Odpovede EOK na druhú fázu konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ o možných krokoch na riešenie výziev súvisiacich so spravodlivou minimálnou mzdou

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

Európska komisia uverejnila dokument, ktorým sa začína druhá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi podľa článku 154 ZFEÚ (Zmluva o fungovaní EÚ) o možnom opatrení zameranom na riešenie problémov týkajúcich sa spravodlivých minimálnych miezd.

Komisia zohľadnila niektoré z našich odborárskych odporúčaní (EOK), ktoré boli prijaté v nadväznosti na konzultácie v prvej etape, a to najmä uznanie dôležitosti kolektívneho vyjednávania pri stanovovaní miezd a potreby opatrení EÚ na posilnenie úlohy kolektívneho vyjednávania pri podpore primeranosti a pokrytia minimálnej mzdy, ako aj úlohy, ktorú by v tomto ohľade mohlo zohrávať verejné obstarávanie.

Pokiaľ ide o zvyšovanie minimálnej mzdy, je potrebné brať v úvahu možné kritériá na vymedzenie primeranosti zákonnej minimálnej mzdy so zameraním na životnú mzdu a okrem iného zdôrazniť, že cieľom iniciatívy EÚ by mohlo byť zabezpečenie účinného zapojenia sociálnych partnerov do stanovovania zákonnej minimálnej mzdy.

V prístupe Komisie však zároveň chýbajú dôležité prvky a ani ďalšie otázky nie sú vyjasnené. Kľúčovou chýbajúcou zložkou je spôsob, ako znížiť nerovnosť v odmeňovaní v celej Európe, pretože nemožno dovoliť pokračovanie rozdielov v odmeňovaní medzi východom a západom. V dokumente sa tiež nevyberá právny nástroj (aj keď sa v ňom objasňuje, že právnym základom by bol článok 153 ods. 1 písm. B) ZFEÚ) a ani nevysvetľuje, ktoré konkrétne opatrenia Komisia navrhuje na dosiahnutie cieľov spravodlivých minimálnych miezd a efektívnej podpory kolektívneho vyjednávania.

Konzultačný dokument Európskej komisie týkajúci sa druhej fázy konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ o možných krokoch na riešenie výziev súvisiacich so spravodlivou minimálnou mzdou v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu:

2nd phase consultation document_minimum wage_EN.

Orientačný dokument Európskej odborovej konfederácie (EOK) v slovenskom jazyku, teda návrh odpovede (súhrn) na druhú fázu konzultácií s Európskou komisiou o európskej iniciatíve za spravodlivú minimálnu mzdu, v ktorom vyzýva k predloženiu návrhu rámcovej smernice EÚ je prístupný na nasledujúcom linku:

20200630_Orientačný dokument Európska minimálna mzda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *