Zhrnutie novej legislatívy v súvislosti s COVID-19

Milé kolegyne a kolegovia

v súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala NR SR viaceré zákony a novely už existujúcich zákonov, ktoré upravujú mimoriadne situácie v súčasnom období.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na tie ustanovenia, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťami organizácií SAV a v prílohe Vám posielame relevantné výňatky z niektorých zákonov pre uľahčenie v orientácii v množstve nových zákonov a novelizácii zákonov.

1. Zákon č. 62/2020 Z.z. (účinný od 27.3.2020) o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z tohto zákona je pre organizácie SAV relevantná časť V. – novela zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. Táto novelizuje ustanovenie § 11 ods. 2, čo znamená, že v čase boja proti COVID-19 sa splnenie podmienky na strane dodávateľa (zápis v registri partnerov verejného sektora) nevyžaduje. Zároveň upriamujeme pozornosť na webové sídlo ÚVO – www.uvo.gov.sk – kde sú uvedené metodiky VO v čase boja proti COVID-19 aj s príkladmi, ďalej infografika zákaziek s nízkou hodnotou atď.

2. Zákon č. 66/2020 Z.z. ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z.  Zákonník práce v platnom znení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID 19 Priloha c 1.

3. Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 2.  Ide o zákony vo vecnej pôsobnosti MF SR (daňové, colné, účtovníctvo, daň z príjmov, hlásenie a ročné zúčtovanie, rozpočtové pravidlá, porušenie finančnej disciplíny)

4. Zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti Ministerstva zdravotníctva SR a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 6. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 3.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *