolenku určiť do konca roka v ktorom vznikla, ale najneskôr do konca nasledujúceho a to sa bude vzťahovať aj na súčasný stav po novele Zákonníka práce.

Ak máte ešte nejaké otázky týkajúce sa výmery dovolenky prípadne iné, s ktorými by Vám mohla odborová organizácia pomôcť, kontaktujte ma na mailovej adrese michaela.sojkova@savba.sk.

 

Michaela Sojková

podpredsedníčka OZ pracovníkov SAV

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *