Veľká predvolebná debata ZAMESTNANCI ROZHODNÚ – 20.9.2023

Milé kolegyne a kolegovia

s blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú mať dôležitý vplyv na budúcnosť našej krajiny, organizuje KOZ SR najväčšiu odborársku predvolebnú debatu s predstaviteľmi politických strán a hnutí kandidujúcich do parlamentu.

Veľká predvolebná debata s lídrami politických strán

 ZAMESTNANCI ROZHODNÚ

 sa uskutoční 20. septembra 2023 o 16.00 hod.

v hoteli Saffron v Bratislave (Radlinského 27)

Viac informácií o debate (priebežne aktualizované), ako aj možnosti registrácie na danú debatu, nájdete v priloženom linku:

https://www.kozsr.sk/zamestnacirozhodnu/

Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku sú totiž viac ako 2 milióny v postavení zamestnanca. To je každý druhý volič, čo by malo byť dostatočne motivujúce pre politických predstaviteľov, aby predvolebná kampaň, volebné programy, ako aj následné programové vyhlásenie vlády na zamestnancov nezabúdali. Avšak v predvolebnej atmosfére nie je cítiť záujem osloviť ich témami im blízkymi.

Cieľom tejto našej debaty je preto umožniť našim členom – voličom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí, politických programov a riešení, ktoré politické strany a hnutia ponúkajú a ich prípadné prelínanie s našim programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú.

Politici tak budú mať jedinečnú príležitosť nielen predstaviť svoje priority a poskytnúť informácie o tom, ako plánujú zlepšiť našu spoločnosť počas ich potenciálneho mandátu, ale zodpovedať aj na otázky bytostne sa týkajúce zamestnaneckého prostredia.

Veríme, že sa pripravovanej predvolebnej debaty, ktorá je organizovaná a určená práve pre Vás, zúčastníte.

Vopred ďakujeme za zdieľanie a informovanie Vašich členov.

Zasadnutie X. Zjazdu OZ SAV

Dňa 15. 3. 2023 sa uskutočnil X. Zjazd OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnilo 38 delegátov zo 41 základných organizácií OZ SAV, všetci prezenčne. Na rokovanie Zjazdu boli pozvaní predseda SAV Pavol Šajgalík a prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Predseda SAV informoval o aktuálnej situácii v SAV, prezidentka KOZ SR o aktivitách konfederácie. Na rokovaní bol zvolený nový Výbor OZ v zložení Peter Magdolen, Michaela Sojková, Mária Kačírková, Ľubica Urbániková a Petr Mezihorák. Za členov Revíznej komisie boli zvolení Viera Komínková, Jozef Fabian a Katarína Kválová. Na X. Zjazde OZ SAV boli aktualizované Stanovy OZ SAV, Finančný poriadok a Zásady hospodárenia OZ SAV. Takisto bolo schválené navýšenie príspevku na detskú rekreáciu na sumu 5 € na dieťa/deň, maximálne 10 dní v roku, t. j. 50 € na dieťa/rok.

Na X. Zjazde OZ SAV delegáti zjazdu schválili:

 • Program rokovania X. Zjazdu OZ pracovníkov SAV;
 • Správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti X. Zjazdu OZ pracovníkov SAV (prezentovaných 38 delegátov ZO OZ z celkového počtu 41 organizácií)
 • Správy o čerpaní rozpočtu OZ pracovníkov SAV za obdobie 2019-2022;
 • Návrh rozpočtu na rok 2023;
 • Správu revíznej komisie za obdobie apríl 2019 – marec 2023;
 • Zmenu názvu na: Odborový zväz SAV (OZ SAV);
 • Zmenu sídla OZ SAV na: Bajkalská 1477/29A, 821 01 Bratislava;
 • Aktualizované znenie základných dokumentov OZ, ktorými sú Stanovy, Finančný poriadok a Zásady hospodárenia s pripomienkami;
 • Zvýšenie príspevku na detskú rekreáciu;
 • Výbor OZ SAV v počte 5 členov a Revíznu komisiu v počte 3 členovia na obdobie 2023 – 2027.

Predsedovi výboru OZ  SAV dostal za úlohu hľadať cesty, ako dosiahnuť, aby zamestnávatelia boli povinní uzatvárať zmluvy s DSS a prispievať zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie.

Po zasadnutí Mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza nového výboru OZ SAV, na ktorej si členovia zvolili za predsedu Petra Magdolena, za podpredsedníčku Michaelu Sojkovú a za tajomníčku Máriu Kačírkovú.

PF 2023

Prajeme všetko najlepšie v roku 2022! Snáď bude budúci rok príjemnejší než ten končiaci a s vďačnosťou sa vrátime k našim bežným životom. Veselú myseľ a pevnú imunitu Vám praje

Výbor OZ pracovníkov SAV

Demonštrácia Proti chudobe, Bratislava 8.10.2022

Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo zo strany slovenskej vlády chýba. Apelujeme preto na vládu a parlament, aby urýchlene prijali konkrétne účinné riešenia, ktoré pomôžu mimoriadne zložitú situáciu rodín, samoživiteľov, zamestnancov, dôchodcov, ako aj firiem, podnikateľov a verejných inštitúcií aspoň čiastočne zvládnuť.

Už dnes musia zamestnanci s minimálnou mzdou odložiť bokom sumu rovnajúcu sa mesačnej mzde alebo vyššiu, aby mohli doma svietiť a kúriť.

Zložitá energetická situácia sa odzrkadľuje v obmedzovaní výroby, pozastavení investícií, a samozrejme, aj v likvidácii pracovných miest. Kolaps hrozí obciam a mestám, školám, nemocniciam. Vláda dostala vo voľbách mandát, aby účinne riešila akékoľvek vzniknuté problémy v prospech všetkých občanov. Slovensko však dva mesiace čakalo na to, aby vládna koalícia prestala riešiť samú seba a začala bezodkladne konať, aj keď „päť minút po dvanástej“, a pomohla ľuďom a firmám zvládnuť súčasnú situáciu.

Pokiaľ nebudú realizované konkrétne protiinflačné opatrenia, bude sociálny zmier na Slovensku iba obyčajnou ilúziou. Odbory sú hlasom verejnosti a tá apeluje na predstavenie okamžitých riešení.

„Preto sa v sobotu 8. októbra o 12:05 stretneme na bratislavskom Námestí SNP na demonštrácii Proti chudobe, aby sme vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz, že je najvyšší čas bezodkladne prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov obyvateľstva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo zasiahnuté vysokým rastom cien energií, a v neposlednom rade zabezpečia prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Demonštrácia sa bude konať v rovnakom termíne a čase ako rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí. Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády Slovenskej a Českej republiky, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov oboch krajín a nedopustili prepadanie občanov do chudoby.

NECHCEME PATRIŤ MEDZI NAJHORŠIE PLATENÝCH ZAMESTNANCOV V EÚ

Model nízkych miest a vysoké množstvo odpracovaných hodín – to je spoločný menovateľ nielen slovenských, ale aj českých zamestnancov. Chudoba pracujúcich nepredstavuje iba ťažkú životnú situáciu pre samotného človeka, je to i ekonomický problém. Je potrebné preto zdôrazniť, čo si zo svojej mzdy dokážu zamestnanci reálne kúpiť. Spotreba domácností je totiž kľúčová pre rast HDP. Preto musí byť záujmom celej spoločnosti, aby sa zamestnanci prostredníctvom zvyšovania miezd viac podieľali na výsledkoch rastu ekonomiky.

S nízkymi mzdami nedokážu zamestnanci čeliť ani súčasnému nárastu cien energií, potravín, služieb. Bez prijatia takých opatrení a krokov, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov a ktoré podporia stabilizáciu hospodárstva, bude chudoba každodennou slovenskou realitou.

Koniec nízkym mzdám. Podporte nás!

Demonštrácia KOZ SR Proti chudobe | Bratislava | 8.10.2022
https://www.facebook.com/events/5514811958574159

Demonstrace ČMKOS proti chudobě
https://www.facebook.com/events/1214781506040244

zdroj: KOZ SR

Kurzy BOZP a Kolektívneho vyjednávania

Milé kolegyne a kolegovia,

KOZ SR opäť organizuje kurzy BOZP a Kolektívneho vyjednávania.

Kurzy sa uskutočnia v dňoch 25. – 27. 4. 2022 v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

Program kurzov je nasledovný:

 

Názov aktivity Prevencia v oblasti BOZP

Miesto: Rekreačné zariadenie CROCUS Kežmarské Žľaby

Dátum: 25.04. – 27.04.2022

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

25.04. 2022

12.00  – 18.00            Zákonník práce v znení neskorších predpisov

19.00  – 21.00            Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia

pri práci v znení neskorších predpisov.

26.04. 2022

08.00  – 12.00            Pokračovanie predošlej témy.

13.00  – 18.00             Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

19.00 – 21.00              Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

27.04. 2022

08.00 – 12.00             Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení.

(Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

12.00 – 15.00             Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

 

Názov aktivity Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Miesto: Rekreačné zariadenie CROCUS Kežmarské Žľaby

Dátum: 25.04. – 27.04.2022

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

25.04. 2022

12.00  – 18.00            História sociálneho dialógu.

Sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných

organizácií Európskej únie.

19.00  – 21.00            Pokračovanie predošlej témy.

26.04. 2022

08.00  – 12.00            Sociálny dialóg v Slovenskej republike.

13.00  – 18.00             Psychologické aspekty komunikácie.

Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma

Sociálneho dialógu.

19.00 – 21.00              Pokračovanie predošlej témy.

27.04. 2022

08.00 – 12.00             Kolektívne vyjednávanie.

12.00 – 15.00             Aplikácia prebraných tém zo sociálneho dialógu v praxi.

Termín uzávierky prihlášok je 11.04.2022.

V prípade záujmu ma kontaktujte mailom na michaela.sojkova@savba.sk.

Pobyty so štátnou dotáciou pre dôchodcov na rok 2022

Milé kolegyne a kolegovia


dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol zahájený predaj Pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR pre rok 2022.  Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR.

Oslovila nás spoločnosť Sorea s nasledujúcou ponukou:

Prvý možný termín nástupu na pobyt so štátnou účelovou dotáciou je 3.4.2022 do hotelov SOREA v Bratislave, v Nízkych a Vysokých Tatrách a na Spiši v Starej Ľubovni. Tak ako v minulom roku je možné prihlásiť sa na pobyt aj do hotela Zámok Topoľčianky a do hotela FLÓRA v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice.

Čo ponúkame?
7 dní / 6 nocí – ubytovanie s PLNOU PENZIOU ( raňajky – obed – večera ) a DPH v cene pobytu ! Ceny od 167,00 € za celý pobyt v závislosti od termínu, hotela a lokality.

6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe v hoteloch rôznej kategórie, od hotela v kúpeľnom meste, na Zámku, cez rodinné hotely až po kongres & biznis hotel v najatraktívnejších lokalitách Slovenska.
PLNÁ penzia – 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, vrátane DPH (bohaté bufetové raňajky, viacchodový servírovaný obed, viacchodová servírovaná večera, resp. bufetová večera)

Všetky informácie, termíny pobytov, cenník pobytov, zľavy pre vnúčatá, BONUSY jednotlivých hotelov nájdete v informáciach na www.sorea.sk  – https://bit.ly/3if7AFB

Viac informácií nájdete tu:  Letak SUD 2022

PF 2022

Prajeme všetko najlepšie v roku 2022! Snáď bude budúci rok príjemnejší než ten končiaci a s vďačnosťou sa vrátime k našim bežným životom. Veselú myseľ a pevnú imunitu Vám praje

 

Výbor OZ pracovníkov SAV

Kolektívna zmluva na rok 2022

Po mesiacoch bolo dnes ukončené kolektívne vyjednávanie o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022. Tohtoročné vyjednávanie bolo ovplyvnené nielen aktuálnou pandémiou koronavírusu a z nej vyplývajúcich ekonomických a sociálnych dopadov a reštrikcií, ale aj východiskovou pozíciou, z ktorej kolektívni vyjednávači vychádzali. Tá sa rovnala nule. Taká bola totiž prvotná reakcia Úradu vlády SR na návrh kolektívnych zmlúv predložených Konfederáciou odborových zväzov SR. Preto považujeme dojednané finančné ohodnotenie zamestnancov, ako aj sociálne benefity, aj vzhľadom na už uvedené, za aspoň čiastočný úspech prinášajúci benefity nad rámec právnej úpravy.

KOZ SR zaslala Úradu vlády SR informáciu, že pristupuje k podpisu dodatkov ku kolektívnym zmluvám pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe pre rok 2022. Po doladení textácie jednotlivých ich ustanovení dôjde v dohľadnom čase k ich podpisu.

Kolektívne zmluvy a spomínané dodatky zabezpečujú zamestnancom verejnej a štátnej služby 3-percentnú valorizáciu platov od 1.7.2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 euro, ktorá by bola zamestnancom v štátnej službe vyplatená v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 budú mať spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše.

Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj tzv. sociálne benefity, a to:

 1. Skrátenie pracovného času pre verejných zamestnancov oproti Zákonníku práce v rozsahu 2,5 hodiny týždenne, t. j. pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a 1/4 hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne. Pri štátnych zamestnancoch je v rovnakom rozsahu skrátený týždenný služobný čas, t. j. 37,5 hodiny, 36 a 1/4 hodiny a 35 hodín.
 2. Výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu pri verejných aj štátnych zamestnancoch, t. j. základná výmera 5 týždňov, dovolenka 6 týždňov zamestnancovi a štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa a dovolenka 9 týždňov pre verejných zamestnancov uvedených v §103 ods. 3 Zákonníka práce.
 3. Od 1.7.2022 valorizácia platových taríf o 3%.
 4. Odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
 5. Odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.
 6. V druhom polroku 2022 na žiadosť zamestnanca/štátneho zamestnanca 1 deň voľna s náhradou funkčného platu.
 7. Výška príspevku zamestnávateľa/služobného úradu na doplnkové dôchodkové sporenie je najmenej 2%  z objemu zúčtovaných platov zamestnancov/štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
 8. Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,05% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom/štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok (1% povinný prídel a 0,05 % ďalší prídel)

Protestné zhromaždenie na podporu kolektívneho vyjednávania vo verejnej a štátnej službe a na podporu zvyšovania miezd, platov a životnej úrovne 2021

KOZ SR zastrešuje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa vo verejnom sektore a v štátnej službe. Vzhľadom na nepriaznivé platové hodnotenie zamestnancov verejného sektora je pre KOZ SR najdôležitejšie vyjednať čo najlepšie platové podmienky, najmä odstrániť nivelizáciu platov. V roku 2021 sa z dôvodu vysokých dosahov pandémie na štátny rozpočet však nepodarilo vyrokovať navýšenie platových taríf.

Na prvé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 KOZ SR predložila požiadavku navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Rovnako sme požadovali zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021, plus zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov bude minimálne na úrovni inflácie, predstavitelia štátu neakceptovali našu požiadavku na zvýšenie platov a ani nepredložili žiaden iný návrh. Opätovná nulová valorizácia je absolútne neprijateľná, preto v tejto súvislosti, ako aj so zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov Slovenska, sa KOZ SR rozhodla, za podpory všetkých členských odborových zväzov, zorganizovať v deň konania 2. kola kolektívneho vyjednávania a počas neho protestné zhromaždenie, a to:

 

 • októbra 2021 na Námestí slobody v Bratislave (pred Úradom vlády SR)

so začiatkom o 14.45 hod.

 * príchod účastníkov protestného zhromaždenia možný medzi 14.00-14:30 hod, účastníci budú symbolicky označení čiernou stužkou, rovnako ňou budú označení aj podporovatelia aktivity na svojich pracoviskách, ktorí sa nemôžu osobne protestu zúčastniť

 

Dôvody, z ktorých KOZ SR vychádza, na zvolanie protestného zhromaždenia:

 Kolektívne vyjednávanie:

 • Na základe ekonomických ukazovateľov prognózovaných v júni 2021 sa predpokladá hospodársky rast pre rok 2022 vo výške 5,0 % (rast HDP, s. c.)
 • Zastabilizovať sa má zamestnanosť. V roku 2022 by mala po predchádzajúcom poklese zamestnanosť narásť o 0,9 %
 • Zlepšuje sa aj miera nezamestnanosti a v roku 2022 by mala dosiahnuť 6,3 % (podľa výberového zisťovania pracovných síl), čo je úroveň nižšia ako v roku 2020
 • Očakáva sa nárast priemerným mesačných nominálnych miezd v národnom hospodárstve o 4,1 % a reálnych miezd o 1,2 %
 • Rast cien na Slovensku je jedným z najvyšších, na rok 2022 sa predpokladá rast cien o 2,9 %
 • Najaktuálnejšie augustové 2021 údaje (rast cien za august o 3,8 %) však ukazujú, že rast cien v roku 2021 bude vyšší, ako sú prognózy z júna 2021
 • V priebehu vyjednávania v roku 2020 zástupcovia zamestnávateľa deklarovali, že sa budúca valorizácia bude začínať na percente, ktoré zohľadňuje nárast cien, ktorý nebol nijako kompenzovaný rastom platov od 1. januára 2021
 • Ignorovanie vývoja inflácie spôsobí pokles v reálnych mzdách zamestnancov, čo znamená, že reálne si ľudia za svoje platy nakúpia menej tovarov a služieb ako v predchádzajúcom roku. Klesne kúpyschopnosť obyvateľstva
 • Vláda SR navyšuje výdavky verejnej správy napríklad nákupom pásových vozidiel za 2 mld. €, antigénovým testovaním za 546 mil. €, očkovacou lotériou za 26 mil. € aj miliardovým nákupom stíhačiek F-16
 • Vláda SR redukovala osobné náklady verejnej správy o 10 %, čo znamenalo najmä prepúšťanie zamestnancov, pričom pravidelne deklaruje, že chce profesionálnu verejnú správu s kvalitnými a dobre zaplatenými zamestnancami
 • Priemerné mzdy vo verejnom sektore sú nižšie ako v súkromnom a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá nižší rast miezd vo verejnom sektore ako v súkromnom. To ešte prehĺbi rozdiely odmeňovaní medzi súkromným a verejným sektorom
 • Prepadnutie platových taríf pod minimálnu mzdu. V základnej stupnici platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú pri minimálnej mzde 646 € v roku 2022 pod jej úrovňou 1 až 4 platová trieda a v platových tarifách štátnych zamestnancov to bude 1 a 2 platová trieda
 • KOZ SR predpokladá, že valorizácia o 13 % predstavuje zvýšené náklady verejnej správy o 760 mil. €, pričom až 56 % z objemu navýšenia platov sa vráti do rozpočtu verejnej správy prostredníctvom daní a odvodov

 

Minimálna mzda a odmeňovanie:

 • Vláda SR zmenila tzv. automat na stanovenie minimálnej mzdy, pokiaľ nedôjde k dohode sociálnych partnerov, zo 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 57 %, čo znamenalo zníženie minimálnej mzdy na rok 2022 z 680 € na 646 €. Minimálna mzda na rok 2022 tak oproti predchádzajúcemu roku vzrastie len o 23 €
 • Od roku 2022 sa zmrazujú mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu
 • Znižuje sa aj rast minimálnych mzdových nárokov medzi jednotlivými stupňami náročnosti práce
 • V európskom porovnaní (Eurostat) Slováci zarábajú 4. najnižšie hrubé priemerné mzdy (v roku 2020). Za Slovenskom je len Bulharsko, Turecko a Lotyšsko. Zohľadnením nákupnej sily slovenského eura Slováci zarábajú najnižšie hrubé priemerné mzdy spomedzi sledovaných európskych krajín (na roku 2020) – Slovensko v roku 2020 malo podľa Eurostatu najnižšie hrubé priemerné zárobky v parite kúpnej sily. V roku 2020 nás zárobkami v parite kúpnej sily predbehlo aj Bulharsko.
 • Odhaduje sa, že reálne mzdy vzrastú v roku 2022 len veľmi mierne, o 1,2 %. Pokiaľ valorizácia miezd nebude vyššia ako rast cien, hrozí zamestnancom, že reálne im mzdy vôbec nevzrastú a môžu dokonca poklesnúť

 

Odbory:

 • Vláda SR svojimi legislatívnymi zmenami oslabila postavenie odborov na podnikovej úrovni
 • Sociálny dialóg je udržiavaný na veľmi nízkej formálnej úrovni, čo má za následok, že legislatíva je prijímaná bez odbornej diskusie s odbormi, často sa obchádza celý legislatívny proces a zmeny, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, sa presadzujú cez poslanecké zmeny v zákonoch
 • Zrušili sa extenzie kolektívnych zmlúv, ktoré nastavovali spravodlivé pracovné podmienky v odvetviach a udržiavali férovú konkurencieschopnosť podnikov
 • Vláda SR zmenami v zákone o tripartite zaviedla nerovnaké postavenie členov na tripartite, keďže členovia, ktorí nespĺňajú reprezentatívnosť aspoň 100 000 zamestnancov, sa môžu napriek tomu prihlásiť do tripartity a získať v nej členstvo

 

Prehľad požiadaviek KOZ SR vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022:

 • Skrátenie služobného času na 37 a ½ hodiny týždenne pri jednozmennej prevádzke, 36 a 1/4 hodiny týždenne pri dvojzmennej prevádzke a 35 hodín týždenne pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke
 • Zvýšenie výmery dovolenky na päť týždňov a šesť týždňov pri štátnom zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa
 • Navýšenie platových taríf od 1. januára 2022 o 13 %
 • Odstupné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Odchodné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Jeden deň plateného služobného voľna na žiadosť zamestnanca
 • Zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zvýšený prídel do sociálneho fondu na 1 % povinným prídelom a 0,5 % ďalším prídelom zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
 • Možnosť dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca

Prehľad požiadaviek KOZ SR vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme na rok 2022:

 • Skrátenie pracovného času na 37 a ½ hodiny týždenne pri jednozmennej prevádzke, 36 a 1/4 hodiny týždenne pri dvojzmennej prevádzke a 35 hodín týždenne pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke
 • Zvýšenie výmery dovolenky na päť týždňov a šesť týždňov pri zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. Zvýšenie výmery dovolenka na deväť týždňov pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy
 • Navýšenie platových taríf od 1. januára 2022 o 13 %. Záväzok, že zvýšenie platových taríf nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.
 • Odstupné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Odchodné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve
 • Jeden deň plateného pracovného voľna na žiadosť zamestnanca
 • Zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zvýšený prídel do sociálneho fondu na 1 % povinným prídelom a 0,5 % ďalším prídelom zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
 • Možnosť dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca

 

Odpoveď zamestnávateľa (Úradu vlády SR) na požiadavky KOZ SR:

 • Vyslovený nesúhlas s predloženými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa:
 • Vplyv navýšenie platových taríf o 13 % by predstavoval dopad na rozpočet verejnej správy vo výške 1 mld. €
 • Predpokladajú negatívne hospodárske výsledky a pravdepodobne príde k redukcii pozitívnych makroekonomických očakávaní ešte z júna 2021
 • Ekonomika by mala spomaliť tempo rastu najmä v dôsledku nedostatku komponentov vo výrobnej sfére
 • Na makroekonomické predpoklady nadväzujú pravdepodobné redukcie v daňových prognózach a pesimistickejší výhľad v napĺňaní príjmovej strany rozpočtu
 • Argumentovanie zvýšenými nákladmi na riešenie pandémie COVID-19 a predpoklad jej pretrvávania – najmä vyplácanie príspevku na udržanie zamestnanosti
 • Makroekonomické výsledky a náklady na riešenie pandémie COVID-19 sa negatívne odrazia na deficite verejných financií (zjednodušene – výdavky verejnej správy prevyšujú jej príjmy)
 • Nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií s odôvodnením, že v minulosti sa nedosahoval vyrovnaný rozpočet

 

Výsledky prvého kola kolektívneho vyjednávania:

 • Po prvom kole kolektívneho vyjednávania zmluvné strany nedošli k dohode ani na jednom bode kolektívnych zmlúv
 • KOZ SR považuje za prioritné otázky nastavenia pracovného času a času odpočinku spolu s valorizáciou platových taríf
 • Protinávrh ohľadom valorizácie platových taríf zamestnancov – požiadavka zástupcov zamestnávateľa na prehodnotenie požiadavky valorizácie o 13 %

 

 

Pri príprave bannerov na protest môžete využiť aj nasledovné heslá:

 

#ZaslúžimSiViac

#REŠPEKT

#PýtamSiViac

#LepšiaBudúcnosť

#SpravodlivýPlat

#ZodpovednosťZaBudúcnosť

#PrácaPoslanie

#SpoluZaSpoločnúVec

#NízkyPlatŽiadnaBudúcnosť

 

Mám svoju prácu rád, preto si pýtam VYŠŠÍ PLAT

Bojujeme za všetkých

Potlesk nestačí

Bod zlomu

Hrdinami iba na chvíľu

Na odboroch záleží (Trade Unions Matter)

Rešpekt zamestnancom – rešpekt odborom

Rešpekt pre všetkých pracujúcich

Odbory sú budúcnosť

Byť v odboroch je sexy

Pracovať a nebáť sa

Na čo nám je taká vláda, čo nás nemá vôbec rada?!

Sme tu za pracujúcich, sme tu za vás!

 

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva – https://korona.gov.sk/.

 

Mediálny tréning

Milé kolegyne a kolegovia

V dňoch 18.-19.10.2021 sa v priestoroch Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na Vajnorskej 1 v Bratislave uskutoční Mediálny tréning.

Cieľom vzdelávania je:

 1. Zdokonaliť komunikáciu účastníkov vzdelávania s médiami.
 2. Spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia.
 3. Zdokonaliť komunikačné zručnosti účastníkov vzdelávania pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií.
 4. Zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí.
 5. Byť pripravený na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).

V prípade záujmu o tento kurz ma kontaktujte mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 11.10.2021.