Rokovanie s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve

Dňa 27. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve.

Za jednotlivé reprezentácie sa zúčastnili:  prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predseda Rady vysokých škôl SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD. spolu s podpredsedami PhDr. Anna Čekanová, PhD., Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., predseda Študentskej rady vysokých škôl SR Bc. Filip Šuran a podpredseda Bc. Anton Cvik,  predsedníčka Klubu dekanov fakúlt SR doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska Mgr. Katarína Rentková, PhD. a zástupca Slovenskej akadémie vied Ing. Peter Magdolen.

 

Boli prerokované požiadavky z Deklarácie 2020 s dôrazom na

 • zachovanie rozvoja vysokých škôl aj v súčasnej ekonomickej situácii, tak aby sme sa priblížili k podmienkam krajín OECD,
 • zabezpečenie pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom ďalšieho skvalitňovania,
 • požiadavku predstaviteľom štátu, aby hodnotili vysoké školy podľa relevantných výsledkov,
 • predstavenie jasnej vednej a výskumnej politiky zo strany štátu,
 • navýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum vrátane optimalizácie financovania,
 • prispôsobenie financovania vysokých škôl podľa hlavného a rozhodujúceho kritéria, ktorým je kvalita vzdelávania, vedy a výskumu na vysokých školách,
 • podporu bezplatného ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov vysokými školami s cieľom zohľadnenia ich výkonu v rozpočte vysokých škôl
 • tvorbu novej vysokoškolskej legislatívy,
 • podporu navýšenia financovania post doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a začínajúcich vysokoškolských učiteľov,
 • výrazné zvýšenie platov zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií.

 

V ďalšej časti boli prerokované opatrenia vyplývajúce z nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva k zabezpečeniu prevádzky univerzít, univerzitných zariadení, hlavne študentských jedálni a študentských internátov, ako aj ostatných zariadení v pôsobnosti vysokých škôl. Predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. oboznámil účastníkov rokovania s prieskumom realizovaným na 17 verejných vysokých školách a 8 priamo riadených organizáciách. Prieskum bol zameraný na dopad pandémie spôsobenej COVID-19, hlavne na oblasti pracovných podmienok a odmeňovania zamestnancov, poskytnutia ochranných rúšok a dezinfekcie zamestnancom, zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, prevádzku  študentských jedálni a študentských domovov, realizáciu štátnych záverečných skúšok. Z prieskumu vyplýva:

 • rôznorodosť fungovania univerzít v súvislosti s pandémiou COVID-19,
 • potreba výrazného posilnenia infraštruktúry na vysokých školách (PC technika, technológie pre učiteľov vysokých škôl pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania),
 • výrazný výpadok finančných príjmov v študentských jedálňach, študentských domovoch a účelových univerzitných zariadeniach, čoho dôsledkom bolo skrátenie príjmu vybraných skupín zamestnancov týchto zariadení na 80%.

Ďalšou časťou rokovania bola otázka schválených dotácií pre jednotlivé univerzity podľa Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 vyplývajúcich z financovania verejných vysokých škôl prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Univerzity majú problém s časťou financovania z dôvodu výpadku príjmov z hospodárskej a podnikateľskej činnosti.

 

Žiadame ministra školstva o riešenie:

 • pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom jeho ďalšieho skvalitňovania,
 • výrazného zvýšenia finančných zdrojov účelovo viazaných na vedu a výskum,
 • zvýšenia finančných prostriedkov na posilnenie infraštruktúry pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania,
 • odmeňovania všetkých zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií,
 • dofinancovania prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti vysokých škôl, nevyhnutnej pre dofinancovanie hlavnej činnosti vysokých škôl z prostriedkov určených na oživenie ekonomiky,
 • započítania pedagogického výkonu vysokých škôl do ich rozpočtov pri bezplatnom poskytnutí rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov základných a stredných škôl,
 • zmeny legislatívy súvisiacej s vysokými školami a priamo riadenými organizáciami.

  

Účastníci:

Slovenská rektorská konferencia

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Rada vysokých škôl SR

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda

PhDr. Anna Čekanová, PhD., podpredsedníčka

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., podpredseda

Študentská rada vysokých škôl SR

Bc. Filip Šuran, predseda

Bc. Anton Cvik, podpredseda

Klub dekanov fakúlt SR

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka

Asociácia doktorandov Slovenska

Mgr. Katarína Rentková, PhD., predsedníčka

Slovenská akadémia vied

Ing. Peter Magdolen   

 

OZ PŠaV na Slovensku

Ing. Pavel Ondek, predseda

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda združenia VŠaPRO

RNDr. Ingrid Gamčíková, predsedníčka združenia ZŠ

Ing. Ivan Šóš, PhD., predseda združenia SŠ

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *