Aktualizácia webovej stránky

Milé kolegyne a kolegovia

už niekoľkokrát sme boli upozornení, že na stránke našej odborovej organizácie nie sú zapísané všetky základné organizácie.

Keďže zápis na stránku sme robili na základe registračných listov základných organizácií a príslušných informovaných súhlasov, na stránku boli zapísané len tie základné organizácie, ktoré nám potrebné dokumenty poskytli.

Chceme Vás preto poprosiť o dodatočné dodanie registračných listov a informovaných súhlasov, aby sme mohli údaje na stránke aktualizovať. Takisto nám to pomôže pri príprave plánovaného Zjazdu OZ SAV, kde plánujeme aktualizovať stanovy a zjednodušiť číslovanie ZO.

Linky na stiahnutie registračných listov a informovaných súhlasov nájdete tu:

Evidenčný_list_2019                                 Osobné údaje 2019

Vyplnené formuláre zašlite prosím Vás poštou na adresu OZ, prípadne mailom na michaela.sojkova@savba.sk.

Ak potrebujete aktualizovať údaje už uvedené na stránke, kontaktujte ma mailom na michaela.sojkova@savba.sk.

Výsledky prieskumu spokojnosti OZ SAV ohľadom kvality stravovania v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste

Milé kolegyne a kolegovia,

Po spracovaní výsledkov prieskumu spokojnosti sme sa stretli s pánom Igorom Gorušom, riaditeľom spoločnosti I.E.G. stravovacie služby, prevádzkujúcej jedáleň v areáli SAV na Dúbravskej ceste.

Po konštruktívnej debate pán Goruša priznal nedostatky jedálne a vypracoval nasledujúci akčný plán:

K termínu 01.08.2019 sa zrealizuje:

 • skultúrnenie prostredia jedálne a terasy kvetinovou, poprípade dekoratívnou výzdobou
 • zabezpečí sa k obedu, ako alternatíva k studenému nealku, horúca káva a čaj, cukor, mlieko do kávy
 • zabezpečí sa kútik s mikrovlnkou
 • zabezpečí sa dohľad nad hygienou priestorov a samotného inventára,
 • zabezpečí sa upratanie terasy min 2x v týždni, ak je nutnosť pravidelne, utieranie stolov a lavíc priebežne, prelakovanie vonkajšieho sedenia v termíne do 01.09.2019
 • sprevádzkuje sa infotabuľa jedál na ,,voľnú ponuku“
 • doplnenie soľničky a koreničky na stoloch,
 • riešenie odsávania tukov z kuchyne – zaistia sa pravidelné zatváranie dverí z kuchyne do výdajne do doby vyriešenia funkčného odsávania v priestoroch kuchyne
 • doplní sa v ponuke jedál možnosť výberu denne z min. 5 druhov príloh vrátane dusenej, poprípade parenej zeleniny. V jedálnom lístku sa nebudú uvádzať jedlá s prílohou, ale zákazník si bude môcť vybrať k mäsitému jedlu z ľubovoľnej prílohy ktorá bude k dispozícii. Zaručujeme aj na konci výdaja min. sortiment 3 druhov príloh.
 • jedálny lístok bude na nástenke vo veľkom formáte A3

V termíne do konca roku 2019

 • plastové jednorázové poháre sa nahradia sklenenými, poprípade polykarbonátovými pohármi
 • v jedálni sa utvorí samoobslužný studený šalátový bufet
 • informácie pre stravníkov budú na veľkoplošnom info panely
 • zabezpečí sa elektronické platenie úplne všetkými elektronickými gastrokartami kartami, vrátane bankových kariet

Veríme, že tieto opatrenia povedú k skvalitneniu stravovacích služieb, čo bolo cieľom nášho prieskumu.

 

100. výročie založenia Medzinárodnej organizácie práce

Milé kolegyne a kolegovia

Tohto roku oslavuje Medzinárodná organizácia práce 100. výročie. Ide o jedinú tripartitne organizovanú medzinárodnú inštitúciu, ktorá sa neformálne označuje za svetový parlament práce a spája vlády, odbory a zamestnávateľov zo 187 krajín za účelom nastavovania základných štandardov práce, rozvojových politík a programov a dôstojných pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich.

Pri tejto príležitosti nám pani Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov na Slovensku, poslala ďakovný list za našu doterajšiu prácu a úsilie, ktoré vynakladáme na presadzovanie základných princípov a ideí, na ktorých táto inštitúcia stojí.

Prajeme veľa úspechov všetkým základným organizácia OZ SAV.

Prieskum spokojnosti OZ SAV ohľadom kvality stravovania v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste

Milé kolegyne a kolegovia,

Vzhľadom na časté sťažnosti týkajúce sa kvality stravy a prostredia v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste sme sa rozhodli uskutočniť priekum spokojnosti. Ak máte záujem, vyplňte prosím Vás Dotaznik web.

V prípade nespokojnosti s kvalitami služieb v jedálni budeme kontaktovať prevádzkovateľa ako aj predsedníctvo SAV.

Vyplnené dotazníky prosím zašlite na adresu: michaela.sojkova@savba.sk alebo poštou na adresu OZ SAV, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava najneskôr do 31.5.2019.

Rada OZ SAV 25. apríla 2019

Dňa 25. apríla 2019 sa uskutočnila Rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti  28 zo 43 ZO OZ SAV. Na rade sme privítali viceprezidentku KOZ SR  Moniku Uhlerovú, predsedu SAV Pavla Šajgalíka, podpredsedu SAV Karola Marholda a vedúceho úradu SAV Jána Malíka.

Viceprezidentka KOZ SR M. Uhlerová vo svojom vystúpení oboznámila delegátov Rady o hlavných témach a úlohách, ktorými sa zaoberá KOZ SR. Prvou bola otázka miezd. Po 10 % zvýšení platových taríf od 1. 1. 2019 niektorí zamestnávatelia pristúpili k odobratiu/zníženiu osobných príplatkov, čo zdôvodnili nedostatkom finančných prostriedkov. Až 98 % sťažností sa týkalo zamestnávateľov z prostredia samosprávy (ZMOS). KOZ SR nadviazalo kontakt so ZMOS, ktoré sa vyjadrilo, že mzdy pracovníkov sú v kompetencii zamestnávateľa. Preto KOZ po polroku otvorí kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a pripraví k nej dodatok, aby sa zabránilo podobným praktikám.

K sociálnym balíčkom sa KOZ SR stavia kriticky, pretože nesystémové a nie sú prerokované ani s odbormi ani s odborníkmi. KOZ SR uprednostňuje pred znižovaním daní riešenie pracovného času v kontexte očakávaných zmien trhu práce v súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou. Navrhuje zmeniť štruktúru nadčasovej práce, ktorá je daná ZP v objeme 400 hodín/rok, z toho 150 hodín nariadená práca a 250 hod. dohodnutá práca. KOZ navrhuje redukovať nariadenú prácu na 100 hodín/rok a dohodnutú zvýšiť na 300 hod/rok.

Rada predsedov KOZ SR prijala rozhodnutie, že na vyjednávanie o minimálnej mzde pre rok 2020 pôjde na tripartitu s výškou 635 EUR.

Predseda SAV P. Šajgalík vo svojom vystúpení zhodnotil finančné podmienky pre prácu SAV. Napriek nepodpísaniu II. stabilizačnej zmluvy s MŠVVŠ SR a Ministerstvom financií SR, rozpočet SAV je takmer 70 mil. EUR, čo je vlastne vo výške stabilizačnej zmluvy. Rozpočet SAV sa postupne zvyšuje, za posledné roky stúpol z 58 mil. EUR na takmer 70 mil. EUR.

Po neuskutočnenej transformácii SAV ústavy sa vrátili do režimu rozpočtových a príspevkových organizácií. Po pôvodných informáciách, že pre navýšenie platov o 10 % budú pridelené mzdové prostriedky na zvýšenie iba pre rozpočtové organizácie, po rokovaniach s MF SR je prísľub získať prostriedky pre všetky organizácie.

Zatiaľ je otvorená otázka financovania rekreačných poukazov – prebieha vyjednávanie s MF. Dobrou správou pre SAV je pridelenie finančných prostriedkov na rekreačné poukazy pre potreby školstva, čím sa možnosť v úspešnom vyjednávaní SAV posilnila.

Účinnosť novely o VŠ prelomením veta prezidenta v paragrafe o externom vzdelávaní (externí školitelia nemusia byť akreditovaní) ohrozuje SAV tým, že sa zrušila exkluzivita, vysoké školy si budú vyberať, s kým budú na vzdelávaní spolupracovať. Tento problém by sa prejavil v publikačnej činnosti, keď by sa stratila afilácia školiaceho pracoviska. SAV o tejto téme rokuje s rektormi univerzít.

V následnej diskusii hostia odpovedali na otázky delegátov.

V ďalšej časti predniesol predseda Peter Magdolen správu o činnosti Odborového zväzu pracovníkov SAV za uplynulé ročné obdobie. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu OZ pracovníkov SAV za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 predniesla hospodárka Jana Jankovičová. Správu revíznej komisie OZ pracovníkov SAV za uplynulý rok predniesla predsedníčka Revíznej komisie Viera Komínková.

Do výboru OZ pracovníkov SAV bola zvolená Alena Kovácsová z Ústrednej knižnice SAV a za člena revíznej komisie Jozef Fabián.

 

Rada OZ SAV ukladá výboru OZ SAV Výboru OZ zvolať mimoriadny zjazd OZ SAV v roku 2020.

 

Po zasadnutí Mimoriadnej rady sa uskutočnila schôdza výboru OZ SAV doplneného o novú členku.

Nová členka výboru OZ SAV

Dňa 25. apríla sa uskutočnila Rada OZ SAV. Do Výboru OZ SAV bola zvolená nová členka pani  Alena Kovácsová z Ústrednej knižnice SAV. Vo výbore nahradí pána Viktora Valentínyho. Do revíznej komisie bol zvolený pán Jozef Fabian z Elektrotechnického ústavu SAV, ktorý nastúpil na miesto pána Jána Kusendu.

Zasadnutie Rady OZ pracovníkov SAV 25. apríla 2019

Výbor odborového zväzu pracovníkov SAV zvoláva zasadnutie Rady OZ pracovníkov SAV, ktorá sa uskutoční

dňa 25. apríla 2019 (štvrtok)

v zasadačke SAV na Dúbravskej ceste so začiatkom o 8.00 hod a s týmto programom :

1. Zahájenie rokovania, voľba mandátovej a návrhovej komisie, privítanie hostí
2. Informácia predsedu SAV P. Šajgalíka o aktuálnej situácii v SAV, o zámeroch SAV a o rozpočte SAV na rok 2019
3. Vystúpenie viceprezidentky KOZ SR M. Uhlerovej o činnosti odborov za rok 2018 a k aktuálnym úlohám odborov v roku 2019
4. Diskusia k vystúpeniam predsedu SAV a viceprezidentky KOZ SR
5. Informácia predsedu OZ pracovníkov SAV P. Magdolena o činnosti za rok 2018 a úlohách na rok 2019
6. Správa o stave čerpania rozpočtu OZ pracovníkov SAV za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Stanovisko revíznej komisie k predmetnej problematike.
7. Voľba členov výboru OZ prac. SAV a členov revíznej komisie
8. Návrh na zvolanie Zjazdu OZ pracovníkov SAV v roku 2020
9. Rôzne
10. Diskusia, schválenie uznesenia a záver

Účastníci rokovania Rady OZ pracovníkov SAV ( mimo Bratislavy) si uplatnia cestovné náklady formou refundácie Pre účastníkov rokovania bude zabezpečený obed.

Účasť na zasadnutí za jednotlivé ZO je nutná.