Protestné zhromaždenie na podporu kolektívneho vyjednávania vo verejnej a štátnej službe a na podporu zvyšovania miezd, platov a životnej úrovne 2021

KOZ SR zastrešuje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa vo verejnom sektore a v štátnej službe. Vzhľadom na nepriaznivé platové hodnotenie zamestnancov verejného sektora je pre KOZ SR najdôležitejšie vyjednať čo najlepšie platové podmienky, najmä odstrániť nivelizáciu platov. V roku 2021 sa z dôvodu vysokých dosahov pandémie na štátny rozpočet však nepodarilo vyrokovať navýšenie platových taríf.

Na prvé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 KOZ SR predložila požiadavku navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Rovnako sme požadovali zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021, plus zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov bude minimálne na úrovni inflácie, predstavitelia štátu neakceptovali našu požiadavku na zvýšenie platov a ani nepredložili žiaden iný návrh. Opätovná nulová valorizácia je absolútne neprijateľná, preto v tejto súvislosti, ako aj so zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov Slovenska, sa KOZ SR rozhodla, za podpory všetkých členských odborových zväzov, zorganizovať v deň konania 2. kola kolektívneho vyjednávania a počas neho protestné zhromaždenie, a to:

 

 • októbra 2021 na Námestí slobody v Bratislave (pred Úradom vlády SR)

so začiatkom o 14.45 hod.

 * príchod účastníkov protestného zhromaždenia možný medzi 14.00-14:30 hod, účastníci budú symbolicky označení čiernou stužkou, rovnako ňou budú označení aj podporovatelia aktivity na svojich pracoviskách, ktorí sa nemôžu osobne protestu zúčastniť

 

Dôvody, z ktorých KOZ SR vychádza, na zvolanie protestného zhromaždenia:

 Kolektívne vyjednávanie:

 • Na základe ekonomických ukazovateľov prognózovaných v júni 2021 sa predpokladá hospodársky rast pre rok 2022 vo výške 5,0 % (rast HDP, s. c.)
 • Zastabilizovať sa má zamestnanosť. V roku 2022 by mala po predchádzajúcom poklese zamestnanosť narásť o 0,9 %
 • Zlepšuje sa aj miera nezamestnanosti a v roku 2022 by mala dosiahnuť 6,3 % (podľa výberového zisťovania pracovných síl), čo je úroveň nižšia ako v roku 2020
 • Očakáva sa nárast priemerným mesačných nominálnych miezd v národnom hospodárstve o 4,1 % a reálnych miezd o 1,2 %
 • Rast cien na Slovensku je jedným z najvyšších, na rok 2022 sa predpokladá rast cien o 2,9 %
 • Najaktuálnejšie augustové 2021 údaje (rast cien za august o 3,8 %) však ukazujú, že rast cien v roku 2021 bude vyšší, ako sú prognózy z júna 2021
 • V priebehu vyjednávania v roku 2020 zástupcovia zamestnávateľa deklarovali, že sa budúca valorizácia bude začínať na percente, ktoré zohľadňuje nárast cien, ktorý nebol nijako kompenzovaný rastom platov od 1. januára 2021
 • Ignorovanie vývoja inflácie spôsobí pokles v reálnych mzdách zamestnancov, čo znamená, že reálne si ľudia za svoje platy nakúpia menej tovarov a služieb ako v predchádzajúcom roku. Klesne kúpyschopnosť obyvateľstva
 • Vláda SR navyšuje výdavky verejnej správy napríklad nákupom pásových vozidiel za 2 mld. €, antigénovým testovaním za 546 mil. €, očkovacou lotériou za 26 mil. € aj miliardovým nákupom stíhačiek F-16
 • Vláda SR redukovala osobné náklady verejnej správy o 10 %, čo znamenalo najmä prepúšťanie zamestnancov, pričom pravidelne deklaruje, že chce profesionálnu verejnú správu s kvalitnými a dobre zaplatenými zamestnancami
 • Priemerné mzdy vo verejnom sektore sú nižšie ako v súkromnom a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá nižší rast miezd vo verejnom sektore ako v súkromnom. To ešte prehĺbi rozdiely odmeňovaní medzi súkromným a verejným sektorom
 • Prepadnutie platových taríf pod minimálnu mzdu. V základnej stupnici platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú pri minimálnej mzde 646 € v roku 2022 pod jej úrovňou 1 až 4 platová trieda a v platových tarifách štátnych zamestnancov to bude 1 a 2 platová trieda
 • KOZ SR predpokladá, že valorizácia o 13 % predstavuje zvýšené náklady verejnej správy o 760 mil. €, pričom až 56 % z objemu navýšenia platov sa vráti do rozpočtu verejnej správy prostredníctvom daní a odvodov

 

Minimálna mzda a odmeňovanie:

 • Vláda SR zmenila tzv. automat na stanovenie minimálnej mzdy, pokiaľ nedôjde k dohode sociálnych partnerov, zo 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 57 %, čo znamenalo zníženie minimálnej mzdy na rok 2022 z 680 € na 646 €. Minimálna mzda na rok 2022 tak oproti predchádzajúcemu roku vzrastie len o 23 €
 • Od roku 2022 sa zmrazujú mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu
 • Znižuje sa aj rast minimálnych mzdových nárokov medzi jednotlivými stupňami náročnosti práce
 • V európskom porovnaní (Eurostat) Slováci zarábajú 4. najnižšie hrubé priemerné mzdy (v roku 2020). Za Slovenskom je len Bulharsko, Turecko a Lotyšsko. Zohľadnením nákupnej sily slovenského eura Slováci zarábajú najnižšie hrubé priemerné mzdy spomedzi sledovaných európskych krajín (na roku 2020) – Slovensko v roku 2020 malo podľa Eurostatu najnižšie hrubé priemerné zárobky v parite kúpnej sily. V roku 2020 nás zárobkami v parite kúpnej sily predbehlo aj Bulharsko.
 • Odhaduje sa, že reálne mzdy vzrastú v roku 2022 len veľmi mierne, o 1,2 %. Pokiaľ valorizácia miezd nebude vyššia ako rast cien, hrozí zamestnancom, že reálne im mzdy vôbec nevzrastú a môžu dokonca poklesnúť

 

Odbory:

 • Vláda SR svojimi legislatívnymi zmenami oslabila postavenie odborov na podnikovej úrovni
 • Sociálny dialóg je udržiavaný na veľmi nízkej formálnej úrovni, čo má za následok, že legislatíva je prijímaná bez odbornej diskusie s odbormi, často sa obchádza celý legislatívny proces a zmeny, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, sa presadzujú cez poslanecké zmeny v zákonoch
 • Zrušili sa extenzie kolektívnych zmlúv, ktoré nastavovali spravodlivé pracovné podmienky v odvetviach a udržiavali férovú konkurencieschopnosť podnikov
 • Vláda SR zmenami v zákone o tripartite zaviedla nerovnaké postavenie členov na tripartite, keďže členovia, ktorí nespĺňajú reprezentatívnosť aspoň 100 000 zamestnancov, sa môžu napriek tomu prihlásiť do tripartity a získať v nej členstvo

 

Prehľad požiadaviek KOZ SR vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022:

 • Skrátenie služobného času na 37 a ½ hodiny týždenne pri jednozmennej prevádzke, 36 a 1/4 hodiny týždenne pri dvojzmennej prevádzke a 35 hodín týždenne pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke
 • Zvýšenie výmery dovolenky na päť týždňov a šesť týždňov pri štátnom zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa
 • Navýšenie platových taríf od 1. januára 2022 o 13 %
 • Odstupné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Odchodné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Jeden deň plateného služobného voľna na žiadosť zamestnanca
 • Zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zvýšený prídel do sociálneho fondu na 1 % povinným prídelom a 0,5 % ďalším prídelom zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
 • Možnosť dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca

Prehľad požiadaviek KOZ SR vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme na rok 2022:

 • Skrátenie pracovného času na 37 a ½ hodiny týždenne pri jednozmennej prevádzke, 36 a 1/4 hodiny týždenne pri dvojzmennej prevádzke a 35 hodín týždenne pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke
 • Zvýšenie výmery dovolenky na päť týždňov a šesť týždňov pri zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. Zvýšenie výmery dovolenka na deväť týždňov pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy
 • Navýšenie platových taríf od 1. januára 2022 o 13 %. Záväzok, že zvýšenie platových taríf nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.
 • Odstupné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Odchodné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Jeden deň plateného pracovného voľna na žiadosť zamestnanca
 • Zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zvýšený prídel do sociálneho fondu na 1 % povinným prídelom a 0,5 % ďalším prídelom zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
 • Možnosť dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca

 

Odpoveď zamestnávateľa (Úradu vlády SR) na požiadavky KOZ SR:

 • Vyslovený nesúhlas s predloženými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa:
 • Vplyv navýšenie platových taríf o 13 % by predstavoval dopad na rozpočet verejnej správy vo výške 1 mld. €
 • Predpokladajú negatívne hospodárske výsledky a pravdepodobne príde k redukcii pozitívnych makroekonomických očakávaní ešte z júna 2021
 • Ekonomika by mala spomaliť tempo rastu najmä v dôsledku nedostatku komponentov vo výrobnej sfére
 • Na makroekonomické predpoklady nadväzujú pravdepodobné redukcie v daňových prognózach a pesimistickejší výhľad v napĺňaní príjmovej strany rozpočtu
 • Argumentovanie zvýšenými nákladmi na riešenie pandémie COVID-19 a predpoklad jej pretrvávania – najmä vyplácanie príspevku na udržanie zamestnanosti
 • Makroekonomické výsledky a náklady na riešenie pandémie COVID-19 sa negatívne odrazia na deficite verejných financií (zjednodušene – výdavky verejnej správy prevyšujú jej príjmy)
 • Nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií s odôvodnením, že v minulosti sa nedosahoval vyrovnaný rozpočet

 

Výsledky prvého kola kolektívneho vyjednávania:

 • Po prvom kole kolektívneho vyjednávania zmluvné strany nedošli k dohode ani na jednom bode kolektívnych zmlúv
 • KOZ SR považuje za prioritné otázky nastavenia pracovného času a času odpočinku spolu s valorizáciou platových taríf
 • Protinávrh ohľadom valorizácie platových taríf zamestnancov – požiadavka zástupcov zamestnávateľa na prehodnotenie požiadavky valorizácie o 13 %

 

 

Pri príprave bannerov na protest môžete využiť aj nasledovné heslá:

 

#ZaslúžimSiViac

#REŠPEKT

#PýtamSiViac

#LepšiaBudúcnosť

#SpravodlivýPlat

#ZodpovednosťZaBudúcnosť

#PrácaPoslanie

#SpoluZaSpoločnúVec

#NízkyPlatŽiadnaBudúcnosť

 

Mám svoju prácu rád, preto si pýtam VYŠŠÍ PLAT

Bojujeme za všetkých

Potlesk nestačí

Bod zlomu

Hrdinami iba na chvíľu

Na odboroch záleží (Trade Unions Matter)

Rešpekt zamestnancom – rešpekt odborom

Rešpekt pre všetkých pracujúcich

Odbory sú budúcnosť

Byť v odboroch je sexy

Pracovať a nebáť sa

Na čo nám je taká vláda, čo nás nemá vôbec rada?!

Sme tu za pracujúcich, sme tu za vás!

 

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva – https://korona.gov.sk/.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *