informácia zo stretnutia výboru OZ SAV (3-10-2018)

Výbor sa stretol na mimoriadnej schôdzke o 7:30 a riešil dve zásadné veci.

  • pozvanie z ministerstva školstva na pracovné stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť 3-10-2018. (pozvánky prišli e-mailom jednotlivým členom výboru deň pred konaním)
  • Prípravou Rady odborového zväzu

Nakoľko sme usúdili, že v dnešnej situácii, deň pred radou zväzu, po odstúpení predsedu, bez doplnenej a kompletnej zostavy výboru, nemáme mandát na akékoľvek rokovanie na pôde ministerstva, požiadali sme o preloženie stretnutia na termín po uskutočnení rady.

V rámci prípravy organizácie samotnej rady sme  si rozdelili úlohy pre zabezpečenie úspešného priebehu zajtrajšieho rokovania.

 

Pozvánka / upravená 21-9-2018

Výbor OZ SAV zvoláva mimoriadne zasadnutie Rady Odborového zväzu SAV na deň 4-10-2018 od 10:00

Program:

  • Prediskutovať konanie predsedu OZ na proteste dňa 11. 09. 2018, získať stanovisko základných organizácii k vzniknutému problému a nájsť riešenie daného stavu.
  • Zaujatie stanoviska k procesu transformácie SAV na VVI.
  • Doplnenie výboru o nového člena
  • Schválenie návrhu čerpania prostriedkov zväzu.
  • Rôzne podľa potreby. 

Organizačné pokyny:
– miesto konania : Aula SAV v areáli Na Patrónke v Bratislave (Dúbravská cesta 9)
– delegáti, ktorí môžu využiť videokonferenčný systém (https://www.tp.cvtisr.sk/) môžu využiť videokonferenčné pripojenie. Požiadavky na prístupové práva do videokonferencie zasielajte na email: comcvale@savba.sk

Ing. Viktor Valentíny
Mgr. Michaela Sojková, PhD.

21-9-2018 v Bratislave

informácia z 21-9-2018

Kolegovia, musím oznámiť nemilú novinu: pani Janka Jankovičová sa na stretnutí výboru dňa 18-9-2018 vzdala svojej funkcie hospodárky aj členstva vo výbore. Preto je potrebné nájsť za ňu náhradu.

Výbor OZ SAV zvolal na deň 4-10-2018 o 10:00 do Auly SAV na Patrónke v Bratislave radu predsedov OZ SAV. Do pozvánky bol uvedený program,  ktorý je potrebné rozšíriť o bod: doplnnenie výboru o nového člena.

Zvážte na svojich schôdzach základných organizácií koho by ste navrhli. Kandidatúru oznámte výboru tak aby bolo možné na rokovaní Rady predsedov 4-10-2018 zvoliť nového člena výkonného výboru a výbor  mohol fungovať ďalej v doplnenej zostave.

Aktualita 6.9.2018

Na ostatnom stretnutí výboru OZ SAV, bolo dohodnuté urobiť zisťovanie stavu členskej základne a tak vyhovieť žiadosti KOZ o vyplnenie štatistického výkazu OZ. Aby sme vedeli správne prezentovať veľkosť členskej základne žiadame predsedov o vyplnenie dotazníka a odovzdanie do konca septembra 2018 na výbor zväzu. Dotazník bude zasielaný na jednotlivé základné organizácie klasickou poštou.

Stále používame nástroj na rozosielanie e-mailov pre predsedov základných organizácií „Konferencia info.odbory“ Informácie touto formou dostávajú tí, ktorí sú uvedený v príslušnom zozname. Zoznam budeme aktualizovať podľa hore spomenutého dotazníka.

Ďalej žiadame predsedov a hospodárov aby si skontrolovali či poslali podiel členských príspevkov na účet zväzu a majú splnené záväzky voči zväzu.

Ak máte akékoľvek otázky k dotazníku alebo práci výboru, obráťte sa na nás, radi zodpovieme.

Za výbor OZ SAV v Bratislave dňa 6.9.2018           Viktor Valentíny