Verejná výzva ministrovi financií a podpredsedovi vlády Eduardovi Hegerovi

Vážený pán minister financií a podpredseda vlády SR,

pozorne vnímame Vaše mediálne výstupy smerujúce k obhajobe vládou schváleného zákona o Štátnom rozpočte pre verejnú správu na budúce roky, ale najmä pre nasledujúci rok 2021. Mnohých z nás zaskočilo a pobúrilo vaše vyjadrenie ku kolektívnemu vyjednávaniu Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme : „Očakávať, že štát si bude zvyšovať platy tam, kde ostatní ľudia zažívajú prepustenie z práce, je podľa mňa prinajmenšom výsmech daňovým poplatníkom, ak nie aj niečo viac.“

Vyjadrili ste tiež názor, že: „ Nemožno očakávať, že sa zvýšia platy v štátnej a verejnej správe, ak sú ľudia v súkromnom sektore prepúšťaní z práce.“  Podľa Vás by to bol:   “Výsmech daňovým poplatníkom.“

 

Vážený pán minister,

akosi ste rýchlo zabudli na výzvu vašej vlády k prepúšťaniu zamestnancov vo verejnej sfére a v štátnej službe o 10%, taktiež na požiadavku pre znižovanie nákladov o 10%, čo priamo so sebou prináša aj zníženie financií pre mnohé organizácie, úrady, ale aj organizácie plniace si povinnosti pri zabezpečovaní chodu krajiny. Nie je pravdou, že k prepúšťaniu zamestnancov dochádza len vo výrobnom sektore. Tých avizovaných 5,5 tisíc zamestnancov je toho dôkazom. Ak sa mylne domnievate, že všetci sú úradníci a k tomu sú takí, ktorí nemajú výkony, pozrite si širokú škálu profesií, pre ktorých uvedené KZVS vyjednávame. Len v  zariadeniach sociálnych služieb pracujú opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, vychovávatelia, ergoterapeuti, psychológovia, špeciálni pedagógovia, zamestnanci poskytujúci zdravotnú starostlivosť, remeselní a manuálni zamestnanci, odborní a administratívni zamestnanci, zamestnanci stravovacích prevádzok a mnohí ďalší.

Ich dosiahnutý priemerný plat za rok 2019 bol na úrovni 926 €, čiže necelých 85% k priemeru v NH. (1092 €)

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Vo verejnom zdravotníctve sú to lekári, sestry, zdravotnícki laboranti, verejní zdravotníci, laboratórni diagnostici, technicko-hospodárski pracovníci, ako aj robotnícke povolania. Ich priemerné platy nedosahujú priemer v NH. Tento segment je dlhodobo preťažovaný, jestvujúci zamestnanci, ktorí vytrvali na svojich postoch, pracujú nadčasy, neváhajú obetovať svoj čas pre potreby spoluobčanov, nielen v čase tejto koronakrízy.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Kolektívne zmluvy zastrešujú aj zamestnancov úradov práce, zamestnancov sociálnej poisťovne, daňových úradov, colnej správy, okresných úradov, ale aj civilných zamestnancov policajného zboru, policajtov, hasičov, zamestnancov v oblasti kultúry, členov väzenskej a justičnej stráže, zamestnancov justície a prokuratúry, nevynímajúc veľký počet zamestnancov samospráv. Na všetkých je zvýšený tlak pri výkone povolaní najmä v týchto náročných dňoch a týždňoch, ktoré sa pomaly budú rátať na mesiace.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Ďalšími profesiami, ktoré sú postupom vlády „postihnuté“ sú všetky pracovné pozície v školstve od školníkov, cez upratovačky až po pedagógov a odborných zamestnancov vo všetkých typoch škôl. Nevynímajúc oblasť vedy a výskumu, politici svorne tvrdia, že zo Slovenska registrujeme „únik mozgov,“ postup vlády k rastu tabuľkových platov o 0% považujete za adekvátny pre zmenu situácie ?

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

V súčasnej dobe si mnohí uvedomili poslanie armády, dokonca ako sa teraz zverejňuje aj vláda. Tretinu všetkých zamestnancov tohto rezortu tvoria civilní zamestnanci, ktorí zabezpečujú všetky podporné činnosti od logistického zabezpečenia až po kuchárky či upratovačky. Ani bez tohto personálu by nebolo možné existovať a aj ich práca si zaslúži vyššiu finančnú hodnotu.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Neuvádzam tu všetky profesie, ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som nemenoval, len som Vám, pán minister chcel dať do pozornosti koho sa dotýkajú obidve kolektívne zmluvy. Napokon všetci vaši spolupracovníci, s ktorými sa dennodenne stretávate aj na vašom ministerstve, ktorí vám pripravujú podklady pre rokovania a o ktorých vedomosti, skúsenosti sa opierate pri vašej práci si zaslúžia viac. Patria sem aj všetci zamestnanci spoločností, firiem,  podnikov,  ktorých zriaďovateľom sú obce, vyššie územné celky, napr. všetky kategórie zamestnancov správ a údržieb ciest a ďalší.

 

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

O dosiahnutom vzdelaní a náročnosti odvádzanej práce v prospech spoločnosti ani nechcem písať. Ale odmeňovanie zamestnancov výškou minimálnej mzdy v SR neprinesie ani záujem mladej generácie o štúdium a zamestnanie sa na Slovensku. Už v súčasnom období sú pracovníci vo vyššom veku a za desať rokov, vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie pracovníkov, dôjde ku kolapsu v štátnej správe a vo verejnej službe. Nie všetky profesie je možné nahradiť digitalizáciou.

 

Vážený pán minister,

vyzývam Vás, osobne k ospravedlneniu sa všetkým zamestnancom pracujúcim v štátnej službe, pracujúcich vo verejnom záujme, tým, ktorí si zaslúžia poďakovanie premenené do finančnej podoby, nielen poďakovaním a potleskom pred televíznymi kamerami. Verím, že si uvedomíte svoj omyl vyjadrením, ktorým ste urazili tie tisícky zodpovedne pracujúcich zamestnancov a postavíte sa k tejto výzve ako chlap, ktorý si vie priznať, že prestrelil.

 

Dlhoročný vyjednávač KZVS pre VS a ŠS

Mgr. Anton Szalay

predseda SOZ zdravotníctva a soc. služieb

 

K tejto verejnej výzve sa pripojili aj zástupcovia odborových zväzov zastupujúcich zamestnancov pracujúcich vo všetkých oblastiach verejných služieb a v štátnej službe.

ZÁZRAČNÉ TLAČIDLO „KOLEKTÍVNA ZMLUVA“ ALEBO AKO POLITICI MENIA SVOJU TVÁR

KOZ SR dnes publikovala ďalšie video týkajúce sa nulovej valorizácie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, s ktorou počíta štátny rozpočet. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov.

zdroj: KOZ SR

KOZ nie je tou inštitúciou, kvôli ktorej sa nekonala HSR a sociálni partneri nemohli prerokovať rozpočet

Prvýkrát v histórii Slovenska schválila vláda SR zákon o štátnom rozpočte bez toho, aby ten bol najprv prerokovaný v tripartite. Návrh rozpočtu verejnej správy býval predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR predtým, ako išiel do vlády a Národnej rady SR do 15. októbra bežného roka. Jedným z dôvodom je aj to, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že HSR SR dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak totiž ani nezvolal sociálnych partnerov. „Ide o flagrantné porušenie zákona a pokračovanie diktátu zo strany ministra práce, ktoré Konfederácia odborových zväzov nemôže tolerovať,“ povedal Marián Magdoško, prezident KOZ SR.

Rozpočet nebol predložený na rokovanie, aj keď sme to očakávali. Musíme konštatovať, že nebola žiadna snaha zo strany predkladateľa prerokovať návrh rozpočtu, čo potvrdzuje aj fakt, že bol zverejnený priamo na rokovaní vlády, keď už prebiehalo. Nie je teda pravdou, že KOZ SR blokuje rokovania, keďže žiadna snaha o rokovanie neprišla a rozpočet nedostal žiadny zo sociálnych partnerov. „Konfederácia sa ospravedlnila len z jedného rokovania sociálnych partnerov, čo nedáva dôvod ministrovi nezvolávať rokovanie tripartity v zmysle platných zákonov,“ dodal prezident KOZ SR na margo vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera, že KOZ SR  bola tým dôvodom, prečo nebol návrh štátneho rozpočtu predložený sociálnym partnerom.

Vláda tak za zatvorenými dverami pokračuje v znižovaní sociálneho štandardu ľudí, na ktorých plecia prenáša sanáciu pandémie. Štátny rozpočet počíta s nulovou valorizáciou platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku. „Je to pre nás neakceptovateľné a preto, pri dodržaní všetkých pandemických obmedzení, bude KOZ SR pokračovať v protestných aktivitách aj v súvislosti s valorizáciou platov vo verejnej a štátnej službe, kde aktuálne prebieha kolektívne vyjednávanie,“ uviedla Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR.

Pre viac informácií sledujte: https://www.facebook.com/KOZSR/

https://www.facebook.com/uhlerovaKOZSR/

zdroj: KOZ SR

Na vláde prešiel návrh KOZ SR: Ak ochoriete na covid19 v práci, pôjde o chorobu z povolania a budete mať nárok na úrazový príplatok

Vláda SR schválila 14.10.2020 novelu zákona o sociálnom poistení, po ktorom volala Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) už od apríla. Svoj návrh na zaradenie covid19 medzi choroby z povolania predložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj na tripartitu ešte počas prvej vlny pandémie. Vtedy sa to s pochopením nestretlo, dnes však boli odsúhlasené zmeny. 

„Procedúra priznávania choroby z povolania je na Slovensku komplikovaná, navyše sú poddimenzované pracoviská pracovného lekárstva, čo spôsobuje, že počet novopriznaných chorôb z povolania je viac ako podpriemerný, štvrtina v porovnaní s Českou republikou a len 16% oproti Nemecku. Preto vítame každé zjednodušenie v prospech pracujúcich,“ povedala dnes po rokovaní vlády viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Pri covid19 bude proces o niečo jednoduchší. Stačí, ak bude zamestnanec počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia covid19 a zamestnávateľ mu potvrdí, že ochorenie vzniklo v práci. V tomto prípade bude podmienka uznania choroby z povolania splnená bez ďalších komplikácií. Zamestnanec potom bude mať nárok na úrazový príplatok vo výške 25% z denného vymeriavacieho základu z úrazového poistenia a nemal by byť dotknutý ani jeho nárok na náhrady za bolesť, za sťaženie spoločenského uplatnenia, či úrazovú rentu. Novelu musí ešte schváliť Národná rada SR.

„Každý zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za chorobu z povolania svojich zamestnancov, a to aj v prípade, že vykonal a zabezpečil všetky preventívne opatrenia a na jeho strane nedošlo k pochybeniu. Preto očakávame, že sa k tomu zamestnávatelia postavia čelom a férovo,“ dodala M. Uhlerová.

zdroj: KOZ SR

Prehľad o koronavíruse: Reakcia politiky súdržnosti EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom

Milé kolegyne a kolegovia,

Európska komisia dnes oznamuje prvé predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+).

Od začiatku krízy a vďaka flexibilite zavedenej v politike súdržnosti EÚ na riešenie dôsledkov pandémie koronavírusu zmobilizovala prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF) investície vo výške viac ako 13 miliárd EUR. Finančné prostriedky EÚ pomohli celoštátnym, regionálnym a miestnym komunitám v boji proti negatívnemu sociálno-ekonomickému vplyvu pandémie koronavírusu.

Celkovo bolo na zdravotnú starostlivosť prerozdelených 4,1 miliardy EUR na nákup nevyhnutných prístrojov a osobných ochranných prostriedkov na záchranu životov. Zmobilizovalo sa 8,4 miliardy EUR prostredníctvom poskytovania grantov, úverov a súboru personalizovaných finančných nástrojov na podporu hospodárstva, a najmä malých a stredných podnikov (MSP), s cieľom prispôsobiť sa kríze. V neposlednom rade sa prostredníctvom ESF poskytlo približne 1,4 miliardy EUR na pomoc ľuďom a záchranu pracovných miest.

V záujme zabezpečenia maximálnej transparentnosti a zodpovednosti dnes Komisia zriaďuje osobitnú webovú stránku k platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti s cieľom ukázať, ako politika súdržnosti EÚ podporuje členské štáty pri prekonávaní krízy spôsobenej koronavírusom. Vďaka denným aktualizáciám platforma zobrazí všetky informácie týkajúce sa zmien programov, ako aj informácie o tom, na čo idú zdroje a ako sa investujú. Vďaka neustálej aktualizácii bude prehľad platformy každý deň kompletnejší.

WEB: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r

Stanovisko KOZ SR k rokovaniu HSR

Odborári odmietajú Krajniakov diktát

 

Minister práce Milan Krajniak na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR  dňa 24.8.2020 prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR.

 

Po trojmesačnej prestávke sa dnes konalo plenárne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v tomto roku. Najdôležitejším bodom rokovania bolo pre nás prerokovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021. KOZ SR svoje stanovisko prezentovala už v rámci jej prerokovania v medzirezortnom pripomienkovom konaní, do ktorého bol predložený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákona.

 

KOZ SR zásadne nesúhlasí so zavedením tzv. štartovacej minimálnej mzdy a z toho vyplývajúcimi legislatívnymi úpravami, pretože zavádzanie rôznej úrovne minimálnej mzdy na základe dĺžky trvania nezamestnanosti, považujeme za diskriminačné a v rozpore s právom na rovnaké zaobchádzanie a rovnakú mzdu. Rovnako zásadne nesúhlasíme s prechodným ustanovením, ktoré pevne ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 620 eur mesačne, a ktorým sa pozastavuje účinnosť § 8 zákona. KOZ SR trvá na zachovaní pôvodného znenia zákona. Naďalej požadujeme stanovenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 ako 60 % verifikovanej priemernej mzdy. Priemerná mzda v roku 2019 bola 1 092 eur, preto by minimálna mzda na rok 2021 v zmysle zákona mala byť 656 eur. Rovnako nesúhlasíme s prezentovanými návrhom na odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy a so zrušením § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch.

 

Minister práce na dnešnom rokovaní prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie. Po dohode so zamestnávateľmi minister práce oznámil, že na najbližšie rokovanie vlády SR predloží návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 623 eur, zruší sa automat na jej zvyšovanie, ako je prijatý v platnom zákone, a zvýšenie minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch bude v paušálnej výške o 43 eur. Stanoví sa tiež pevná suma príplatkov. Tento návrh považujeme ešte za horší, ako bol ten, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Toto konanie ministra práce považujeme za zásadné porušenie elementárnych princípov tripartitizmu a tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR. „To, čo predviedol minister Krajniak je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu. Sociálny dialóg bol na Slovensku budovaný 30 rokov. Počas tohto obdobia sa takáto situácia vyskytla asi len raz, a to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara,“ upozornila viceprezidentka KOZ SR a podpredsedníčka HSR Monika Uhlerová. „Orgány KOZ SR v najbližších dňoch rozhodnú o ďalších krokoch. Budeme informovať aj našu Európsku odborovú centrálu v Bruseli a Medzinárodnú organizáciu práce, pretože považujeme toto konanie za mimoriadne hrubé porušenie sociálneho dialógu,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Link na tlačovú konferenciu po opustení rokovania HSR:

https://www.ta3.com/clanok/1190829/brifing-odborarov-o-dovode-predcasneho-odchodu-z-rokovania-tripartity.html

 

 

Situácia v Bielorusku: EOK požadujú okamžité prepustenie odborárov zadržaných za účasť na mierových protestoch

Európska odborová konfederácia (EOK) a Paneurópska regionálna rada (PERC) pozorne a s veľkým znepokojením sledujú súčasnú situáciu v Bielorusku po nedávnych prezidentských voľbách.

EOK a PERC požadujú okamžité prepustenie odborárov zadržaných za účasť na mierových protestoch proti falšovaným voľbám, najmä Nikolai Zimin, bývalý predseda Bieloruského nezávislého odborového zväzu a Maxim Sereda, predseda UMTO Nezávislého odborového zväzu baníkov.

 EOK spoločne vyzýva Radu Európskej únie, aby zvolali naliehavý samit EÚ s cieľom posúdiť činnosť bieloruskej autority a prehodnotiť vzťahy EÚ s Bieloruskom. Zahŕňa to opätovné zavedenie primeraných sankcií za volebný podvod a násilie, ako aj prehodnotenie spolupráce s touto krajinou, a to aj v rámci Východného partnerstva.

EOK uviedlo nutnosť sa venovať aj posilneniu podpory bieloruskej občianskej spoločnosti – vrátane nezávislých odborov – a zastaveniu akejkoľvek finančnej podpory EÚ.

Luca Visentini, generálny tajomník EOK uviedol„Európske odborové hnutie nemalo ilúzie o povahe bieloruského režimu. Zatiaľ čo prepustenie politických väzňov stačilo na to, aby niektorí predstavitelia EÚ zmenili názor vo vzťahoch s Bieloruskom, bolo jasné, že režim nie je otvorený žiadnej skutočnej zmene. Režim pokračuje v potláčaní demokratických inštitúcií, nezávislej občianskej spoločnosti a odborového hnutia a porušuje základné práva a slobody svojich občanov.

 Nedávna volebná kampaň a nasledujúca nová vlna represií to jasne ukázali. Podporujeme požiadavky obyvateľov Bieloruska, bieloruských nezávislých odborových zväzov a občianskej spoločnosti. Ceníme si nedávne vyhlásenia vysokého predstaviteľa EÚ. Vyzývame však Európsku úniu, aby prijala silnú a jednoznačnú reakciu a prehodnotila vzťahy s Bieloruskom v súlade s hodnotami a zásadami EÚ.

 Sme v kontakte s našimi bratmi a sestrami z Bieloruského kongresu demokratických odborových zväzov a vyjadrujeme solidaritu s ich dlhotrvajúcim bojom za dodržiavanie práv pracovníkov a odborových zväzov a slobody v krajine “

 

Jazykový kurz – Anglický jazyk

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“. V rámci Centra pre vzdelávanie sme dostali možnosť zúčastniť sa na jazykovom kurze:

 

Jazykový kurz – Anglický jazyk pre začiatočníkov

Jazykový kurz – Anglický jazyk pre pokročilých

 

Jazykový kurz – Anglický jazyk – A2 – základná úroveň

Hlavný cieľ: do dvoch rokov dosiahnutie úrovne A2 v rámci hovoreného a písomného prejavu, čo predstavuje: počúvanie, čítanie, ústna interakcia, samostatný ústny prejav, písanie.

Dokáže použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, svojho vzdelania a svojej terajšej práce alebo nedávnej práce, napísať krátke jednoduché oznámenia

a správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. Dokáže napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie, oznam, vyplniť formulár.

Jazykový kurz – Anglický jazyk – B2 – pokročilý

Do dvoch rokov dosiahnutie úrovne B2 v rámci hovoreného a písomného prejavu, čo predstavuje: Počúvanie, čítanie, ústna interakcia, samostatný ústny prejav a písanie.

Naučí sa porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma je mu dostatočne známa. Dokáže pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach, prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori prezentujú konkrétne postoje alebo názory. Mal by komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá mu umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vie vyjadriť a presadiť svoje názory. Písať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre neho osobne dôležité.

 

Kurzy sa začnú 22. septembra 2020 pre začiatočníkov a 24. septembra 2020 pre pokročilých. Kurzy budú prebieť 1 x týždenne 2 hodiny pre začiatočníkov a taktiež jeden krát týždenne 2 hodiny pre pokročilých. Celý kurz je naplánovaný na 128 hodín, to znamená, že bude prebiehať počas dvoch rokov. Z nášho OZ sa kurzov môže zúčastniť jeden účastník buď na piaty okruh pre začiatočníkov alebo na šiesty okruh pre pokročilých.

 

V prípade záujmu ma kontaktujte mailom: michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 31.8.2020.

Pribudlo 900 000 nových nezamestnaných počas prvých 3 mesiacov koronakrízy – teraz je potrebný plán obnovy

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

podľa zverenej štatistiky Eurostatu v mesiaci máj 2020 prišlo o prácu 253 000 zamestnancov, čo znamená negatívne pokračovanie strát z apríla 2020, kedy prišlo o prácu 397 000 zamestnancov a v marci 241 000 zamestnancov. Celkový počet nezamestnaných v Európe tak dosiahol 14,3 milióna.

Generálny tajomník EOK Luca Visentini v komentári k štatistikám uviedol: „Nové údaje, ktoré ukazujú, že v EÚ je v súčasnosti 14,3 milióna nezamestnaných, dávajú vedúcim predstaviteľom štátov 14 300 000 dôvodov, aby na stretnutí 17. júla 2020 prijali plán obnovy na zachovanie pracovných miest.“

„Okrem toho existuje ďalších 42 miliónov zamestnancov, ktorí sú dočasne prepustení z práce kvôli pandémie koronavírusu a hrozí im trvalá nezamestnanosť. Plán obnovy EÚ sa musí prijať rýchlo, “ dodal.

Aktuálne údaje v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na nasledujúcom linku: 3-02072020-AP-EN

Odpovede EOK na druhú fázu konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ o možných krokoch na riešenie výziev súvisiacich so spravodlivou minimálnou mzdou

Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

Európska komisia uverejnila dokument, ktorým sa začína druhá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi podľa článku 154 ZFEÚ (Zmluva o fungovaní EÚ) o možnom opatrení zameranom na riešenie problémov týkajúcich sa spravodlivých minimálnych miezd.

Komisia zohľadnila niektoré z našich odborárskych odporúčaní (EOK), ktoré boli prijaté v nadväznosti na konzultácie v prvej etape, a to najmä uznanie dôležitosti kolektívneho vyjednávania pri stanovovaní miezd a potreby opatrení EÚ na posilnenie úlohy kolektívneho vyjednávania pri podpore primeranosti a pokrytia minimálnej mzdy, ako aj úlohy, ktorú by v tomto ohľade mohlo zohrávať verejné obstarávanie.

Pokiaľ ide o zvyšovanie minimálnej mzdy, je potrebné brať v úvahu možné kritériá na vymedzenie primeranosti zákonnej minimálnej mzdy so zameraním na životnú mzdu a okrem iného zdôrazniť, že cieľom iniciatívy EÚ by mohlo byť zabezpečenie účinného zapojenia sociálnych partnerov do stanovovania zákonnej minimálnej mzdy.

V prístupe Komisie však zároveň chýbajú dôležité prvky a ani ďalšie otázky nie sú vyjasnené. Kľúčovou chýbajúcou zložkou je spôsob, ako znížiť nerovnosť v odmeňovaní v celej Európe, pretože nemožno dovoliť pokračovanie rozdielov v odmeňovaní medzi východom a západom. V dokumente sa tiež nevyberá právny nástroj (aj keď sa v ňom objasňuje, že právnym základom by bol článok 153 ods. 1 písm. B) ZFEÚ) a ani nevysvetľuje, ktoré konkrétne opatrenia Komisia navrhuje na dosiahnutie cieľov spravodlivých minimálnych miezd a efektívnej podpory kolektívneho vyjednávania.

Konzultačný dokument Európskej komisie týkajúci sa druhej fázy konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ o možných krokoch na riešenie výziev súvisiacich so spravodlivou minimálnou mzdou v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu:

2nd phase consultation document_minimum wage_EN.

Orientačný dokument Európskej odborovej konfederácie (EOK) v slovenskom jazyku, teda návrh odpovede (súhrn) na druhú fázu konzultácií s Európskou komisiou o európskej iniciatíve za spravodlivú minimálnu mzdu, v ktorom vyzýva k predloženiu návrhu rámcovej smernice EÚ je prístupný na nasledujúcom linku:

20200630_Orientačný dokument Európska minimálna mzda.