Webinár EOK o vplyve korona krízy na prácu na diaľku

Milé kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na webinár EOK o vplyve korona krízy na prácu na diaľku a jej rozsiahle využívanie v súčasnosti a jej potenciál v budúcnosti.

„Aké sú príležitosti pre našu európsku rámcovú dohodu o práci na diaľku?“

Tento webový seminár nám umožní diskutovať o základných výzvach týkajúcich sa vzťahu zamestnávateľ  a zamestnanec, organizácie práce, pracovného času, práva na odpojenie a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Tento webinár je súčasťou širšej série s nazvom „sociálneho dialógu a nového normálu“.

EOK Webinár sa o uskutoční 10. júna 2020 od 10:00 do 12:00 prostredníctvom  „Zoom“ v jazykoch: angličtine, francúzštine a nemčine.

Zaregistrujte sa tu najneskôr do 8.  júna TU: https://www.etuc.org/en/civicrm/event/register?reset=1&id=537

Návrh programu:

 • Esther LYNCH, zástupca generálneho tajomníka EOK – predstavenie a moderovanie podujatia
 • Oscar VARGAS, výskumný pracovník, nadácia Eurofound – práca na diaľku založená na IT: dôsledky pre pracovné podmienky
 • Damien DELEVALLEE, poradca pre pracovné vzťahy, francúzske ministerstvo práce – opatrenia zavedené vo Francúzsku
 • Miranda ULENS, generálna tajomníčka, FGTB – Situácia v Belgicku a perspektíva odborov

Rokovanie s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve

Dňa 27. mája 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) s predstaviteľmi reprezentácií pôsobiacich vo vysokom školstve.

Za jednotlivé reprezentácie sa zúčastnili:  prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predseda Rady vysokých škôl SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD. spolu s podpredsedami PhDr. Anna Čekanová, PhD., Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., predseda Študentskej rady vysokých škôl SR Bc. Filip Šuran a podpredseda Bc. Anton Cvik,  predsedníčka Klubu dekanov fakúlt SR doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska Mgr. Katarína Rentková, PhD. a zástupca Slovenskej akadémie vied Ing. Peter Magdolen.

 

Boli prerokované požiadavky z Deklarácie 2020 s dôrazom na

 • zachovanie rozvoja vysokých škôl aj v súčasnej ekonomickej situácii, tak aby sme sa priblížili k podmienkam krajín OECD,
 • zabezpečenie pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom ďalšieho skvalitňovania,
 • požiadavku predstaviteľom štátu, aby hodnotili vysoké školy podľa relevantných výsledkov,
 • predstavenie jasnej vednej a výskumnej politiky zo strany štátu,
 • navýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum vrátane optimalizácie financovania,
 • prispôsobenie financovania vysokých škôl podľa hlavného a rozhodujúceho kritéria, ktorým je kvalita vzdelávania, vedy a výskumu na vysokých školách,
 • podporu bezplatného ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov vysokými školami s cieľom zohľadnenia ich výkonu v rozpočte vysokých škôl
 • tvorbu novej vysokoškolskej legislatívy,
 • podporu navýšenia financovania post doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a začínajúcich vysokoškolských učiteľov,
 • výrazné zvýšenie platov zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií.

 

V ďalšej časti boli prerokované opatrenia vyplývajúce z nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva k zabezpečeniu prevádzky univerzít, univerzitných zariadení, hlavne študentských jedálni a študentských internátov, ako aj ostatných zariadení v pôsobnosti vysokých škôl. Predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. oboznámil účastníkov rokovania s prieskumom realizovaným na 17 verejných vysokých školách a 8 priamo riadených organizáciách. Prieskum bol zameraný na dopad pandémie spôsobenej COVID-19, hlavne na oblasti pracovných podmienok a odmeňovania zamestnancov, poskytnutia ochranných rúšok a dezinfekcie zamestnancom, zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, prevádzku  študentských jedálni a študentských domovov, realizáciu štátnych záverečných skúšok. Z prieskumu vyplýva:

 • rôznorodosť fungovania univerzít v súvislosti s pandémiou COVID-19,
 • potreba výrazného posilnenia infraštruktúry na vysokých školách (PC technika, technológie pre učiteľov vysokých škôl pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania),
 • výrazný výpadok finančných príjmov v študentských jedálňach, študentských domovoch a účelových univerzitných zariadeniach, čoho dôsledkom bolo skrátenie príjmu vybraných skupín zamestnancov týchto zariadení na 80%.

Ďalšou časťou rokovania bola otázka schválených dotácií pre jednotlivé univerzity podľa Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 vyplývajúcich z financovania verejných vysokých škôl prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Univerzity majú problém s časťou financovania z dôvodu výpadku príjmov z hospodárskej a podnikateľskej činnosti.

 

Žiadame ministra školstva o riešenie:

 • pozitívnej propagácie vysokých škôl s cieľom jeho ďalšieho skvalitňovania,
 • výrazného zvýšenia finančných zdrojov účelovo viazaných na vedu a výskum,
 • zvýšenia finančných prostriedkov na posilnenie infraštruktúry pre zlepšenie online vzdelávania a vyučovania,
 • odmeňovania všetkých zamestnancov vysokých škôl a priamo riadených organizácií,
 • dofinancovania prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti vysokých škôl, nevyhnutnej pre dofinancovanie hlavnej činnosti vysokých škôl z prostriedkov určených na oživenie ekonomiky,
 • započítania pedagogického výkonu vysokých škôl do ich rozpočtov pri bezplatnom poskytnutí rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov základných a stredných škôl,
 • zmeny legislatívy súvisiacej s vysokými školami a priamo riadenými organizáciami.

  

Účastníci:

Slovenská rektorská konferencia

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Rada vysokých škôl SR

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda

PhDr. Anna Čekanová, PhD., podpredsedníčka

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD., podpredseda

Študentská rada vysokých škôl SR

Bc. Filip Šuran, predseda

Bc. Anton Cvik, podpredseda

Klub dekanov fakúlt SR

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., predsedníčka

Asociácia doktorandov Slovenska

Mgr. Katarína Rentková, PhD., predsedníčka

Slovenská akadémia vied

Ing. Peter Magdolen   

 

OZ PŠaV na Slovensku

Ing. Pavel Ondek, predseda

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda združenia VŠaPRO

RNDr. Ingrid Gamčíková, predsedníčka združenia ZŠ

Ing. Ivan Šóš, PhD., predseda združenia SŠ

 

Publikácia: Koronakríza a odbory na Slovensku

Rok 2020 sa navždy zapíše do dejín ako rok boja nielen s pandémiou COVID 19, ktorá nečakane zasiahla celú spoločnosť, ale aj ako rok boja za udržanie zamestnanosti, hľadania riešení pre trh práce, ako boj odborov za svojich členov, ktorí častokrát predstavujú tú najnižšie príjmovú a tým pádom krízou najviac ohrozenú vrstvu obyvateľstva. Funkčný sociálny dialóg a zapojenie odborov do boja proti koronakríze je v záujme nielen členov odborov, ale aj nečlenov, ktorí požívajú ich práva, a v neposlednom rade v záujme vlády, ktorá deklaruje, že podnikne všetky možné relevantné kroky na udržanie zamestnanosti.

Doterajšie kroky a pozíciu slovenských odborov v súčasnej situácii sa viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová snažila obsiahnuť v analýze „Koronakríza a odbory na Slovensku. Vybrané sociálne a ekonomické súvislosti koronakrízy optikou odborov“ publikovanej Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike.

Publikácia je dostupná tu: Koronakriza_a_odbory_na_Slovensku.

Zdroj: www.kozsr.sk

Odporúčania Krízového štábu SAV pre úplný nábeh do riadneho pracovného režimu organizácií SAV

V súvislosti s i naďalej priaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 ako aj s ďalšími uvoľňujúcimi opatreniami Ústredného krízového štábu SR, hlavného hygienika SR Krízový štáb SAV odporúča organizáciám SAV od 11.5.2020:

 1. Zabezpečiť efektívny nábeh fungovania organizácií SAV do riadneho pracovného režimu.
 2. Pri nábehu do riadneho pracovného režimu je možné i naďalej zohľadňovať osobitné podmienky činnosti jednotlivých organizácií SAV ako aj jednotlivých kategórií zamestnancov (napr. vek nad 60 rokov, rodičia maloletých detí, kategórie zamestnancov s rizikovými ochoreniami a pod.) a v konkrétnych prípadoch zvážiť i naďalej prácu z domu (ak je to možné), resp. prijať vhodné ochranné  opatrenia na zabezpečenie ich zdravia.
 3. Zabezpečovať naďalej dôsledne všetky hygienické i režimové opatrenia, ktoré boli odporúčané organizáciám SAV Krízovým štábom SAV v Usmerneniach zo dňa  29.4.2020, teda nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dezinfekcia všetkých rozhodujúcich plôch – napr. dverí, kľučiek, podláh a pod., znefunkčnenie sušičov rúk ako aj ďalších podobných zariadení, produkujúcich aerosól a vírenie vzduchu, zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov, zákaz vstupu na pracovisko osobám s akútnym respiračným ochorením, dodržiavanie odstupu 2 metre (ak je možné), zabezpečenie rozstupov pri sedení v jednej miestnosti, obmedzenie/zákaz služobných ciest atď.
 4. Krízový štáb SAV pozastavuje nateraz svoju činnosť s tým, že ju môže obnoviť kedykoľvek podľa potreby v prípade zhoršenia situácie vo vývoji pandémie COVID-19 na Slovensku resp. v organizáciách SAV.

 

V Bratislave dňa 6.5.2020

Krízový štáb SAV

Usmernenia krízového štábu SAV pre čiastočné uvoľnenie opatrení na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby COVID-19 zo dňa 29.4.2020

V súvislosti s priaznivým vývojom chorobnosti na COVID-19 v Slovenskej republike vrátane nízkej smrtnosti na toto ochorenie a pri zohľadnení uvoľňovania opatrení zo strany hlavného hygienika SR, Krízový štáb SAV prijal na svojom zasadnutí dňa 29.4.2020 tieto odporúčania pre organizácie SAV:

 

 1. Odporúča riaditeľom organizácií prehodnotiť prácu z domu v jednotlivých kategóriách zamestnancov s tým, že po posúdení špecifík ich práce, môže povoliť ich postupný návrat do práce na pracovisko samozrejme za bezpodmienečného dodržania prísnych hygienických opatrení príp. iných podmienok, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. BOZP a pod.) Tento návrat môže byť etapovitý podľa fázovania opatrení prijatých v reakcii na koronavírus (https://www.korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/), pričom opätovný nástup do práce v jednotlivých kategóriách zamestnancov môže byť aj postupný vrátane adekvátnej úpravy pracovného času a vhodných režimových opatrení.  Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať nástupu a činnosti na pracovisku u osôb s vyšším rizikom ochorenia (vek 60 rokov a viac, resp. vážne chronické ochorenie).
 2. Riaditelia organizácií môžu stanoviť, že niektoré kategórie zamestnancov/doktorandov ešte nemôžu naplno vykonávať všetky práce (s ohľadom na okolnosti), ktoré vykonávali do vypuknutia pandémie. Môžu zakázať/obmedziť služobné cesty na Slovensku resp. do zahraničia, a to až do odvolania, v závislosti od konkrétnych podmienok vrátane vývoja situácie na Slovensku i v relevantnej krajine.
 3. Zamestnanci/doktorandi organizácií SAV sú povinní nosiť po celý čas na verejnosti i v práci rúška, pretože i naďalej platí Opatrenie hlavného hygienika SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf
 4. V organizáciách SAV je potrebné dôsledne a primerane vykonávať hygienické opatrenia tak, ako sú výstižne zhrnuté v opatrení hlavného hygienika SR týkajúceho podmienok konania zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov samospráv. Organizácie SAV nie sú síce štátnymi orgánmi ani orgánmi samospráv, avšak riaditeľ organizácie SAV môže primerane  aplikovať uvedené Opatrenia hlavného hygienika SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf

I naďalej však platí zákaz zhromažďovania na hromadných podujatiach a pod.

 1. Riaditelia organizácií SAV zabezpečia vhodné režimové opatrenia, týkajúce sa zabráneniu koncentrácie vyššieho množstva ľudí na pracovisku, a v prípade, že sa dlhšiu dobu v uzavretom priestore (napr. kancelária, laboratórium a pod.) súčasne nachádzajú viacerí zamestnanci/doktorandi, je potrebné zabezpečiť rozstupy medzi nimi najmenej 2 metre (aj medzi stoličkami – napr. dočasným premiestnením nábytku) a pod. Ak to nebude možné, odporúča sa dočasne umiestniť niektorých zamestnancov/doktorandov aj do iných priestorov (napr. do knižnice a pod.) alebo časový posun – fázovanie prítomnosti v konkrétnom priestore. V prípade, že pracovné postupy toto neumožňujú (napr. v laboratóriách a pod.), je potrebné zabezpečiť efektívnu organizáciu spoločných pracovných činností.
 2. Na pracovisku je nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov (rúška, rukavice, dezinfekcia atď.) vrátane pravidelnej dezinfekcie sociálnych priestorov, spoločných priestorov, kľučiek dverí a pod. Elektrické sušiče rúk je potrebné vypnúť/nepoužívať. Je vhodné intenzívne vetrať (viac ako obvykle) a pri vstupe do miestnosti sa odporúča otvoriť okná na približne 15 minút (najmä ak miestnosť predtým bola obsadená inými osobami).
 3. Riaditelia organizácií SAV môžu vypracovať aj interný predpis a v ňom upraviť všetky vyššie uvedené oprávnenia a povinnosti organizácie ako aj zamestnancov/doktorandov a špecifiká pri ich práci.

Podnety a návrhy na naštartovanie ekonomiky, udržanie zamestnanosti a na pomoc postihnutým subjektom v kríze

Milé kolegyne a kolegovia

V zmysle záverov zo zasadnutia mimoriadneho Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky konaného dňa  20.4.2020, si Vás dovoľujeme informovať, že v blízkej dobe by malo byť zvolané plenárne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky s nasledovným programom:

 1. Ekonomické a sociálne opatrenia na pomoc postihnutým subjektom v kríze
 2. Opatrenia na naštartovanie ekonomiky po koronakríze (udržanie zamestnanosti)
 3. Minimálna mzda
 4. Návrhy na zriadenie krízového ekonomického štábu s tripartitným zastúpením

Na základe uvedených  bodov 1 a 2 programu si Vás viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová dovoľuje požiadať, aby ste do budúcej stredy t.j. 29.4.2020 zaslali Vaše podnety a návrhy na naštartovanie ekonomiky, udržanie zamestnanosti a na pomoc postihnutým subjektom v kríze.

Jednotlivé odborové zväzy a ich základné odborové organizácie najlepšie poznajú situáciu vo svojich odvetviach a problémy, s ktorými sa stretávajú v každodennej praxi, ako aj s tým súvisiace sociálne a ekonomické dopady.

Preto uvítame Vaše podnety a návrhy, ako situáciu riešiť. Vaše podnety a návrhy zasielajte na emailovú adresu kurucova@kozsr.sk a v kópii na haskova@kozsr.sk.

Podpora zmiernenia rizík nezamestnanosti v stave núdze

Milé kolegyne a kolegovia,

v rámci širšieho núdzového záchranného balíka sa ministri financií euroskupiny 9. apríla dohodli na novom nástroji pre dočasnú „podporu zmiernenia rizík nezamestnanosti v stave núdze“ (angl. skratka SURE). Tento nástroj má za cieľ podporiť režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia na národnej úrovni s cieľom predísť nezamestnanosti v dôsledku epidémie COVID-19.

EOK víta nástroj SURE, pretože si je vedomý dôležitej úlohy, ktorú režimy skráteného pracovného času zohrávajú pri dočasnej kríze, keďže zabezpečujú pracovné miesta a (časť) príjmu zamestnancov, a zároveň umožňujú firmám flexibilne prispôsobiť pracovný čas dočasnému poklesu dopytu. Opatrenie SURE je preto včasné a vhodné a podporí firmy aj zamestnancov v krajinách, ktoré sú najviac zasiahnuté krízou, vo forme finančnej pomoci pre národné systémy upravujúce režimy skráteného pracovného času, ktoré v dôsledku krízy COVID-19 narazili svoje hranice.

Požiadavky EOK na usmernenia Európskej komisie pre nástroj SURE v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť tu: 20200422_Požiadavky EOK na usmernenia Európskej komisie pre nástroj SURE.

Pred tridsiatimi rokmi vznikla Konfederácia odborových zväzov SR

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme si spolu, aj napriek naokolo zúriacej pandémie koronavírusu, pripomenuli, že práve v týchto dňoch si KOZ SR pripomína 30. výročie svojho vzniku.

Ešte pred koronakrízou sme boli pripravení a dlhodobo sme pracovali na tom, aby sme si aprílové dni roku 1990 pripomenuli dôstojnou oslavou. Avšak vyššia moc rozhodla za nás a máme tu najväčšiu pándemiu koronavírusu od čias Druhej svetovej vojny. Bolo by veľmi nedôstojné v čase, keď všetci bojujeme zo všetkých síl, aby sme porazili pandémiu, organizovať akékoľvek oslavy. Pripomeňme si aspoň týmto článkom na webe KOZSR, ako sme vznikli, že bojujeme za právne, finančné a sociálne istoty našich členov:

https://www.kozsr.sk/2020/04/09/pohlad-spat-pred-tridsiatimi-rokmi-vznikla-konfederacia-odborovych-zvazov-sr/

Zhrnutie novej legislatívy v súvislosti s COVID-19

Milé kolegyne a kolegovia

v súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala NR SR viaceré zákony a novely už existujúcich zákonov, ktoré upravujú mimoriadne situácie v súčasnom období.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na tie ustanovenia, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťami organizácií SAV a v prílohe Vám posielame relevantné výňatky z niektorých zákonov pre uľahčenie v orientácii v množstve nových zákonov a novelizácii zákonov.

1. Zákon č. 62/2020 Z.z. (účinný od 27.3.2020) o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z tohto zákona je pre organizácie SAV relevantná časť V. – novela zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. Táto novelizuje ustanovenie § 11 ods. 2, čo znamená, že v čase boja proti COVID-19 sa splnenie podmienky na strane dodávateľa (zápis v registri partnerov verejného sektora) nevyžaduje. Zároveň upriamujeme pozornosť na webové sídlo ÚVO – www.uvo.gov.sk – kde sú uvedené metodiky VO v čase boja proti COVID-19 aj s príkladmi, ďalej infografika zákaziek s nízkou hodnotou atď.

2. Zákon č. 66/2020 Z.z. ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z.  Zákonník práce v platnom znení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID 19 Priloha c 1.

3. Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 2.  Ide o zákony vo vecnej pôsobnosti MF SR (daňové, colné, účtovníctvo, daň z príjmov, hlásenie a ročné zúčtovanie, rozpočtové pravidlá, porušenie finančnej disciplíny)

4. Zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti Ministerstva zdravotníctva SR a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 6. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 3.