Usmernenia krízového štábu SAV pre čiastočné uvoľnenie opatrení na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby COVID-19 zo dňa 29.4.2020

V súvislosti s priaznivým vývojom chorobnosti na COVID-19 v Slovenskej republike vrátane nízkej smrtnosti na toto ochorenie a pri zohľadnení uvoľňovania opatrení zo strany hlavného hygienika SR, Krízový štáb SAV prijal na svojom zasadnutí dňa 29.4.2020 tieto odporúčania pre organizácie SAV:

 

  1. Odporúča riaditeľom organizácií prehodnotiť prácu z domu v jednotlivých kategóriách zamestnancov s tým, že po posúdení špecifík ich práce, môže povoliť ich postupný návrat do práce na pracovisko samozrejme za bezpodmienečného dodržania prísnych hygienických opatrení príp. iných podmienok, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. BOZP a pod.) Tento návrat môže byť etapovitý podľa fázovania opatrení prijatých v reakcii na koronavírus (https://www.korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/), pričom opätovný nástup do práce v jednotlivých kategóriách zamestnancov môže byť aj postupný vrátane adekvátnej úpravy pracovného času a vhodných režimových opatrení.  Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať nástupu a činnosti na pracovisku u osôb s vyšším rizikom ochorenia (vek 60 rokov a viac, resp. vážne chronické ochorenie).
  2. Riaditelia organizácií môžu stanoviť, že niektoré kategórie zamestnancov/doktorandov ešte nemôžu naplno vykonávať všetky práce (s ohľadom na okolnosti), ktoré vykonávali do vypuknutia pandémie. Môžu zakázať/obmedziť služobné cesty na Slovensku resp. do zahraničia, a to až do odvolania, v závislosti od konkrétnych podmienok vrátane vývoja situácie na Slovensku i v relevantnej krajine.
  3. Zamestnanci/doktorandi organizácií SAV sú povinní nosiť po celý čas na verejnosti i v práci rúška, pretože i naďalej platí Opatrenie hlavného hygienika SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf
  4. V organizáciách SAV je potrebné dôsledne a primerane vykonávať hygienické opatrenia tak, ako sú výstižne zhrnuté v opatrení hlavného hygienika SR týkajúceho podmienok konania zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov samospráv. Organizácie SAV nie sú síce štátnymi orgánmi ani orgánmi samospráv, avšak riaditeľ organizácie SAV môže primerane  aplikovať uvedené Opatrenia hlavného hygienika SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf

I naďalej však platí zákaz zhromažďovania na hromadných podujatiach a pod.

  1. Riaditelia organizácií SAV zabezpečia vhodné režimové opatrenia, týkajúce sa zabráneniu koncentrácie vyššieho množstva ľudí na pracovisku, a v prípade, že sa dlhšiu dobu v uzavretom priestore (napr. kancelária, laboratórium a pod.) súčasne nachádzajú viacerí zamestnanci/doktorandi, je potrebné zabezpečiť rozstupy medzi nimi najmenej 2 metre (aj medzi stoličkami – napr. dočasným premiestnením nábytku) a pod. Ak to nebude možné, odporúča sa dočasne umiestniť niektorých zamestnancov/doktorandov aj do iných priestorov (napr. do knižnice a pod.) alebo časový posun – fázovanie prítomnosti v konkrétnom priestore. V prípade, že pracovné postupy toto neumožňujú (napr. v laboratóriách a pod.), je potrebné zabezpečiť efektívnu organizáciu spoločných pracovných činností.
  2. Na pracovisku je nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov (rúška, rukavice, dezinfekcia atď.) vrátane pravidelnej dezinfekcie sociálnych priestorov, spoločných priestorov, kľučiek dverí a pod. Elektrické sušiče rúk je potrebné vypnúť/nepoužívať. Je vhodné intenzívne vetrať (viac ako obvykle) a pri vstupe do miestnosti sa odporúča otvoriť okná na približne 15 minút (najmä ak miestnosť predtým bola obsadená inými osobami).
  3. Riaditelia organizácií SAV môžu vypracovať aj interný predpis a v ňom upraviť všetky vyššie uvedené oprávnenia a povinnosti organizácie ako aj zamestnancov/doktorandov a špecifiká pri ich práci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *