Vzdelávanie mladých odborárov

Vážené kolegyne a kolegovia

Friedrich Ebert Stiftung organizuje v termíne 24.-26.9.2021 ďalšiu Akadémiu mladých odborárov. Po poslednej akadémii, ktorá sa konala na jeseň minulého roka, na ktorú sa nielenže prihlásilo omnoho väčšie množstvo mladých odborárov a odborárok ako sme boli schopní prijať, ale aj na ktorú sme dostali vynikajúce ohlasy od samotných účastníkov, referentov ale aj politikov, sme sa rozhodli v projekte pokračovať a vyhovieť požiadavke mladých, ktorá odznela. Želali si venovať sa téme z praxe, ktorá by bola prospešná pre ich odborársku činnosť a zároveň vyjadrili požiadavku, aby sa ich práca, názory, problémy priblížili predsedom zväzov, v ktorých pôsobia.

Preto sme vytvorili program orientovaný na kolektívne vyjednávanie, kde v prvej odbornej časti, účastníci dostanú sprostredkované vedomosti od odborníkov a následne v druhej praktickej časti, budú mať možnosť pod vedením odborných trénerov vyskúšať si simulované kolektívne vyjednávanie ( základy verejného vystupovania, kamerové skúšky, rozbor plusov a mínusov použitých argumentov atď.)

Ako odborných garantov jednotlivých skupín sme zvolili predsedov a podpredsedov zväzov, aby sme vyhoveli aj požiadavke odbornosti aj požiadavke prepájania generácií.

Akadémia sa bude konať vo  Vysokých Tatrách, konkrétne na  Sliezkom dome.

Náklady spojené s účasťou ( strava, ubytovanie)  hradí FES, účastníci si samostatne zabezpečujú dopravu.

Program podujatia si môžete pozrieť tu: program Akadémia mladých odborárov 2021

Obraciame sa na Vás s ponukou vzdelávania pre mladých odborárov a odborárky a prosbou o preposlanie pozvánky na mladých odborárov a odborárky z Vášho zväzu, ktorým by daná téma ( Kolektívne vyjednávanie v praxi) bola prínosom.

 

Termín na prihlásenie je stanovený do 5.9.2021 a prihlasovať sa môže pomocou formulára tu:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJr91zwxiy6176a1rwIlcnKtzW3sMfsPrdzaoopiauYULcLg/viewform

V prípade, že by sa z technických dôvodov cez formulár nedalo prihlásiť, je možné kontaktovať FES  priamo na mail : janoskanianska@fes.sk

KOZ SR odmieta opätovný pokus poslancov OĽANO o destabilizáciu štátnej správy

Po neúspešnom pokuse z januára tohto roku, kedy skupina poslancov OĽANO predložila na rokovanie parlamentu a po širokej kritike nakoniec stiahla novelu zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy, prichádzajú poslanci rovnakého poslaneckého klubu opäť s novelou zákona o štátnej službe. Potom, čo začiatkom roka bola ich snaha o odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy neúspešná, tentokrát sa vo svojom návrhu pokúšajú zaviesť možnosť odvolať z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Podľa KOZ SR navrhovaná úprava priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty. Pokus o politické čistky na okresných úradoch má teda reparát. KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe.

Programové vyhlásenie vlády SR obsahuje záväzok budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Novela však vnáša do celého systému pravý opak princípu stability, nakoľko umožňuje odvolávanie bez udania dôvodu, čím je porušený princíp právnej istoty ako jeden zo základných princípov právneho štátu. Uvedené princípy stability a právnej istoty okrem iného spočíva aj v tom, že vedúci štátny zamestnanec môže byť odvolaný z funkcie len z dôvodov ustanovených zákonom, t. j. musí existovať zákonný dôvod pre odvolanie z funkcie. „Navrhovaná úprava, podľa nášho názoru, spochybňuje túto právnu istotu vedúceho štátneho zamestnanca, a to byť odvolaný iba zo zákonných dôvodov. Zákonné dôvody pre odvolanie z funkcie definuje §61 zákona. KOZ SR zásadne nesúhlasí s takto navrhovanou legislatívnou zmenou zákona,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Predkladateľ novely v dôvodovej správe tvrdí, že cieľom je posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. KOZ SR je však presvedčená, že uvedená právna úprava je nielen v rozpore so záväzkami z Programového vyhlásenia vlády SR, čoho by si mali byť vedomí aj poslanci, ktorí predmetnú úpravu predkladajú, keďže Programové vyhlásenie vlády SR podpisovali, ale navrhované odvolanie vedúcich štátnych zamestnancov je ukážkou politického kádrovania bez prihliadania na odbornosť, skúsenosť a schopnosti.

V štátnozamestnaneckých vzťahoch sa uplatňuje zvýšená miera stability týchto vzťahov, spojená s definitívou. Definitíva pôsobí ako výrazný stabilizačný faktor v štátnej službe a schopných úradníkov a ich nadriadených chráni pred svojvôľou politikov.

„Takáto právna úprava nielen priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty, ale spôsobí, že nebude zabezpečená kontinuálna odborná činnosť štátnych úradov a s každou zmenou politickej garnitúry sa budú meniť stovky vedúcich zamestnancov.

Dôrazne preto upozorňujeme poslancov NR SR, ako aj ostatných ústavných činiteľov, že Ústavný súd SR už v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov vydal Nález č. I.ÚS 540/2012-34, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe. „KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel,“ pokračoval M. Magdoško.

Ponuka kurzov

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“.

V rámci Centra pre vzdelávanie sme dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch.

Najbližšie sa uskutočnia kurzy Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie a Prevencia v oblasti BOZP, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. júna až 23. júna 2021.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Miesto: Vzdelávacie a regeneračné centrum  s.r.o., Kežmarské Žľaby (recepcia RZ CROCUS)

Dátum: 21. – 23. 06. 2021

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

21.06. 2021

12.00 – 18.00            História sociálneho dialógu. Sociálny dialóg v dokumentoch  medzinárodných organizácií Európskej únie.

19.00  – 21.00            Pokračovanie predošlej témy.

22.06. 2021

08.00 – 12.00            Sociálny dialóg v Slovenskej republike.

13.00  – 18.00             Psychologické aspekty komunikácie. Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma Sociálneho dialógu.

19.00 – 21.00             Pokračovanie predošlej témy.

Prevencia v oblasti BOZP

Kurz bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

Miesto: Vzdelávacie a regeneračné centrum  s.r.o., Kežmarské Žľaby (recepcia RZ CROCUS)

Dátum: 21. – 23. 06. 2021

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

06. 2021

12.00 – 18.00   Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

19.00  – 21.00            Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

22.06. 2021 08.00 – 12.00      Pokračovanie predošlej témy.

13.00  – 18.00            Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

19.00 – 21.00             Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji              verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

23.06. 2021 08.00 – 12.00 Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení.

(Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov 12.00 – 15.00             Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 10.6.2021.

 

 

Lídri EÚ sa zaviazali k spravodlivým mzdám a boju proti chudobe – nad rámec HDP

Dňa 7. mája 2021 sa v Porte konalo neformálne stretnutie hláv štátov a vlád a Sociálny summit.

Na základe rokovaní sa lídri EÚ:

 • zaviazali znížiť nerovnosti, brániť spravodlivé mzdy a bojovať proti chudobe a diskriminácii
 • zaviazali dosiahnuť nové ciele EÚ s cieľom zvýšiť zamestnanosť a odbornú prípravu a znížiť chudobu
 • uznali, že Európsky pilier sociálnych práv je zásadným prvkom obnovy

 

Luca Visentini, generálny tajomník EOK, uviedol:

„Je to dôležitý výsledok a môže to byť začiatok spravodlivejšej Európy. No zvládanie tak veľmi potrebnej zelenej a digitálnej zmeny si vyžaduje oveľa viac než len viac odbornej prípravy a zručností. Aby sme sa vyhli čiernym dieram nezamestnanosti po celej Európe, bude potrebné vynaložiť obrovské investície do tvorby kvalitných pracovných miest a nových odvetví priemyslu. A je potrebné to urobiť prostredníctvom dialógu medzi vládou, zamestnávateľmi, odbormi a občianskou spoločnosťou.“

Európski lídri sa tiež dohodli, že pôjdu nad rámec HDP, a HDP nebude jediným meradlom hospodárskeho úspechu, a použijú prístup, na základe ktorého bude prioritou prosperita ľudí. Odbory a organizácie zamestnávateľov sa dohodli na 14 opatreniach v oblasti sociálnej, ekonomickej a environmentálnej prosperity, ktoré sú navrhnuté ako doplnok k HDP. Takýmto spôsobom sa zabezpečí lepšia reprezentácia hospodárskeho výkonu krajín a toho, ako to súvisí s prosperitou občanov.

Závery neformálneho stretnutia hláv štátov a vlád na sociálnom samite EÚ v Porte uvádzajú:

„Ako ďalší úspech európskeho sociálneho dialógu vítame, že európski sociálni partneri uskutočnili spoločný návrh alternatívnych ukazovateľov na meranie hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho pokroku, ktoré doplnia HDP ako meradlo inkluzívneho a udržateľného rastu.“

V reakcii na zaradenie opatrení do záverov Rady tajomníčka konfederácie EOK Liina Carr uviedla:

„HDP krajiny je slabým ukazovateľom prosperity občanov, keďže vieme, že bohatstvo sa často nedostane ku všetkým. V dvoch tretinách členských štátov EÚ pracovníci dostávajú menší podiel HDP svojej krajiny ako na začiatku desaťročia. Nový spôsob merania hospodárskej prosperity, ktorý uprednostní ľudí pred ziskom, mal prísť už veľmi dávno. Dohoda lídrov EÚ na tom, že sa nebude používať len HDP, je dôležitým krokom vpred k vytvoreniu vízie o sociálnej Európe, ktorá sa začala v Porte.“

Vyhlásenie sociálneho summitu z Porta v slovenskom jazyku a originál v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na nasledujúcich linkoch:

Vyhlásenie sociálneho summitu z Porta – 7. máj 2021

porto-social-commitment

EHSV / KOZ SR: Pozvánka na online diskusiu / Online Talks / 5.5.2021 / 10:00 – 14:00

Milé kolegyne a kolegovia,

5. mája 2021 sa bude konať online diskusia EHSV (Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru), stále máme ešte voľne miesta. Budeme veľmi radi, ak sa ešte zaregistrujete a pripojíte.

Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s EHSV budú dňa 5. mája 2021 organizovať online diskusiu, počas ktorej Vám predstavíme fungovanie a činnosť Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). S našimi odborníkmi a hosťami zameriame pozornosť na aktuálne európske sociálne témy a výzvy v tvorbe politík na európskej úrovni. Online diskusia sa uskutoční len pár dní pred zasadnutím Sociálneho samitu v Porte.

Online diskusia sa bude konať cez platformu ZOOM a bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Všetky doležíte informácie, ako aj registráciu nájdete v programe Program_EESC_Online_Talks_KOZ SR_MAJ_SK alebo na stránke: https://www.kozsr.sk/ehsv/

EOK – Odporúčania pre ZAPÁJANIE MLADÝCH ĽUDÍ DO ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Milé kolegyne a kolegovia,

Výbor mladých EOK vytvoril odporúčania, ako zapojiť mladých ľudí do práce odborov.

Príručka skúma existujúce osvedčené postupy a nové spôsoby, ako zastaviť pokles členstva v odboroch, ktorý predstavuje existujúcu hrozbu v 27 z 31 analyzovaných krajín.

Cieľom EOK výboru mladých je posilniť postavenie mládeže v odborových zväzoch, zastupovať mládež v EOK a posilniť postavenie odborových štruktúr mládeže.

Táto príručka ponúka analýzu príležitostí a hrozieb pre členstvo v odboroch a podporuje vedenie odborov v tom, aby uskutočňovali svoje strategické rozhodnutia vrátane svojich mládežníckych štruktúr.

Príručka v slovenskom jazyku: EOK_Príručka

EOK – Akčný plán pre sociálne spravodlivejšiu Európu

Milé kolegyne a kolegovia,

Európska komisia dnes zverejnila akčný plán pre implementáciu európskeho piliera sociálnych práv. Generálny tajomník EOK Luca Visentini zareagoval na akčný plán Európskej komisie pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a Účinnej aktívnej podpory zamestnanosti nasledovne:

„Nastal čas na sociálne spravodlivejšiu Európu. Tento akčný plán by ju mohol uviesť do praxe. Potreba sociálnejšej Európy nikdy nebola silnejšia ako dnes. Koronakríza odhalila problémy Európy vybudovanej na neistej práci, nízkych mzdách a podfinancovaných verejných službách. Komisia si z krízy vzala správne ponaučenia a ak členské štáty implementujú návrhy v akčnom pláne, dosiahlo by sa postupné zvýšenie hospodárskych a sociálnych štandardov v Európe. Odborové zväzy požadovali akčný plán pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv už od jeho prijatia pred štyrmi rokmi. Zverejnenie Akčného plánu vítame a považujeme ho za veľmi potrebný.“

Konfederačná tajomníčka EOK Liina Carr dodala:

„Akčný plán obsahuje väčšinu opatrení a nástrojov, ktoré sme očakávali, vrátane ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, zručností a pohlavia, ako aj základné legislatívne iniciatívy, čo veľmi podporujeme. No je potrebné prijať silnejšie návrhy, aby sa predišlo všetkým formám neistej práce, aby sa zaviedli spoločné štandardy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako aj záväzok ďalej pokračovať v núdzovej pomoci pre pracovné miesta a mzdy, až kým nezačne skutočná obnova. Absencia silnej legislatívnej iniciatívy o minimálnom príjme a návrhu stálej zaisťovacej schémy na podporu zamestnanosti je veľkým sklamaním, a žiadame Komisiu, aby ďalej diskutovala o týchto prvkoch, aby sa našli efektívnejšie riešenia. Rovnako neexistuje iniciatíva o informáciách, konzultáciách a účasti zamestnancov alebo o Európskych zamestnaneckých radách. “

 „Pokiaľ ide o iniciatívu na posilnenie sociálneho dialógu, návrh nového ocenenia za inovatívne postupy sociálneho dialógu je zmätočný.“

 „88% Európanov tvrdí, že „sociálna Európa“ je pre nich dôležitá a realita piliera musí zodpovedať ich očakávaniam.“

Čo sa týka navrhovaného Odporúčania Rady („Účinná aktívna podpora zamestnanosti“ – „EASE“), EOK verí, že podpora tvorby pracovných miest a zlepšenia služieb zamestnanosti s cieľom pomôcť ľuďom nájsť prácu je užitočná, hoci odporúčanie je dosť slabým nástrojom a ani zďaleka nezaručuje dosiahnutie výrazného zlepšenia pracovných vyhliadok.

Tlačová správa: Eur_psky_pilier_soci_lnych_pr_v__uplat_ovanie_z_sad_v_praxi.

Odporúčame pozrieť si aj Eurokomisára Schmita vo výbore EP pre zamestnanosť (naživo) (SK tlmočenie):

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-employment-and-social-affairs_20210304-1345-COMMITTEE-EMPL_vd

EHSV – Obnova EÚ – Rozhodujúce bude zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti

Milé kolegyne a kolegovia,

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že organizácie organizovanej občianskej spoločnosti a sociálny partneri môžu neoceniteľným spôsobom prispieť k národným plánom podpory obnovy a odolnosti a musia sa na nich podieľať.

Národné plány podpory obnovy a odolnosti by boli efektívnejšie a účinnejšie, keby do nich boli rýchlejšie a vo väčšej miere zapájané organizácie organizovanej občianskej spoločnosti. To je hlavné posolstvo uznesenia na tému Zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do národných plánov podpory obnovy a odolnosti – čo funguje a čo nie?, ktoré bolo prijaté na februárovom plenárnom zasadnutí EHSV a predstavené počas diskusie s predsedníčkou EHSV Christou Schweng a komisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom.

Christa Schveng na margo výsledného textu uviedla: „Uznesenie analyzuje širokú škálu hospodárskych a spoločenských aspektov a umožňuje nám vyslať jasný signál, že zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti je rozhodujúce. Plány obnovy musia skutočne podporovať obnovu po súčasnej kríze, ako aj spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu. Členovia EHSV majú veľmi dobré možnosti na to, aby v ďalšej fáze, keď sa budú fondy využívať, posúdili, či sa finančné prostriedky vynakladajú efektívne a či sa dostanú k podnikom, pracovníkom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré ich potrebujú.“

Komisár Hahn pripomenul, že pravidlá sú nastavené a že Komisia bude i naďalej trvať na zapojení zainteresovaných strán do týchto procesov reforiem: „Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti nabáda na široké konzultácie, silné interakcie a dialóg s miestnymi a regionálnymi samosprávami vo všetkých štádiách realizácie. Tým sa vybuduje ozajstná spoločná zodpovednosť a umožní úspešné zavedenie plánov do praxe. Preto nás členské štáty musia informovať o tom, ako sa v ich plánoch zohľadňuje príspevok, ktorý ako zástupcovia občianskej spoločnosti prinášate Vy.“

Uznesenie vypracovali členovia EHSV Gonçalo Lobo Xavier (skupina Zamestnávatelia), Javier Doz Orrit (skupina Pracovníci) a Luca Jahier (skupina Rozmanitá Európa). Koordinovali prácu 27 trojčlenných delegácií, ktoré monitorujú zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do navrhovania, zavádzania a hodnotenia národných plánov podpory obnovy a odolnosti.

Luca Jahier v diskusii varoval, že „napriek úsiliu Komisie a Európskeho parlamentu a nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti je účasť občianskej spoločnosti v mnohých krajinách nedostatočná. EHSV žiada, aby sa táto situácia zlepšila už teraz, ako aj vo fáze monitorovania a vykonávania“.

Tento názor podporil aj Gonçalo Lobo Xavier: „Zapojenie občianskej spoločnosti do plánov obnovy nie je len nejaká rétorika či tvrdohlavosť zo strany EHSV. Je to nevyhnutnosť, aby sa zaistilo, že v centre rozhodnutí a politík na podporu rastu budú skutočné výzvy v oblasti obnovy verejného zdravia, ekonomiky a spoločnosti.“

„Investície do ekologického hospodárstva a digitalizácie a do spravodlivých transformácií musia byť zamerané na zmenu výrobného modelu a na vytvorenie sociálne súdržnejšej spoločnosti a dosiahnutie konvergencie medzi štátmi,“ zdôraznil Javier Doz Orrit

Prijatím tohto uznesenia výbor vysiela jasný signál o význame zapojenia organizácií organizovanej občianskej spoločnosti do úsilia na podporu obnovy a odolnosti a predkladá spoločný príspevok na jarné zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 25. – 26. marca 2021. V budúcnosti, keď bude treba hodnotiť realizáciu národných plánov a ich vplyv na hospodárstvo a spoločnosť v členských štátoch, sa v ďalších fázach programu Next Generations EU bude musieť opäť konzultovať s organizáciami občianskej spoločnosti.

Reakcia EÚ na krízu súvisiacu s pandémiou COVID-19 – význam plánu obnovy, spôsob jeho financovania, ako aj schopnosť zapojiť občiansku spoločnosť do jeho realizácie – by sa mohla stať prelomovým okamihom európskeho projektu. Mohlo by to znamenať posun od zjavnej politickej krízy k zásadnému a pozitívnemu pokroku v procese európskej integrácie.

Aby však k tomu mohlo dôjsť, musí sa podariť splniť ciele plánu. Európskej únii ide o veľa. a zapojenie občianskej spoločnosti môže výrazne prispieť k jej úspechu.

Celé uznesenie v slovenskom jazyku: Zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do národných plánov podpory obnovy a odolnosti.

Aktualizácia – EOK – Smernica o primeranej minimálnej mzde v EÚ

Milé kolegyne a kolegovia,

tento týždeň boli vymenovaní spoluspravodajcovia Európskeho parlamentu pre smernicu o primeranej minimálnej mzde v EÚ.

Sú nimi Agnes Jongerius, koordinátorka skupiny S&D vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (z Holandska), a Dennis Radtke, koordinátor skupiny PPE (Nemecko).

Chceli by sme Vám dať do pozornosti tiež webinár pre odborové zväzy organizovaný EOK „Prečo by smernica o primeraných minimálnych mzdách mala zabezpečiť, aby členské štáty zvýšili svoje zákonné minimálne mzdy a zastavili znižovanie miezd“, ktorý sa uskutoční v utorok 2. marca od 15.00 do 17.00 hod.

Tlmočenie bude zabezpečené v anglickom a francúzskom jazyku.

Počas webináru EOK predstaví príklady:

 • úrovne zákonných minimálnych miezd v rôznych členských štátoch a ako nezabezpečujú dôstojnú životnú úroveň;
 • dôsledky výnimiek zo zákonnej ochrany minimálnych miezd a minimálnych sadzieb pre pracovníkov;
 • podvody, ktoré zavádzajú niektorí zamestnávatelia, aby zabránili vyplácaniu spravodlivej minimálnej mzdy pracovníkom;
 • potreba zlepšiť presadzovanie práva a ukončiť krádeže miezd.

Ak mate záujem môžete sa registrovať TU. https://www.etuc.org/en/civicrm/event/info?reset=1&id=682

Na záver sme pre Vás pripravili EOK/KOZ SR brožúrku: 20210217_EOK volá po vylepšení smernice pre dosiahnutie spravodlivých minimálnych miezd a kolektívneho vyjednávania.

Online diskusia pre predstaviteľov odborov – (NE)VIDITEĽNÉ BARIÉRY MEDZI ODBORMI NA ZÁPADE A V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

Online diskusia pre predstaviteľov odborov, 26. 2. 2020, 11.00 – 12.30

Organizátor: Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce

Účasť na podujatí kliknutím na tento link: https://us02web.zoom.us/j/82445084043?pwd=TVhoM1hHZFpHUHgxYTRFRHFZS1ZaZz09

Webinar ID: 824 4508 4043

Passcode: 650394

 

Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004-2007 vyvolalo očakávania, že v dôsledku rastu sociálnych štandardov v našom regióne EÚ padne aj sociálna a ekonomická železná opona medzi západnými a východnými členskými štátmi. Očakávalo sa aj posilnenie úlohy odborov vďaka členstvu v Európskych štruktúrach a budovaniu vnútorných kapacít odborov v domácich podmienkach.

Výsledkom však je rastúca frustrácia odborov že ich pôvodné očakávania v oblasti životného štandardu a posilnenia úlohy odborov do veľkej miery neboli naplnené. Napätie sa prejavilo dokonca aj v medzinárodnej odborovej spolupráci, napríklad kvôli odlišným názorom na Európsku minimálnu mzdu, kolektívne vyjednávanie na európskej úrovni a chýbajúcu cezhraničnú solidaritu medzi odbormi zo západu a zo strednej a východnej Európy. Požiadavky odborov zo strednej a východnej Európy sa nie vždy dostali do európskej odborovej politiky. Finančná kríza po roku 2008 ešte viac narušila proces konvergencie a devastačné efekty na rozvíjajúcu sa spoluprácu prináša aj aktuálna kríza v dôsledku Covid-19 pandémie.

V súčasnosti sa kríza európskeho odborového hnutia prejavuje v neschopnosti prijať jednoznačné stanovisko k procesu európskej integrácie, keďže v dôsledku Covid-19 krízy sa do popredia dostávajú národné sociálne a ekonomické záujmy. Odbory riešia zmeny v pracovných podmienkach, prepúšťanie, nezamestnanosť a rastúcu neistotu najmä doma a európska odborová politika im pripadá často vzdialená a neadresná. V kontexte legislatívnych zmien a oslabovania tripartity v SR sa otázka európskeho kolektívneho vyjednávania dostáva do úzadia.

Aké môžnosti majú slovenské odbory presadzovať svoje záujmy v európskych odborových centrálach? Akú skutočnú pomoc a podporu môžu dostať pri riešení akútnych domácich problémov, najmä čo sa týka oslabovania tripartity a útokov na reprezentatívnosť z pohľadu vlády SR v roku 2021? Pomôže medzinárodná odborová solidarita, alebo sú v konečnom dôsledku slovenské odbory nechané napospas poradiť si v danej situácii sami? Ako by mali v tom prípade postupovať, aby odvrátili ďalšie oslabovanie svojej úlohy v spoločnosti?

Týmito otázkami sa bude zaoberať pripravovaný diskusný webinár dňa 26. 2. 2021.

Program:

11.00 – 11.15 Predstavenie hlavných zistení z projektu ARTUS-CEE o tom ako odbory zo strednej a východnej Európy presadzujú svoje záujmy v európskych odborových centrálach

Marta Kahancová

riaditeľka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce

11.15 – 12.00   Panelová diskusia zameraná na stratégie odborov v súčasnej domácej legislatívnej situácii oslabovania tripartity, Covid-19 krízy, a očakávanej pomoci a podpory od zahraničných a Európskych odborov

Účastníci panelu:

Monika Uhlerová, KOZ SR

Monika Benedeková, Odborový zväz KOVO

Anton Szalay, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Andrej Buch, Energeticko –chemický odborový zväz

 

12.00 – 12.30 Voľná diskusia

 

Otázky do panelovej diskusie:

 1. Európska únia a Európske odbory investovali dosť veľa zdrojov do budovania odborových kapacít aj na Slovensku. V akých konkrétnych oblastiach vnímate že toto pomohlo zlepšiť pozíciu odborov na Slovensku? Kde sú stále nedostatky, a aké odpovede majú odbory na aktuálne výzvy napr. digitalizáciu,   očakávané zmeny na trhu práce (napr. klesajúci záujem o manuálnu výrobu), otázky zelenej ekonomiky, zmena požadovaných zručností od pracovníkov, nesúlad vzdelávacieho systému s očakávaniami trhu práce, apod.)
 2. Európske odbory často deklarujú aká je dôležitá cezhraničná spolupráca. Aké máte očakávania voči odborom v iných členských štátoch EÚ, napríklad aj v aktuálnej situácii, keď dochádza k zmenám v zastúpení v tripartite? Ako Vám zahraničné odbory a ETUC reálne vedia pomôcť?
 3. V čase, keď nadnárodné firmy pôsobia v rôznych krajinách a hovorí sa o európskom kolektívnom vyjednávaní, stále nie je ani na strane odborov konsenzus o tom, aby sa rozširovalo uzatváranie tzv. transnacionálnych kolektívnych dohôd. Prečo sa toto nedeje, prečo odbory v rámci firiem nespolupracujú a netlačia viac na celofiremné vyjednávanie bez rozpoznania štátnych hraníc?
 4. Uzatváranie a rozširovanie sektorových kolektívnych zmlúv by mohlo byť efektívnym nástrojom pre lepšiu koordináciu pracovných podmienok v rámci odvetvia a urýchlenie konvergencie pracovných pomienok medzi členskými štátmi EÚ. Prečo je na Slovensku celkovo tak málo odvetvových kolektívnych zmlúv v našom regióne a čo môžu odbory urobiť, aby sa znovu začali takéto zmluvy uzatvárať?

ARTUS projekt ukázal že ETUC nevyvinul dostatočný tlak na rast platov v členských štátoch v strednej a východnej Európe. Napokon však po dlhých interných diskusiách zaujal jednoznačné stanovisko k podpore primeraných minimálnych miezd v rámci EÚ. Problémom sú však vlády členských krajín. V SR došlo k nerešpektovaniu dohodnutého spôsobu stanovovania minimálnej mzdy, čo ďalej spôsobilo napätie medzi odbormi a vládou v roku 2020 a napokon viedlo k legislatívnym návrhom na fragmentáciu odborov v tripartite. Ako by mali odbory reagovať na túto situáciu v tripartite? Aké strategické plány pripravujete, aby sa pozícia napriek zmenám v legislatíve posilnila (napr. spoluprácou a motivovaním pracujúcich stať sa členmi odborov)?