Online diskusia pre predstaviteľov odborov – (NE)VIDITEĽNÉ BARIÉRY MEDZI ODBORMI NA ZÁPADE A V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

Online diskusia pre predstaviteľov odborov, 26. 2. 2020, 11.00 – 12.30

Organizátor: Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce

Účasť na podujatí kliknutím na tento link: https://us02web.zoom.us/j/82445084043?pwd=TVhoM1hHZFpHUHgxYTRFRHFZS1ZaZz09

Webinar ID: 824 4508 4043

Passcode: 650394

 

Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004-2007 vyvolalo očakávania, že v dôsledku rastu sociálnych štandardov v našom regióne EÚ padne aj sociálna a ekonomická železná opona medzi západnými a východnými členskými štátmi. Očakávalo sa aj posilnenie úlohy odborov vďaka členstvu v Európskych štruktúrach a budovaniu vnútorných kapacít odborov v domácich podmienkach.

Výsledkom však je rastúca frustrácia odborov že ich pôvodné očakávania v oblasti životného štandardu a posilnenia úlohy odborov do veľkej miery neboli naplnené. Napätie sa prejavilo dokonca aj v medzinárodnej odborovej spolupráci, napríklad kvôli odlišným názorom na Európsku minimálnu mzdu, kolektívne vyjednávanie na európskej úrovni a chýbajúcu cezhraničnú solidaritu medzi odbormi zo západu a zo strednej a východnej Európy. Požiadavky odborov zo strednej a východnej Európy sa nie vždy dostali do európskej odborovej politiky. Finančná kríza po roku 2008 ešte viac narušila proces konvergencie a devastačné efekty na rozvíjajúcu sa spoluprácu prináša aj aktuálna kríza v dôsledku Covid-19 pandémie.

V súčasnosti sa kríza európskeho odborového hnutia prejavuje v neschopnosti prijať jednoznačné stanovisko k procesu európskej integrácie, keďže v dôsledku Covid-19 krízy sa do popredia dostávajú národné sociálne a ekonomické záujmy. Odbory riešia zmeny v pracovných podmienkach, prepúšťanie, nezamestnanosť a rastúcu neistotu najmä doma a európska odborová politika im pripadá často vzdialená a neadresná. V kontexte legislatívnych zmien a oslabovania tripartity v SR sa otázka európskeho kolektívneho vyjednávania dostáva do úzadia.

Aké môžnosti majú slovenské odbory presadzovať svoje záujmy v európskych odborových centrálach? Akú skutočnú pomoc a podporu môžu dostať pri riešení akútnych domácich problémov, najmä čo sa týka oslabovania tripartity a útokov na reprezentatívnosť z pohľadu vlády SR v roku 2021? Pomôže medzinárodná odborová solidarita, alebo sú v konečnom dôsledku slovenské odbory nechané napospas poradiť si v danej situácii sami? Ako by mali v tom prípade postupovať, aby odvrátili ďalšie oslabovanie svojej úlohy v spoločnosti?

Týmito otázkami sa bude zaoberať pripravovaný diskusný webinár dňa 26. 2. 2021.

Program:

11.00 – 11.15 Predstavenie hlavných zistení z projektu ARTUS-CEE o tom ako odbory zo strednej a východnej Európy presadzujú svoje záujmy v európskych odborových centrálach

Marta Kahancová

riaditeľka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce

11.15 – 12.00   Panelová diskusia zameraná na stratégie odborov v súčasnej domácej legislatívnej situácii oslabovania tripartity, Covid-19 krízy, a očakávanej pomoci a podpory od zahraničných a Európskych odborov

Účastníci panelu:

Monika Uhlerová, KOZ SR

Monika Benedeková, Odborový zväz KOVO

Anton Szalay, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Andrej Buch, Energeticko –chemický odborový zväz

 

12.00 – 12.30 Voľná diskusia

 

Otázky do panelovej diskusie:

 1. Európska únia a Európske odbory investovali dosť veľa zdrojov do budovania odborových kapacít aj na Slovensku. V akých konkrétnych oblastiach vnímate že toto pomohlo zlepšiť pozíciu odborov na Slovensku? Kde sú stále nedostatky, a aké odpovede majú odbory na aktuálne výzvy napr. digitalizáciu,   očakávané zmeny na trhu práce (napr. klesajúci záujem o manuálnu výrobu), otázky zelenej ekonomiky, zmena požadovaných zručností od pracovníkov, nesúlad vzdelávacieho systému s očakávaniami trhu práce, apod.)
 2. Európske odbory často deklarujú aká je dôležitá cezhraničná spolupráca. Aké máte očakávania voči odborom v iných členských štátoch EÚ, napríklad aj v aktuálnej situácii, keď dochádza k zmenám v zastúpení v tripartite? Ako Vám zahraničné odbory a ETUC reálne vedia pomôcť?
 3. V čase, keď nadnárodné firmy pôsobia v rôznych krajinách a hovorí sa o európskom kolektívnom vyjednávaní, stále nie je ani na strane odborov konsenzus o tom, aby sa rozširovalo uzatváranie tzv. transnacionálnych kolektívnych dohôd. Prečo sa toto nedeje, prečo odbory v rámci firiem nespolupracujú a netlačia viac na celofiremné vyjednávanie bez rozpoznania štátnych hraníc?
 4. Uzatváranie a rozširovanie sektorových kolektívnych zmlúv by mohlo byť efektívnym nástrojom pre lepšiu koordináciu pracovných podmienok v rámci odvetvia a urýchlenie konvergencie pracovných pomienok medzi členskými štátmi EÚ. Prečo je na Slovensku celkovo tak málo odvetvových kolektívnych zmlúv v našom regióne a čo môžu odbory urobiť, aby sa znovu začali takéto zmluvy uzatvárať?

ARTUS projekt ukázal že ETUC nevyvinul dostatočný tlak na rast platov v členských štátoch v strednej a východnej Európe. Napokon však po dlhých interných diskusiách zaujal jednoznačné stanovisko k podpore primeraných minimálnych miezd v rámci EÚ. Problémom sú však vlády členských krajín. V SR došlo k nerešpektovaniu dohodnutého spôsobu stanovovania minimálnej mzdy, čo ďalej spôsobilo napätie medzi odbormi a vládou v roku 2020 a napokon viedlo k legislatívnym návrhom na fragmentáciu odborov v tripartite. Ako by mali odbory reagovať na túto situáciu v tripartite? Aké strategické plány pripravujete, aby sa pozícia napriek zmenám v legislatíve posilnila (napr. spoluprácou a motivovaním pracujúcich stať sa členmi odborov)?

STANOVISKO Výboru OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied k aktivitám KOZ ohľadom podpory petície za skrátenie volebného obdobia NR SR

STANOVISKO

Výboru OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied k aktivitám KOZ ohľadom podpory petície za skrátenie volebného obdobia NR SR

 

Výbor OZ pracovníkov SAV  na online rokovaní  dňa 17.2.2021  po rozprave k Stanovisku Snemu KOZ prijal nasledujúce stanovisko k aktivitám KOZ ohľadom podpory petície za skrátenie volebného obdobia NR SR.

Podľa zápisnice z rokovania predstavenstva KOZ SR z dňa 20.1.2021, rokovanie Snemu KOZ o podpore petície bolo iniciované na základe listu predsedu strany Hlas – sociálna demokracia Petra Pellegriniho, v ktorom navrhuje účasť  prezidenta  KOZ SR v petičnom výbore.

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Nesúhlasíme preto s iniciatívou Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) podporovať Petíciu za vyhlásenie referenda o skrátení súčasného volebného obdobia NR SR, ako to vyplýva zo Stanoviska Snemu KOZ prijatého na online zasadnutí Snemu KOZ SR dňa 10.2.2021.

Petíciu za vyhlásenie referenda o skrátení súčasného volebného obdobia NR SR vnímame ako politickú a nie občiansku iniciatívu, preto člen snemu za OZ SAV na online rokovaní Snemu KOZ SR hlasoval proti tejto podpore.

Podporu Petície za vyhlásenie referenda o skrátení súčasného volebného obdobia NR SR považujeme za politicky motivovanú, čo je v rozpore so Stanovami OZ pracovníkov SAV a túto aktivitu  KOZ SR nepodporujeme.

 

V Bratislave 17. 2. 2021

Ing. Peter Magdolen

Predseda OZ pracovníkov SAV

Webináre EOK a ETUI

Milí kolegyne a kolegovia,

v článku nájdete informácie o aktuálnych webinároch, ktoré organizuje EOK a ETUI.

 Webinár s ETUI o náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv (HRDD) a zodpovednom obchodnom správaní v EÚ – 13. januára 2021

Európska komisia publikovala dve veľké štúdie týkajúce sa tejto témy a začala verejnú konzultáciu. Očakáva sa, že návrh bude vydaný v prvej polovici roku 2021. Na tomto seminári sa bude diskutovať o potrebe povinného prístupu k náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv a zodpovedného obchodného správania. Na prvej časti webinára sa bude diskutovať o tom, čo je HRDD a aké sú požiadavky EOK v tejto oblasti. Druhá časť sa zameria na zásadnú otázku, ako definovať zodpovednosť v týchto právnych predpisoch. Seminár ponúka účastníkom možnosť klásť otázky a diskutovať s odborníkmi.

Registrácia TU: https://crm.etui.org/content/2051-913-11-human-rights-due-diligence-workshop?cid1=

Viac info v dokumentoch na stiahnutie:

ETUC Position for a European directive on mandatory Human Rights due diligence and responsible business conduct adopted_0

HRDD_Workshop_13_January_draft_program_v2020_12_18

 

Webinár EOK o verejnom obstarávaní pre kolektívne vyjednávanie – 22. januára 2021

Verejné orgány v EÚ každý rok vynakladajú asi 14% HDP (asi 2 bilióny EUR ročne) na nákup služieb, prác a dodávok. V mnohých odvetviach, ako sú energetika, doprava, odpadové hospodárstvo, sociálna ochrana a poskytovanie zdravotníckych alebo vzdelávacích služieb, sú hlavnými nákupcami verejné orgány. Verejné zákazky sa príliš často zadávajú spoločnostiam, ktoré neuznávajú odbory a odmietajú rokovať alebo uplatňovať kolektívne zmluvy. Návrh smernice o primeranej minimálnej mzde v Európskej únii 28. októbra uvádza, že členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri výkone verejného obstarávania alebo koncesných zmlúv hospodárske subjekty dodržiavali mzdy stanovené kolektívnymi zmluvami.

Tento webinár predstaví konkrétne príklady toho, ako škodlivé pravidlá verejného obstarávania podkopávajú kolektívne vyjednávanie, spolu s príkladmi druhov zmien, ktoré sú potrebné v praxi aj v práve.

Registrácia TU: https://www.etuc.org/en/civicrm/event/info?reset=1&id=652

 

Webinár EOK o zastúpení zamestnancov na úrovni predstavenstvách spoločností, udržateľnej správy a riadenia spoločností – 27. januára 2021

Workshop nadväzuje na poslednú konzultáciu Európskej komisie o udržateľnom riadení spoločností, ktorá je otvorená do 8. februára 2021. Počas prvej časti workshopu sa budeme zaoberať udržateľným financovaním a jeho dopadmi na pracovníkov vrátane otázky nefinančného výkazníctva a povinnosti riaditeľov. Druhá polovica workshopu sa potom zameria viac na práva na informácie, konzultácie a účasť, medzery v smernici o SE a legislatívny program inštitúcií.

Registrácia TU: https://www.etuc.org/en/civicrm/event/info?reset=1&id=644

Viac info v dokumentoch na stiahnutie:

EN – Adopted – A NEW EU FRAMEWORK ON INFORMATION AND CONSULTATION

WS_27_01_21 DraftAgenda-EN (002)

PF 2021

Milé kolegyne a kolegovia

členovia výboru OZ SAV Vam prajú pokojné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a do Nového roku 2021 veľa úspechov v osobnom aj v pracovnom živote.

Ponuka kúpeľného relaxu pre pracovníkov a rodinných príslušníkov SAV

Milé kolegyne a kolegovia

ponúkame Vám zvýhodnené ponuky na relaxačné pobyty v kúpeľoch:

 • Kúpele BOJNICE LD LYSEC **** 3. 01. – 7.03.2021

1. Bojnice SAV

 • SPA HOTELI SPLENDID *** 3.01. – 31.03.2021

2. PIEŠŤANY SAV

 • SILVESTER a NOVÝ ROK 2021 v ESPLANADE Ensana Health Spa Hotel ****

3. Piešťany SILVESTER ESPLANADE

 • SILVESTER v kúpeľoch TRENČIANSKE TEPLICE KH KRYM****

4. Trenčianske Teplice SILVESTER SAV

 • Kúpele Dudince 4.01. – 31.3.2021

Kúpele Dudince

Ponuka v Kúpeľoch DUDINCE je pre utuženie kolektívu, cena platí pri skupine od počtu 20 hostí v jednom termíne nástupu.

COVID opatrenia v kúpeľoch Piešťany.

 

 

POZVÁNKA na Online Verejnú konzultáciu k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Milé kolegyne a kolegovia,

Pozývame Vás na online podujatie „Verejná konzultácia k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“, ktoré organizuje Ministerstvo financií SR pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční 15. decembra 2020 o 8:45 hod s cieľom zapojiť širokú verejnosť do prípravy Plánu obnovy a odolnosti, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je základným dokumentom pre získanie financovania z Európskeho Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného prvku dočasnej rozpočtovej iniciatívy tzv. Next Generation EU.

Transparentný, inkluzívny a participatívny prístup pri príprave Plánu je dôležitým princípom, na ktorom stojí aj úspešná implementácia navrhovaných reforiem a investícií.

Seminár budete môcť sledovať online na Facebook profiloch Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Link: https://www.facebook.com/zekvsr/live

Do diskusie sa môžete zapojiť pomocou aplikácie Sli.do │Hashtag: #planobnovy

 

PROGRAM:

Otvorenie │ 8:50

Podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko

 

 1. PANEL │ 9:00-10:30 │ Zelená ekonomika

Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Katarína Bruncková, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Jarmila Bruteničová, vedúca oddelenia stratégie politiky súdržnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Alexander Duleba, expert, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Moderátor: Lívia Vašáková, generálna riaditeľka, Sekcia plánu obnovy, Ministerstvo financií SR; poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy

 1. PANEL │ 11:00 – 12:30 │ Zdravie

Jana Ježíková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zdravotníctva SR

Oskar Dvořák, generálny riaditeľ, Sekcia reformnej agendy, Ministerstvo zdravotníctva SR

Katarína Fedorová, generálna riaditeľka, Sekcia sociálnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Martin Smatana, zdravotnícky analytik

Moderátor: Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR

 

 1. PANEL │ 13:00 – 14:30 │Školstvo, veda, výskum a inovácie

Ľudovít Paulis, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Peter Balík, generálny riaditeľ, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zuzana Baranovičová,  generálna riaditeľka, Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miroslava Hapalová, riaditeľka, Štátny pedagogický ústav

Vladimír Šucha, poradca, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Moderátor: Gabriel Machlica, riaditeľ Odboru hodnotenia verejných výdavkov hospodárskej agendy, Ministerstvo financií SR

 1. PANEL │ 15:00 – 16:30 │ Verejná správa, podnikateľské prostredie a digitalizácia

Michal Luciak, štátny tajomník, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ján Lazar, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR

Ján Oravec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Ján Hargaš, poradca ministerky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Moderátor: Pavol Kirinovič, hovorca, Ministerstvo financií SR

Politická diskusia:

17:00 – 19:00 │Predseda vlády Igor Matovič a podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger

Moderátor: Oliver Brunovský

Viac informácií o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk

Pozvánka na Webinár MOP – Covid-19 and Trade Unions in Transition – 16.12.2020

Milé kolegyne a kolegovia,

radi by sme Vás pozývali na účasť na webináru Medzinárodnej organizácie práce ACTRAV „Covid-19 and Trade Unions in Transition“, ktorý sa bude koná 16. decembra od 14:00 do 16:00.

Program webináru si môžete pozrieť na nasledujúcom linku:

 ACTRAV WEBINAR SERIES 3_Trade unions in transition CEE 16Dec2020.

Na webinári vystúpi referent kancelárie ACTRAV pre Európu a Strednú Áziu Sergejus Glovackas. Rafael Peels, špecialista ACTRAV na aktivity pracovníkov, predstaví pracovný dokument, ktorý sa zameriava na budúcnosť trhu práce a stratégií odborových zväzov.

Tento webinár poskytne diskusnú platformu na zdieľanie skúseností a podporu odborových zväzov pri transformačných opatreniach v kontexte prebiehajúcej krízy Covid-19.

Viac informácií o tom, ako môžu odbory formovať budúce stratégie zamerané na revitalizáciu hnutia, nájdete TU: https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_722482/lang–en/index.htm

Webinár bude v angličtine, ak mate záujem prosím kontaktujte Bc. Miroslava Hajnoša z KOZ SR hajnos@kozsr.sk.

KOZ SR informovala Európsku komisiu o porušovaní sociálneho dialógu na Slovensku

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

Vláda SR na svojom poslednom rokovaní prijala novelu Zákonníka práce a zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, ktorými sa zásadným spôsobom zhoršilo postavenie odborov na Slovensku.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško zaslal oficiálny list eurokomisárovi pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasovi Schmitovi, aby ho informoval o aktuálnej situácii na Slovensku a nerešpektovaní hodnôt sociálneho dialógu, ktoré sú aj hodnotami spájajúcimi a tvoriacimi Európsku úniu.

„Z nášho pohľadu ide o flagrantné porušenie zákona a pokračovanie diktátu zo strany ministra práce, ktoré Konfederácia odborových zväzov SR nemôže tolerovať. Preto KOZ SR podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby tá preskúmala doterajší postup ministra práce. Sme presvedčení, že minister práce svojim konaním opakovane porušuje zákony a platné pravidlá,“ uviedol v liste prezident KOZ SR.

Zaslaný list nájdete tu:  20201104_Breach of social dialogue in Slovakia.

Verejná výzva ministrovi financií a podpredsedovi vlády Eduardovi Hegerovi

Vážený pán minister financií a podpredseda vlády SR,

pozorne vnímame Vaše mediálne výstupy smerujúce k obhajobe vládou schváleného zákona o Štátnom rozpočte pre verejnú správu na budúce roky, ale najmä pre nasledujúci rok 2021. Mnohých z nás zaskočilo a pobúrilo vaše vyjadrenie ku kolektívnemu vyjednávaniu Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme : „Očakávať, že štát si bude zvyšovať platy tam, kde ostatní ľudia zažívajú prepustenie z práce, je podľa mňa prinajmenšom výsmech daňovým poplatníkom, ak nie aj niečo viac.“

Vyjadrili ste tiež názor, že: „ Nemožno očakávať, že sa zvýšia platy v štátnej a verejnej správe, ak sú ľudia v súkromnom sektore prepúšťaní z práce.“  Podľa Vás by to bol:   “Výsmech daňovým poplatníkom.“

 

Vážený pán minister,

akosi ste rýchlo zabudli na výzvu vašej vlády k prepúšťaniu zamestnancov vo verejnej sfére a v štátnej službe o 10%, taktiež na požiadavku pre znižovanie nákladov o 10%, čo priamo so sebou prináša aj zníženie financií pre mnohé organizácie, úrady, ale aj organizácie plniace si povinnosti pri zabezpečovaní chodu krajiny. Nie je pravdou, že k prepúšťaniu zamestnancov dochádza len vo výrobnom sektore. Tých avizovaných 5,5 tisíc zamestnancov je toho dôkazom. Ak sa mylne domnievate, že všetci sú úradníci a k tomu sú takí, ktorí nemajú výkony, pozrite si širokú škálu profesií, pre ktorých uvedené KZVS vyjednávame. Len v  zariadeniach sociálnych služieb pracujú opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, vychovávatelia, ergoterapeuti, psychológovia, špeciálni pedagógovia, zamestnanci poskytujúci zdravotnú starostlivosť, remeselní a manuálni zamestnanci, odborní a administratívni zamestnanci, zamestnanci stravovacích prevádzok a mnohí ďalší.

Ich dosiahnutý priemerný plat za rok 2019 bol na úrovni 926 €, čiže necelých 85% k priemeru v NH. (1092 €)

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Vo verejnom zdravotníctve sú to lekári, sestry, zdravotnícki laboranti, verejní zdravotníci, laboratórni diagnostici, technicko-hospodárski pracovníci, ako aj robotnícke povolania. Ich priemerné platy nedosahujú priemer v NH. Tento segment je dlhodobo preťažovaný, jestvujúci zamestnanci, ktorí vytrvali na svojich postoch, pracujú nadčasy, neváhajú obetovať svoj čas pre potreby spoluobčanov, nielen v čase tejto koronakrízy.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Kolektívne zmluvy zastrešujú aj zamestnancov úradov práce, zamestnancov sociálnej poisťovne, daňových úradov, colnej správy, okresných úradov, ale aj civilných zamestnancov policajného zboru, policajtov, hasičov, zamestnancov v oblasti kultúry, členov väzenskej a justičnej stráže, zamestnancov justície a prokuratúry, nevynímajúc veľký počet zamestnancov samospráv. Na všetkých je zvýšený tlak pri výkone povolaní najmä v týchto náročných dňoch a týždňoch, ktoré sa pomaly budú rátať na mesiace.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Ďalšími profesiami, ktoré sú postupom vlády „postihnuté“ sú všetky pracovné pozície v školstve od školníkov, cez upratovačky až po pedagógov a odborných zamestnancov vo všetkých typoch škôl. Nevynímajúc oblasť vedy a výskumu, politici svorne tvrdia, že zo Slovenska registrujeme „únik mozgov,“ postup vlády k rastu tabuľkových platov o 0% považujete za adekvátny pre zmenu situácie ?

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

V súčasnej dobe si mnohí uvedomili poslanie armády, dokonca ako sa teraz zverejňuje aj vláda. Tretinu všetkých zamestnancov tohto rezortu tvoria civilní zamestnanci, ktorí zabezpečujú všetky podporné činnosti od logistického zabezpečenia až po kuchárky či upratovačky. Ani bez tohto personálu by nebolo možné existovať a aj ich práca si zaslúži vyššiu finančnú hodnotu.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Neuvádzam tu všetky profesie, ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som nemenoval, len som Vám, pán minister chcel dať do pozornosti koho sa dotýkajú obidve kolektívne zmluvy. Napokon všetci vaši spolupracovníci, s ktorými sa dennodenne stretávate aj na vašom ministerstve, ktorí vám pripravujú podklady pre rokovania a o ktorých vedomosti, skúsenosti sa opierate pri vašej práci si zaslúžia viac. Patria sem aj všetci zamestnanci spoločností, firiem,  podnikov,  ktorých zriaďovateľom sú obce, vyššie územné celky, napr. všetky kategórie zamestnancov správ a údržieb ciest a ďalší.

 

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

O dosiahnutom vzdelaní a náročnosti odvádzanej práce v prospech spoločnosti ani nechcem písať. Ale odmeňovanie zamestnancov výškou minimálnej mzdy v SR neprinesie ani záujem mladej generácie o štúdium a zamestnanie sa na Slovensku. Už v súčasnom období sú pracovníci vo vyššom veku a za desať rokov, vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie pracovníkov, dôjde ku kolapsu v štátnej správe a vo verejnej službe. Nie všetky profesie je možné nahradiť digitalizáciou.

 

Vážený pán minister,

vyzývam Vás, osobne k ospravedlneniu sa všetkým zamestnancom pracujúcim v štátnej službe, pracujúcich vo verejnom záujme, tým, ktorí si zaslúžia poďakovanie premenené do finančnej podoby, nielen poďakovaním a potleskom pred televíznymi kamerami. Verím, že si uvedomíte svoj omyl vyjadrením, ktorým ste urazili tie tisícky zodpovedne pracujúcich zamestnancov a postavíte sa k tejto výzve ako chlap, ktorý si vie priznať, že prestrelil.

 

Dlhoročný vyjednávač KZVS pre VS a ŠS

Mgr. Anton Szalay

predseda SOZ zdravotníctva a soc. služieb

 

K tejto verejnej výzve sa pripojili aj zástupcovia odborových zväzov zastupujúcich zamestnancov pracujúcich vo všetkých oblastiach verejných služieb a v štátnej službe.

ZÁZRAČNÉ TLAČIDLO „KOLEKTÍVNA ZMLUVA“ ALEBO AKO POLITICI MENIA SVOJU TVÁR

KOZ SR dnes publikovala ďalšie video týkajúce sa nulovej valorizácie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, s ktorou počíta štátny rozpočet. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov.

zdroj: KOZ SR