Mediálny tréning

Milé kolegyne a kolegovia

V dňoch 18.-19.10.2021 sa v priestoroch Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na Vajnorskej 1 v Bratislave uskutoční Mediálny tréning.

Cieľom vzdelávania je:

  1. Zdokonaliť komunikáciu účastníkov vzdelávania s médiami.
  2. Spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia.
  3. Zdokonaliť komunikačné zručnosti účastníkov vzdelávania pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií.
  4. Zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí.
  5. Byť pripravený na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).

V prípade záujmu o tento kurz ma kontaktujte mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 11.10.2021.

ETUI Dotazník o dohľade nad pracovníkmi pomocou softvéru

Milé odborárky a odborári,

v spolupráci s výskumníčkou Aida Ponce Del Castillo z Európskeho odborového inštitútu (ETUI) Vás prosíme o vyplnenie krátkeho pársekundového dotazníka pre zamestnancov, odborárov alebo zástupcov odborárov. Odpovede budú vyzbierané a použité vo výskumnom článku ETUI. Dotazník je anonymný. Dotazník sa robí vo všetkých EU krajinách.

Európsky odborový inštitút je nezávislé výskumné a tréningové centrum Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK), ktorá zastrešuje jednotlivé európske odborové centrály do jednej európskej organizácie.

Prosím, odpovedzte na otázky čo najpodrobnejšie TU: https://forms.gle/KEbrZgmL2k4uvSC77

Budeme veľmi radi ak dotazník vyplníte a prípadne ho budete ďalej zdieľať. Ďakujeme!

Vzdelávanie mladých odborárov

Vážené kolegyne a kolegovia

Friedrich Ebert Stiftung organizuje v termíne 24.-26.9.2021 ďalšiu Akadémiu mladých odborárov. Po poslednej akadémii, ktorá sa konala na jeseň minulého roka, na ktorú sa nielenže prihlásilo omnoho väčšie množstvo mladých odborárov a odborárok ako sme boli schopní prijať, ale aj na ktorú sme dostali vynikajúce ohlasy od samotných účastníkov, referentov ale aj politikov, sme sa rozhodli v projekte pokračovať a vyhovieť požiadavke mladých, ktorá odznela. Želali si venovať sa téme z praxe, ktorá by bola prospešná pre ich odborársku činnosť a zároveň vyjadrili požiadavku, aby sa ich práca, názory, problémy priblížili predsedom zväzov, v ktorých pôsobia.

Preto sme vytvorili program orientovaný na kolektívne vyjednávanie, kde v prvej odbornej časti, účastníci dostanú sprostredkované vedomosti od odborníkov a následne v druhej praktickej časti, budú mať možnosť pod vedením odborných trénerov vyskúšať si simulované kolektívne vyjednávanie ( základy verejného vystupovania, kamerové skúšky, rozbor plusov a mínusov použitých argumentov atď.)

Ako odborných garantov jednotlivých skupín sme zvolili predsedov a podpredsedov zväzov, aby sme vyhoveli aj požiadavke odbornosti aj požiadavke prepájania generácií.

Akadémia sa bude konať vo  Vysokých Tatrách, konkrétne na  Sliezkom dome.

Náklady spojené s účasťou ( strava, ubytovanie)  hradí FES, účastníci si samostatne zabezpečujú dopravu.

Program podujatia si môžete pozrieť tu: program Akadémia mladých odborárov 2021

Obraciame sa na Vás s ponukou vzdelávania pre mladých odborárov a odborárky a prosbou o preposlanie pozvánky na mladých odborárov a odborárky z Vášho zväzu, ktorým by daná téma ( Kolektívne vyjednávanie v praxi) bola prínosom.

 

Termín na prihlásenie je stanovený do 5.9.2021 a prihlasovať sa môže pomocou formulára tu:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJr91zwxiy6176a1rwIlcnKtzW3sMfsPrdzaoopiauYULcLg/viewform

V prípade, že by sa z technických dôvodov cez formulár nedalo prihlásiť, je možné kontaktovať FES  priamo na mail : janoskanianska@fes.sk

KOZ SR odmieta opätovný pokus poslancov OĽANO o destabilizáciu štátnej správy

Po neúspešnom pokuse z januára tohto roku, kedy skupina poslancov OĽANO predložila na rokovanie parlamentu a po širokej kritike nakoniec stiahla novelu zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy, prichádzajú poslanci rovnakého poslaneckého klubu opäť s novelou zákona o štátnej službe. Potom, čo začiatkom roka bola ich snaha o odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy neúspešná, tentokrát sa vo svojom návrhu pokúšajú zaviesť možnosť odvolať z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Podľa KOZ SR navrhovaná úprava priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty. Pokus o politické čistky na okresných úradoch má teda reparát. KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe.

Programové vyhlásenie vlády SR obsahuje záväzok budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Novela však vnáša do celého systému pravý opak princípu stability, nakoľko umožňuje odvolávanie bez udania dôvodu, čím je porušený princíp právnej istoty ako jeden zo základných princípov právneho štátu. Uvedené princípy stability a právnej istoty okrem iného spočíva aj v tom, že vedúci štátny zamestnanec môže byť odvolaný z funkcie len z dôvodov ustanovených zákonom, t. j. musí existovať zákonný dôvod pre odvolanie z funkcie. „Navrhovaná úprava, podľa nášho názoru, spochybňuje túto právnu istotu vedúceho štátneho zamestnanca, a to byť odvolaný iba zo zákonných dôvodov. Zákonné dôvody pre odvolanie z funkcie definuje §61 zákona. KOZ SR zásadne nesúhlasí s takto navrhovanou legislatívnou zmenou zákona,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Predkladateľ novely v dôvodovej správe tvrdí, že cieľom je posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. KOZ SR je však presvedčená, že uvedená právna úprava je nielen v rozpore so záväzkami z Programového vyhlásenia vlády SR, čoho by si mali byť vedomí aj poslanci, ktorí predmetnú úpravu predkladajú, keďže Programové vyhlásenie vlády SR podpisovali, ale navrhované odvolanie vedúcich štátnych zamestnancov je ukážkou politického kádrovania bez prihliadania na odbornosť, skúsenosť a schopnosti.

V štátnozamestnaneckých vzťahoch sa uplatňuje zvýšená miera stability týchto vzťahov, spojená s definitívou. Definitíva pôsobí ako výrazný stabilizačný faktor v štátnej službe a schopných úradníkov a ich nadriadených chráni pred svojvôľou politikov.

„Takáto právna úprava nielen priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty, ale spôsobí, že nebude zabezpečená kontinuálna odborná činnosť štátnych úradov a s každou zmenou politickej garnitúry sa budú meniť stovky vedúcich zamestnancov.

Dôrazne preto upozorňujeme poslancov NR SR, ako aj ostatných ústavných činiteľov, že Ústavný súd SR už v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov vydal Nález č. I.ÚS 540/2012-34, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe. „KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel,“ pokračoval M. Magdoško.

Ponuka kurzov

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“.

V rámci Centra pre vzdelávanie sme dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch.

Najbližšie sa uskutočnia kurzy Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie a Prevencia v oblasti BOZP, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. júna až 23. júna 2021.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Miesto: Vzdelávacie a regeneračné centrum  s.r.o., Kežmarské Žľaby (recepcia RZ CROCUS)

Dátum: 21. – 23. 06. 2021

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

21.06. 2021

12.00 – 18.00            História sociálneho dialógu. Sociálny dialóg v dokumentoch  medzinárodných organizácií Európskej únie.

19.00  – 21.00            Pokračovanie predošlej témy.

22.06. 2021

08.00 – 12.00            Sociálny dialóg v Slovenskej republike.

13.00  – 18.00             Psychologické aspekty komunikácie. Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma Sociálneho dialógu.

19.00 – 21.00             Pokračovanie predošlej témy.

Prevencia v oblasti BOZP

Kurz bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

Miesto: Vzdelávacie a regeneračné centrum  s.r.o., Kežmarské Žľaby (recepcia RZ CROCUS)

Dátum: 21. – 23. 06. 2021

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

06. 2021

12.00 – 18.00   Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

19.00  – 21.00            Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

22.06. 2021 08.00 – 12.00      Pokračovanie predošlej témy.

13.00  – 18.00            Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

19.00 – 21.00             Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji              verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

23.06. 2021 08.00 – 12.00 Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení.

(Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov 12.00 – 15.00             Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 10.6.2021.

 

 

Lídri EÚ sa zaviazali k spravodlivým mzdám a boju proti chudobe – nad rámec HDP

Dňa 7. mája 2021 sa v Porte konalo neformálne stretnutie hláv štátov a vlád a Sociálny summit.

Na základe rokovaní sa lídri EÚ:

  • zaviazali znížiť nerovnosti, brániť spravodlivé mzdy a bojovať proti chudobe a diskriminácii
  • zaviazali dosiahnuť nové ciele EÚ s cieľom zvýšiť zamestnanosť a odbornú prípravu a znížiť chudobu
  • uznali, že Európsky pilier sociálnych práv je zásadným prvkom obnovy

 

Luca Visentini, generálny tajomník EOK, uviedol:

„Je to dôležitý výsledok a môže to byť začiatok spravodlivejšej Európy. No zvládanie tak veľmi potrebnej zelenej a digitálnej zmeny si vyžaduje oveľa viac než len viac odbornej prípravy a zručností. Aby sme sa vyhli čiernym dieram nezamestnanosti po celej Európe, bude potrebné vynaložiť obrovské investície do tvorby kvalitných pracovných miest a nových odvetví priemyslu. A je potrebné to urobiť prostredníctvom dialógu medzi vládou, zamestnávateľmi, odbormi a občianskou spoločnosťou.“

Európski lídri sa tiež dohodli, že pôjdu nad rámec HDP, a HDP nebude jediným meradlom hospodárskeho úspechu, a použijú prístup, na základe ktorého bude prioritou prosperita ľudí. Odbory a organizácie zamestnávateľov sa dohodli na 14 opatreniach v oblasti sociálnej, ekonomickej a environmentálnej prosperity, ktoré sú navrhnuté ako doplnok k HDP. Takýmto spôsobom sa zabezpečí lepšia reprezentácia hospodárskeho výkonu krajín a toho, ako to súvisí s prosperitou občanov.

Závery neformálneho stretnutia hláv štátov a vlád na sociálnom samite EÚ v Porte uvádzajú:

„Ako ďalší úspech európskeho sociálneho dialógu vítame, že európski sociálni partneri uskutočnili spoločný návrh alternatívnych ukazovateľov na meranie hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho pokroku, ktoré doplnia HDP ako meradlo inkluzívneho a udržateľného rastu.“

V reakcii na zaradenie opatrení do záverov Rady tajomníčka konfederácie EOK Liina Carr uviedla:

„HDP krajiny je slabým ukazovateľom prosperity občanov, keďže vieme, že bohatstvo sa často nedostane ku všetkým. V dvoch tretinách členských štátov EÚ pracovníci dostávajú menší podiel HDP svojej krajiny ako na začiatku desaťročia. Nový spôsob merania hospodárskej prosperity, ktorý uprednostní ľudí pred ziskom, mal prísť už veľmi dávno. Dohoda lídrov EÚ na tom, že sa nebude používať len HDP, je dôležitým krokom vpred k vytvoreniu vízie o sociálnej Európe, ktorá sa začala v Porte.“

Vyhlásenie sociálneho summitu z Porta v slovenskom jazyku a originál v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na nasledujúcich linkoch:

Vyhlásenie sociálneho summitu z Porta – 7. máj 2021

porto-social-commitment

EHSV / KOZ SR: Pozvánka na online diskusiu / Online Talks / 5.5.2021 / 10:00 – 14:00

Milé kolegyne a kolegovia,

5. mája 2021 sa bude konať online diskusia EHSV (Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru), stále máme ešte voľne miesta. Budeme veľmi radi, ak sa ešte zaregistrujete a pripojíte.

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s EHSV budú dňa 5. mája 2021 organizovať online diskusiu, počas ktorej Vám predstavíme fungovanie a činnosť Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). S našimi odborníkmi a hosťami zameriame pozornosť na aktuálne európske sociálne témy a výzvy v tvorbe politík na európskej úrovni. Online diskusia sa uskutoční len pár dní pred zasadnutím Sociálneho samitu v Porte.

Online diskusia sa bude konať cez platformu ZOOM a bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Všetky doležíte informácie, ako aj registráciu nájdete v programe Program_EESC_Online_Talks_KOZ SR_MAJ_SK alebo na stránke: https://www.kozsr.sk/ehsv/

EOK – Odporúčania pre ZAPÁJANIE MLADÝCH ĽUDÍ DO ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Milé kolegyne a kolegovia,

Výbor mladých EOK vytvoril odporúčania, ako zapojiť mladých ľudí do práce odborov.

Príručka skúma existujúce osvedčené postupy a nové spôsoby, ako zastaviť pokles členstva v odboroch, ktorý predstavuje existujúcu hrozbu v 27 z 31 analyzovaných krajín.

Cieľom EOK výboru mladých je posilniť postavenie mládeže v odborových zväzoch, zastupovať mládež v EOK a posilniť postavenie odborových štruktúr mládeže.

Táto príručka ponúka analýzu príležitostí a hrozieb pre členstvo v odboroch a podporuje vedenie odborov v tom, aby uskutočňovali svoje strategické rozhodnutia vrátane svojich mládežníckych štruktúr.

Príručka v slovenskom jazyku: EOK_Príručka

EOK – Akčný plán pre sociálne spravodlivejšiu Európu

Milé kolegyne a kolegovia,

Európska komisia dnes zverejnila akčný plán pre implementáciu európskeho piliera sociálnych práv. Generálny tajomník EOK Luca Visentini zareagoval na akčný plán Európskej komisie pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a Účinnej aktívnej podpory zamestnanosti nasledovne:

„Nastal čas na sociálne spravodlivejšiu Európu. Tento akčný plán by ju mohol uviesť do praxe. Potreba sociálnejšej Európy nikdy nebola silnejšia ako dnes. Koronakríza odhalila problémy Európy vybudovanej na neistej práci, nízkych mzdách a podfinancovaných verejných službách. Komisia si z krízy vzala správne ponaučenia a ak členské štáty implementujú návrhy v akčnom pláne, dosiahlo by sa postupné zvýšenie hospodárskych a sociálnych štandardov v Európe. Odborové zväzy požadovali akčný plán pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv už od jeho prijatia pred štyrmi rokmi. Zverejnenie Akčného plánu vítame a považujeme ho za veľmi potrebný.“

Konfederačná tajomníčka EOK Liina Carr dodala:

„Akčný plán obsahuje väčšinu opatrení a nástrojov, ktoré sme očakávali, vrátane ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, zručností a pohlavia, ako aj základné legislatívne iniciatívy, čo veľmi podporujeme. No je potrebné prijať silnejšie návrhy, aby sa predišlo všetkým formám neistej práce, aby sa zaviedli spoločné štandardy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako aj záväzok ďalej pokračovať v núdzovej pomoci pre pracovné miesta a mzdy, až kým nezačne skutočná obnova. Absencia silnej legislatívnej iniciatívy o minimálnom príjme a návrhu stálej zaisťovacej schémy na podporu zamestnanosti je veľkým sklamaním, a žiadame Komisiu, aby ďalej diskutovala o týchto prvkoch, aby sa našli efektívnejšie riešenia. Rovnako neexistuje iniciatíva o informáciách, konzultáciách a účasti zamestnancov alebo o Európskych zamestnaneckých radách. “

 „Pokiaľ ide o iniciatívu na posilnenie sociálneho dialógu, návrh nového ocenenia za inovatívne postupy sociálneho dialógu je zmätočný.“

 „88% Európanov tvrdí, že „sociálna Európa“ je pre nich dôležitá a realita piliera musí zodpovedať ich očakávaniam.“

Čo sa týka navrhovaného Odporúčania Rady („Účinná aktívna podpora zamestnanosti“ – „EASE“), EOK verí, že podpora tvorby pracovných miest a zlepšenia služieb zamestnanosti s cieľom pomôcť ľuďom nájsť prácu je užitočná, hoci odporúčanie je dosť slabým nástrojom a ani zďaleka nezaručuje dosiahnutie výrazného zlepšenia pracovných vyhliadok.

Tlačová správa: Eur_psky_pilier_soci_lnych_pr_v__uplat_ovanie_z_sad_v_praxi.

Odporúčame pozrieť si aj Eurokomisára Schmita vo výbore EP pre zamestnanosť (naživo) (SK tlmočenie):

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-employment-and-social-affairs_20210304-1345-COMMITTEE-EMPL_vd

EHSV – Obnova EÚ – Rozhodujúce bude zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti

Milé kolegyne a kolegovia,

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že organizácie organizovanej občianskej spoločnosti a sociálny partneri môžu neoceniteľným spôsobom prispieť k národným plánom podpory obnovy a odolnosti a musia sa na nich podieľať.

Národné plány podpory obnovy a odolnosti by boli efektívnejšie a účinnejšie, keby do nich boli rýchlejšie a vo väčšej miere zapájané organizácie organizovanej občianskej spoločnosti. To je hlavné posolstvo uznesenia na tému Zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do národných plánov podpory obnovy a odolnosti – čo funguje a čo nie?, ktoré bolo prijaté na februárovom plenárnom zasadnutí EHSV a predstavené počas diskusie s predsedníčkou EHSV Christou Schweng a komisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom.

Christa Schveng na margo výsledného textu uviedla: „Uznesenie analyzuje širokú škálu hospodárskych a spoločenských aspektov a umožňuje nám vyslať jasný signál, že zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti je rozhodujúce. Plány obnovy musia skutočne podporovať obnovu po súčasnej kríze, ako aj spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu. Členovia EHSV majú veľmi dobré možnosti na to, aby v ďalšej fáze, keď sa budú fondy využívať, posúdili, či sa finančné prostriedky vynakladajú efektívne a či sa dostanú k podnikom, pracovníkom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré ich potrebujú.“

Komisár Hahn pripomenul, že pravidlá sú nastavené a že Komisia bude i naďalej trvať na zapojení zainteresovaných strán do týchto procesov reforiem: „Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti nabáda na široké konzultácie, silné interakcie a dialóg s miestnymi a regionálnymi samosprávami vo všetkých štádiách realizácie. Tým sa vybuduje ozajstná spoločná zodpovednosť a umožní úspešné zavedenie plánov do praxe. Preto nás členské štáty musia informovať o tom, ako sa v ich plánoch zohľadňuje príspevok, ktorý ako zástupcovia občianskej spoločnosti prinášate Vy.“

Uznesenie vypracovali členovia EHSV Gonçalo Lobo Xavier (skupina Zamestnávatelia), Javier Doz Orrit (skupina Pracovníci) a Luca Jahier (skupina Rozmanitá Európa). Koordinovali prácu 27 trojčlenných delegácií, ktoré monitorujú zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do navrhovania, zavádzania a hodnotenia národných plánov podpory obnovy a odolnosti.

Luca Jahier v diskusii varoval, že „napriek úsiliu Komisie a Európskeho parlamentu a nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je účasť občianskej spoločnosti v mnohých krajinách nedostatočná. EHSV žiada, aby sa táto situácia zlepšila už teraz, ako aj vo fáze monitorovania a vykonávania“.

Tento názor podporil aj Gonçalo Lobo Xavier: „Zapojenie občianskej spoločnosti do plánov obnovy nie je len nejaká rétorika či tvrdohlavosť zo strany EHSV. Je to nevyhnutnosť, aby sa zaistilo, že v centre rozhodnutí a politík na podporu rastu budú skutočné výzvy v oblasti obnovy verejného zdravia, ekonomiky a spoločnosti.“

„Investície do ekologického hospodárstva a digitalizácie a do spravodlivých transformácií musia byť zamerané na zmenu výrobného modelu a na vytvorenie sociálne súdržnejšej spoločnosti a dosiahnutie konvergencie medzi štátmi,“ zdôraznil Javier Doz Orrit

Prijatím tohto uznesenia výbor vysiela jasný signál o význame zapojenia organizácií organizovanej občianskej spoločnosti do úsilia na podporu obnovy a odolnosti a predkladá spoločný príspevok na jarné zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 25. – 26. marca 2021. V budúcnosti, keď bude treba hodnotiť realizáciu národných plánov a ich vplyv na hospodárstvo a spoločnosť v členských štátoch, sa v ďalších fázach programu Next Generations EU bude musieť opäť konzultovať s organizáciami občianskej spoločnosti.

Reakcia EÚ na krízu súvisiacu s pandémiou COVID-19 – význam plánu obnovy, spôsob jeho financovania, ako aj schopnosť zapojiť občiansku spoločnosť do jeho realizácie – by sa mohla stať prelomovým okamihom európskeho projektu. Mohlo by to znamenať posun od zjavnej politickej krízy k zásadnému a pozitívnemu pokroku v procese európskej integrácie.

Aby však k tomu mohlo dôjsť, musí sa podariť splniť ciele plánu. Európskej únii ide o veľa. a zapojenie občianskej spoločnosti môže výrazne prispieť k jej úspechu.

Celé uznesenie v slovenskom jazyku: Zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do národných plánov podpory obnovy a odolnosti.