Zhrnutie novej legislatívy v súvislosti s COVID-19

Milé kolegyne a kolegovia

v súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala NR SR viaceré zákony a novely už existujúcich zákonov, ktoré upravujú mimoriadne situácie v súčasnom období.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na tie ustanovenia, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťami organizácií SAV a v prílohe Vám posielame relevantné výňatky z niektorých zákonov pre uľahčenie v orientácii v množstve nových zákonov a novelizácii zákonov.

1. Zákon č. 62/2020 Z.z. (účinný od 27.3.2020) o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z tohto zákona je pre organizácie SAV relevantná časť V. – novela zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. Táto novelizuje ustanovenie § 11 ods. 2, čo znamená, že v čase boja proti COVID-19 sa splnenie podmienky na strane dodávateľa (zápis v registri partnerov verejného sektora) nevyžaduje. Zároveň upriamujeme pozornosť na webové sídlo ÚVO – www.uvo.gov.sk – kde sú uvedené metodiky VO v čase boja proti COVID-19 aj s príkladmi, ďalej infografika zákaziek s nízkou hodnotou atď.

2. Zákon č. 66/2020 Z.z. ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z.  Zákonník práce v platnom znení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID 19 Priloha c 1.

3. Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 2.  Ide o zákony vo vecnej pôsobnosti MF SR (daňové, colné, účtovníctvo, daň z príjmov, hlásenie a ročné zúčtovanie, rozpočtové pravidlá, porušenie finančnej disciplíny)

4. Zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti Ministerstva zdravotníctva SR a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 6. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 3.

Nová legislatíva v súvislosti s ochorením COVID+19

Milé kolegyne a kolegovia

 

v súvislosti s ochorením COVID+19 bola v Zbierke zákonov SR publikovaná nová legislatíva a je účinná od 4.4.2020:

1. finančno-účtovno-rozpočtovo-daňový:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/67/ZZ_2020_67_20200404.pdf

2. novela Zákonníka práce a súvisiacich predpisov:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/66/ZZ_2020_66_20200404.pdf

3. novela zákona o sociálnom poistení (týka sa najmä podnikateľských subjektov)

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/68/ZZ_2020_68_20200406.pdf

4. zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/69/ZZ_2020_69_20200406.pdf

 

Takisto Vám odporúčame sledovať stránku Konfederácie odborových zväzov SR, ktorá zastupuje aj náš odborový zväz.

Školenia BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR ponúka členom nášho OZ možnosť účastniť sa na školení „Prevencia v oblasti BOZP“ a „Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie„.

Kurz Prevencia v oblasti BOZP bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

Zámerom kurzu Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Obe školenie sa uskutočnia v dňoch 23. – 25. 3.  2020 v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

Program školení je nasledovný:

Prevencia v oblasti BOZP:

 • Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoj verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 • Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení. (Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 • Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie:

 • História sociálneho dialógu.
 • Sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií Európskej únie.
 • Sociálny dialóg v Slovenskej republike.
 • Psychologické aspekty komunikácie.
 • Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma
 • Sociálneho dialógu.
 • Kolektívne vyjednávanie.
 • Aplikácia prebraných tém zo sociálneho dialógu v praxi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 13. 3. 2020.

 

Výzva prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška členskej základni k parlamentným voľbám 2020

 

POĎME VOLIŤ

 

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu.

Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život.

Z pozície prezidenta KOZ SR vyzývam preto všetkých našich členov k účasti na februárových parlamentných voľbách a verím, že budete voliť takú politickú stranu, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov, garantuje udržanie doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, stabilitu Slovenska a výrazný sociálny zmier.

Sociálna, ekonomická, ale aj nemenej dôležitá politická stabilita vytvára vhodné podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.

Ochrana sociálneho štátu a sociálny dialóg vychádza z Programu KOZ SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválil VIII. zjazd KOZ SR. Voľme preto istotu a stabilitu, voľme sociálny štát! Voľme tých, ktorí v spolupráci s odbormi budú prispievať prostredníctvom silného sociálneho dialógu k modernému spravovaniu spoločnosti na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity.

Marián Magdoško

prezident KOZ SR

 

Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a  kolegovia,

Rada mladých KOZ SR (RM KOZ SR) a mladí odborári publikovali nové video s titulom: Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie.

Video si môže pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=5LUI0g1R1cM

Celý článok nájdete TU: https://www.kozsr.sk/2020/01/28/mladi-odborari-podporuju-kolektivne-vyjednavanie/

 

V prípade záujmu o členstvo v Rade mladých KOZ SR píšte na michaela.sojkova@savba.sk

Pozvánka na konferenciu Globálna klimatická kríza

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR Vás pozýva na konferenciu Globálna klimatická kríza, ktorá sa uskutoční dňa 23. 1. 2020 od 13,00 hod v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpi aj pani Monika Uhlerová, viceprezidentka KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY s príspevkom, v ktorom sa bude snažiť objasniť, aká je úloha odborov v boji proti globálnej klimatickej kríze, prečo by sa mali odbory zaujímať o tento problém, prečo musia byť ako dôležitý sociálny aktér zahrnuté do hľadania riešení a účinných opatrení, aké sú priority európskeho odborového hnutia v otázkach klimatickej krízy, čo pre pracujúcich znamená „just transition“, aké môžeme očakávať sociálne dosahy klimatických zmien a ako budú formovať a ovplyvňovať trh práce, sociálnu ochranu a zabezpečenie, legislatívu a celkovo svet práce.

Ak máte záujem, prosím, registrujte sa na kontakte uvedenom v pozvánke a programe najneskôr do 22.1.2020.

Globálna klimatická kríza (program)

 

Projekt „Podpora kvality sociálneho dialógu“

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“.

V rámci Centra pre vzdelávanie dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch:

1. Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie
Zámerom vzdelávacej aktivity bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

2. Prevencia v oblasti BOZP
Vzdelávacia aktivita bude zameraná na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

3. Mediálny tréning

4. E-learning cez LMS Moodle

5. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre začiatočníkov

6. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre pokročilých

Štvrtá vzdelávacia aktivita – E-learning cez LMS Moodle sa uskutoční v dňoch 10. – 12. 2. 2020 v Bratislave. V tejto vzdelávacej aktivite sa účastníci naučia pracovať v e-learningovom prostredí v pozícii klienta (študujúceho), budú sa vedieť pohybovať v online prostredí, otvárať študijné texty a materiály, zvládnuť navigáciu, vypracovať zadania, úlohy, testy, komunikovať s lektorom a s ostatnými účastníkmi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 30. 1. 2020.

 

Nové platové tabuľky

Milé kolegyne a kolegovia

od 1.1.2020 došlo podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa k zvýšeniu platov všetkých zamestnancov SAV. Nové platové tabuľky si môžete pozrieť tu:

Veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote Vám praje OZ pracovníkov SAV.

PF 2020

Pokojné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote prajú

členovia výboru OZ pracovníkov SAV.

Deklarácia 2020

Odborový zväz (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve predstavili v stredu 11. decembra 2019 Deklarácia 2020. Tá je podľa slov predsedu OZ Pavla Ondeka „odpoveďou na pretrvávajúcu potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a riešeniach najzávažnejších problémov vzdelávacieho systému na Slovensku“.

Materiál plánujú jeho tvorcovia poslať 25 politickým stranám, ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách na jar 2020. Ako komentoval Ondek, osobne chcú o svojich požiadavkách hovoriť so všetkými stranami, ktoré majú momentálne zastúpenie v Národnej rade SR, i s tými, ktoré majú podľa výsledkov agentúrnych prieskumov šancu dostať sa do budúcej vlády.

Ako signatári deklarácie vysvetlili, ich požiadavky vychádzajú z dlhodobo nedostatočného množstva finančných prostriedkov určených na zvyšovanie, udržanie a ďalšie zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, na zabezpečenie primeraného a dôstojného sociálno-ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva a na zlepšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti v oblasti vedy a výskumu. Školské odbory budú požadovať od všetkých politických strán kandidujúcich vo voľbách, aby verejne prijali záväzok výrazne zvýšiť počas svojho volebného obdobia investície do školstva.

Signatármi Deklarácie 202 sú okrem OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Rada vysokých škôl SR, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Odborový zväz pracovníkov Slovenskej akadémie vied a Študentská rada vysokých škôl.

Tí žiadajú zvýšenie podielu HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň šiestich percent bez štrukturálnych fondov, každoročné zvýšenie platov či sociálne zabezpečenie spoločenského postavenia a sociálneho zázemia pre zamestnancov školstva vybudovaním systému ubytovacích zariadení.

Rovnako tiež vyžadujú zjednotenie financovania regionálneho školstva, napríklad prechod osobných nákladov z tzv. originálnych kompetencií samosprávy v regionálnom školstve pod prenesené kompetencie, vytvorenie špeciálnej školskej správy, zabezpečenie dostupnej siete materských škôl pre všetky deti v predškolskom veku či napríklad aktívnu podporu a rozvoj odborného školstva a ďalšie.

V oblasti vysokého školstva požadujú napríklad každoročné zvýšenie financovania verejných vysokých škôl minimálne o 60 miliónov eur, a to mimo sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd, či napríklad predloženie nového vysokoškolského zákona alebo výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vedu a výskum.

„Ďakujeme za zapojenie sa, za túto spoluprácu, pretože je to jasný signál, že bez študentov sa tieto veci riešiť nedajú. Sme radi, že sa často prihliada aj na náš názor a na veci, ktoré chceme presadiť. Viete čo je pre náš študentov, pre mladých Deklarácia 2020? Je to ako diaľnica z Bratislavy do Košíc. Je to niečo, čo sme tu už dávno mali mať, ale stále to nemáme. Boli by sme veľmi radi, keby sa politické reprezentácie postavili k tomuto dokumentu čelom a jednoznačne nám ukázali, ako idú tieto body napĺňať,“ dodal podpredseda Študentskej rady vysokých škôl Anton Cvik.

Deklaráciu 2020 si môžete stiahnuť Deklaracia 2020.

zdroj: TASR