Doplňujúce informácie ohľadom novej výmery dovolenky

Milé kolegyne a kolegovia,

V súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce a zmenou výmery dovolenky pre niektorých zamestnancov SAV Vám prinášame odpovede na otázky s ktorými ste sa na nás obrátili:

 

 • Ktorých zamestnancov sa týka zmena výmery dovolenky?

Pracovníci SAV, ktorí sú zaradení podľa prílohy č. 5 zákona č. 553/2003 Z.z.,  majú nárok na 9 týždňov dovolenky:

Tarifný plat

(1)

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g), pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca a zamestnanca iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis.15) Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3 a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“) je uvedená v prílohe č. 5.

 

Je potrebné, aby boli splnené „a súčasne“ všetky podmienky zo ZP, a síce:

d) Zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

T. j. zamestnanec  “ a súčasne“ musí splniť tieto podmienky:

1, byť  vysokoškolákom s najmenej 2. stupňom VŠ vzdelania, a súčasne

2. vykonávať vedeckú alebo inú vyššie vymenovanú činnosť, a súčasne

3. má ju vykonávať na výskumnom pracovisku organizácie SAV  (nie je napísané „vo výskumnej organizácii SAV“, teda postačí, ak vykonáva vedeckú činnost na nejakom výskumnom pracovisku nejakej organizácie SAV ako celku. A to výskumne pracovisko môže byť podmnožinou nejakej hlavnej množiny organizácie SAV, teda napr. môže to byt organizačná zložka, môže to byť len nejaké oddelenie a pod. Hlavným kritériom musí byť, že sa na tom pracovisku organizácie SAV ako celku vykonáva určitá skupina zamestnancov vedeckú/vyskumnú/vývojovú činnosť.

 • Má zamestnanec nárok na prenesenie všetkých nevyčerpaných dní (tu sa bavíme o celých týždňoch), alebo je počet prenášaných dní nejak limitovaný? Na niektorých pracoviskách je stanovený maximálny možný počet dní prenesenej dovolenky (napr.  10).

Prenos dovolenky je len poriadkovým opatrením zo strany zamestnávateľa, aby sa neprenášalo veľa dovolenky a nemusel ju preplácať, ak by si zamestnanec preniesol aj viac ako 10 dní dovolenky z dôvodu legislatívnej zmeny, bude si ju čerpať v nasledujúcom roku. V žiadnom prípade ale nárok na dovolenku nezaniká ak si ju zamestnanec nevyčerpá do konca roku v ktorom vznikla, prípadne ak by prevýšil zamestnávateľom stanovený počet 10 dní na prenos do ďalšieho roka.

 • Čo znamená „zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020“? Teda, neprečerpanú dovolenku za rok 2019 musí zamestnanec vyčerpať v roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť výpočet dní/týždňov, kedy ju musí zamestnanec vyčerpať, respektíve nariadiť zamestnancovi, aby túto dovolenku vyčerpal?

V zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ dispozičné právo s celou výmerou dovolenky, pretože zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky, nie zamestnanec, zamestnanec môže o dovolenku len požiadať a zamestnávateľ ju môže schváliť, alebo nie. V ďalších ustanoveniach ďalej Zákonník práce určuje, že zamestnávateľ je povinný dovolenku určiť do konca roka v ktorom vznikla, ale najneskôr do konca nasledujúceho a to sa bude vzťahovať aj na súčasný stav po novele Zákonníka práce.

Ak máte ešte nejaké otázky týkajúce sa výmery dovolenky prípadne iné, s ktorými by Vám mohla odborová organizácia pomôcť, kontaktujte ma na mailovej adrese michaela.sojkova@savba.sk.

 

Michaela Sojková

podpredsedníčka OZ pracovníkov SAV

 

Stanovisko OZ školstva a vedy k zmene výmery dovolenky na rok 2019 a 2020

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020

Dňa 18. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok.

Vo vzťahu k dovolenke pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva novela zosúlaďuje znenie Zákonníka práce so zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch tak, aby všetci mali nárok na výmeru dovolenky v rozsahu 9 týždňov ako to vyplývalo z obsahu záväzku z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020. Na základe uvedenej legislatívnej zmeny majú všetci pedagogickí zamestnanci a všetci odborní zamestnanci nárok na dovolenku na zotavenie vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 2020, bez potreby tejto úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých školách a školských zariadeniach.

Vo vzťahu k dovolenke vysokoškolského učiteľa ostáva výmera dovolenky zachovaná a je s poukazom na čl. II bod 2. Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 2020.

Vo vzťahu k dovolenke výskumných a umeleckých pracovníkov verejných a štátnych vysokých škôl a vedecko- pedagogických, vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov vykonávajúcich činnosť s najmenej vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, vykonávajúcim činnosť na pracovisku Slovenskej akadémie vied, vedeckej výskumnej organizácie, štátnej rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy sa zvýšil nárok na dovolenku z 5 týždňov (ak mal zamestnanec menej ako 33 rokov veku), alebo 6 týždňov (ak zamestnanec dovŕšil 33 rokov veku) na jednotnú výmeru 9 týždňov dovolenky. Zvýšená výmera dovolenky zamestnancom patrí už za rok 2019 bez jej možnosti krátenia zo strany zamestnávateľa. V prípade nevyčerpania plnej výmery dovolenky do konca roka 2019, nárok na dovolenku zamestnancov za kalendárny rok 2019 nezaniká, ale prenáša sa do roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020. Rovnako zvýšená výmera dovolenky na základe čl. II bod 2 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa patrí zamestnancom aj za rok 2020 a to bez potreby úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých organizáciách.

 

Spracoval Mgr. Martin Mikluš, právnik OZPŠaV na Slovensku

Akadémia a Nežná revolúcia

Milé kolegyne a kolegovia

dovoľujeme si Vás upozorniť na akciu „Akadémia a Nežná revolúcia“ organizovanú Predsedníctvom SAV.

Slovenská akadémia vied bola inštitúciou, ktorá zohrávala v revolučnom období nesmierne dôležitú úlohu. Mnohé tváre Nežnej revolúcie pochádzali práve z radov najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku. Pri príležitosti poukázania na tento významný fakt organizuje SAV podujatie, na ktorom budú diskutovať „tváre Novembra ´89“, ktoré pôsobili v akadémií, stali sa jej dôležitou súčasťou po revolúcií, alebo mali k inštitúcií veľmi blízko.

 

Diskutovať budú nasledujúci hostia, pri ktorých je uvedené ich pracovisko v SAV, na ktorom kedysi pôsobili, alebo dodnes pôsobia. Uvádzame súčasné názvy ústavov SAV.

 

 • Dušan Kováč, Historický ústav SAV
 • Iveta Radičová, Sociologický ústav SAV
 • Peter Zajac, Ústav slovenskej literatúry SAV
 • Fedor Gömöry, Elektrotechnický ústav SAV
 • Peter Tatár, Ústav slovenskej literatúry SAV
 • Milan Šútovec, Ústav slovenskej literatúry SAV
 • František Šebej, Ústav experimentálnej psychológie SAV
 • Zora Bútorová, Sociologický ústav SAV
 • Martin Bútora, Sociologický ústav SAV

 

Moderuje: Štefan Hríb

 

Podujatie sa uskutoční v utorok 5. novembra o 11:00 v Aule SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Viac dovolenky už od budúceho roka

Milé kolegyne a kolegovia

Aj vďaka dobrej spolupráci OZ SAVOZ ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU  bol dnes v Národnej rade SR schválený Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov NR SR Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

V článku I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:

Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

a) Pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitého predpisu,

b) Vysokoškolského učiteľa

c) Výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy

d) Zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Tento návrh významne navyšuje dovolenku pre výskumných pracovníkov SAV.

Toto opatrenie má prispieť k zatraktívnenie vedeckej kariéry v SR a k zrovnoprávneniu týchto kategórií zamestnancov so zamestnancami vysokých škôl.

Veríme, že toto bude len jedno z mnohých opatrení pre zatraktívnenie vedeckej kariéry v SR.

Aktualizácia webovej stránky

Milé kolegyne a kolegovia

už niekoľkokrát sme boli upozornení, že na stránke našej odborovej organizácie nie sú zapísané všetky základné organizácie.

Keďže zápis na stránku sme robili na základe registračných listov základných organizácií a príslušných informovaných súhlasov, na stránku boli zapísané len tie základné organizácie, ktoré nám potrebné dokumenty poskytli.

Chceme Vás preto poprosiť o dodatočné dodanie registračných listov a informovaných súhlasov, aby sme mohli údaje na stránke aktualizovať. Takisto nám to pomôže pri príprave plánovaného Zjazdu OZ SAV, kde plánujeme aktualizovať stanovy a zjednodušiť číslovanie ZO.

Linky na stiahnutie registračných listov a informovaných súhlasov nájdete tu:

Evidenčný_list_2019                                 Osobné údaje 2019

Vyplnené formuláre zašlite prosím Vás poštou na adresu OZ, prípadne mailom na michaela.sojkova@savba.sk.

Ak potrebujete aktualizovať údaje už uvedené na stránke, kontaktujte ma mailom na michaela.sojkova@savba.sk.

Výsledky prieskumu spokojnosti OZ SAV ohľadom kvality stravovania v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste

Milé kolegyne a kolegovia,

Po spracovaní výsledkov prieskumu spokojnosti sme sa stretli s pánom Igorom Gorušom, riaditeľom spoločnosti I.E.G. stravovacie služby, prevádzkujúcej jedáleň v areáli SAV na Dúbravskej ceste.

Po konštruktívnej debate pán Goruša priznal nedostatky jedálne a vypracoval nasledujúci akčný plán:

K termínu 01.08.2019 sa zrealizuje:

 • skultúrnenie prostredia jedálne a terasy kvetinovou, poprípade dekoratívnou výzdobou
 • zabezpečí sa k obedu, ako alternatíva k studenému nealku, horúca káva a čaj, cukor, mlieko do kávy
 • zabezpečí sa kútik s mikrovlnkou
 • zabezpečí sa dohľad nad hygienou priestorov a samotného inventára,
 • zabezpečí sa upratanie terasy min 2x v týždni, ak je nutnosť pravidelne, utieranie stolov a lavíc priebežne, prelakovanie vonkajšieho sedenia v termíne do 01.09.2019
 • sprevádzkuje sa infotabuľa jedál na ,,voľnú ponuku“
 • doplnenie soľničky a koreničky na stoloch,
 • riešenie odsávania tukov z kuchyne – zaistia sa pravidelné zatváranie dverí z kuchyne do výdajne do doby vyriešenia funkčného odsávania v priestoroch kuchyne
 • doplní sa v ponuke jedál možnosť výberu denne z min. 5 druhov príloh vrátane dusenej, poprípade parenej zeleniny. V jedálnom lístku sa nebudú uvádzať jedlá s prílohou, ale zákazník si bude môcť vybrať k mäsitému jedlu z ľubovoľnej prílohy ktorá bude k dispozícii. Zaručujeme aj na konci výdaja min. sortiment 3 druhov príloh.
 • jedálny lístok bude na nástenke vo veľkom formáte A3

V termíne do konca roku 2019

 • plastové jednorázové poháre sa nahradia sklenenými, poprípade polykarbonátovými pohármi
 • v jedálni sa utvorí samoobslužný studený šalátový bufet
 • informácie pre stravníkov budú na veľkoplošnom info panely
 • zabezpečí sa elektronické platenie úplne všetkými elektronickými gastrokartami kartami, vrátane bankových kariet

Veríme, že tieto opatrenia povedú k skvalitneniu stravovacích služieb, čo bolo cieľom nášho prieskumu.

 

100. výročie založenia Medzinárodnej organizácie práce

Milé kolegyne a kolegovia

Tohto roku oslavuje Medzinárodná organizácia práce 100. výročie. Ide o jedinú tripartitne organizovanú medzinárodnú inštitúciu, ktorá sa neformálne označuje za svetový parlament práce a spája vlády, odbory a zamestnávateľov zo 187 krajín za účelom nastavovania základných štandardov práce, rozvojových politík a programov a dôstojných pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich.

Pri tejto príležitosti nám pani Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov na Slovensku, poslala ďakovný list za našu doterajšiu prácu a úsilie, ktoré vynakladáme na presadzovanie základných princípov a ideí, na ktorých táto inštitúcia stojí.

Prajeme veľa úspechov všetkým základným organizácia OZ SAV.

Prieskum spokojnosti OZ SAV ohľadom kvality stravovania v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste

Milé kolegyne a kolegovia,

Vzhľadom na časté sťažnosti týkajúce sa kvality stravy a prostredia v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste sme sa rozhodli uskutočniť priekum spokojnosti. Ak máte záujem, vyplňte prosím Vás Dotaznik web.

V prípade nespokojnosti s kvalitami služieb v jedálni budeme kontaktovať prevádzkovateľa ako aj predsedníctvo SAV.

Vyplnené dotazníky prosím zašlite na adresu: michaela.sojkova@savba.sk alebo poštou na adresu OZ SAV, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava najneskôr do 31.5.2019.

Rada OZ SAV 25. apríla 2019

Dňa 25. apríla 2019 sa uskutočnila Rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti  28 zo 43 ZO OZ SAV. Na rade sme privítali viceprezidentku KOZ SR  Moniku Uhlerovú, predsedu SAV Pavla Šajgalíka, podpredsedu SAV Karola Marholda a vedúceho úradu SAV Jána Malíka.

Viceprezidentka KOZ SR M. Uhlerová vo svojom vystúpení oboznámila delegátov Rady o hlavných témach a úlohách, ktorými sa zaoberá KOZ SR. Prvou bola otázka miezd. Po 10 % zvýšení platových taríf od 1. 1. 2019 niektorí zamestnávatelia pristúpili k odobratiu/zníženiu osobných príplatkov, čo zdôvodnili nedostatkom finančných prostriedkov. Až 98 % sťažností sa týkalo zamestnávateľov z prostredia samosprávy (ZMOS). KOZ SR nadviazalo kontakt so ZMOS, ktoré sa vyjadrilo, že mzdy pracovníkov sú v kompetencii zamestnávateľa. Preto KOZ po polroku otvorí kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a pripraví k nej dodatok, aby sa zabránilo podobným praktikám.

K sociálnym balíčkom sa KOZ SR stavia kriticky, pretože nesystémové a nie sú prerokované ani s odbormi ani s odborníkmi. KOZ SR uprednostňuje pred znižovaním daní riešenie pracovného času v kontexte očakávaných zmien trhu práce v súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou. Navrhuje zmeniť štruktúru nadčasovej práce, ktorá je daná ZP v objeme 400 hodín/rok, z toho 150 hodín nariadená práca a 250 hod. dohodnutá práca. KOZ navrhuje redukovať nariadenú prácu na 100 hodín/rok a dohodnutú zvýšiť na 300 hod/rok.

Rada predsedov KOZ SR prijala rozhodnutie, že na vyjednávanie o minimálnej mzde pre rok 2020 pôjde na tripartitu s výškou 635 EUR.

Predseda SAV P. Šajgalík vo svojom vystúpení zhodnotil finančné podmienky pre prácu SAV. Napriek nepodpísaniu II. stabilizačnej zmluvy s MŠVVŠ SR a Ministerstvom financií SR, rozpočet SAV je takmer 70 mil. EUR, čo je vlastne vo výške stabilizačnej zmluvy. Rozpočet SAV sa postupne zvyšuje, za posledné roky stúpol z 58 mil. EUR na takmer 70 mil. EUR.

Po neuskutočnenej transformácii SAV ústavy sa vrátili do režimu rozpočtových a príspevkových organizácií. Po pôvodných informáciách, že pre navýšenie platov o 10 % budú pridelené mzdové prostriedky na zvýšenie iba pre rozpočtové organizácie, po rokovaniach s MF SR je prísľub získať prostriedky pre všetky organizácie.

Zatiaľ je otvorená otázka financovania rekreačných poukazov – prebieha vyjednávanie s MF. Dobrou správou pre SAV je pridelenie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy pre potreby školstva, čím sa možnosť v úspešnom vyjednávaní SAV posilnila.

Účinnosť novely o VŠ prelomením veta prezidenta v paragrafe o externom vzdelávaní (externí školitelia nemusia byť akreditovaní) ohrozuje SAV tým, že sa zrušila exkluzivita, vysoké školy si budú vyberať, s kým budú na vzdelávaní spolupracovať. Tento problém by sa prejavil v publikačnej činnosti, keď by sa stratila afilácia školiaceho pracoviska. SAV o tejto téme rokuje s rektormi univerzít.

V následnej diskusii hostia odpovedali na otázky delegátov.

V ďalšej časti predniesol predseda Peter Magdolen správu o činnosti Odborového zväzu pracovníkov SAV za uplynulé ročné obdobie. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu OZ pracovníkov SAV za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 predniesla hospodárka Jana Jankovičová. Správu revíznej komisie OZ pracovníkov SAV za uplynulý rok predniesla predsedníčka Revíznej komisie Viera Komínková.

Do výboru OZ pracovníkov SAV bola zvolená Alena Kovácsová z Ústrednej knižnice SAV a za člena revíznej komisie Jozef Fabián.

 

Rada OZ SAV ukladá výboru OZ SAV Výboru OZ zvolať mimoriadny zjazd OZ SAV v roku 2020.

 

Po zasadnutí Mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza výboru OZ SAV doplneného o novú členku.

Nová členka výboru OZ SAV

Dňa 25. apríla sa uskutočnila Rada OZ SAV. Do Výboru OZ SAV bola zvolená nová členka pani  Alena Kovácsová z Ústrednej knižnice SAV. Vo výbore nahradí pána Viktora Valentínyho. Do revíznej komisie bol zvolený pán Jozef Fabian z Elektrotechnického ústavu SAV, ktorý nastúpil na miesto pána Jána Kusendu.