Odporúčania Krízového štábu SAV pre úplný nábeh do riadneho pracovného režimu organizácií SAV

V súvislosti s i naďalej priaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 ako aj s ďalšími uvoľňujúcimi opatreniami Ústredného krízového štábu SR, hlavného hygienika SR Krízový štáb SAV odporúča organizáciám SAV od 11.5.2020:

 1. Zabezpečiť efektívny nábeh fungovania organizácií SAV do riadneho pracovného režimu.
 2. Pri nábehu do riadneho pracovného režimu je možné i naďalej zohľadňovať osobitné podmienky činnosti jednotlivých organizácií SAV ako aj jednotlivých kategórií zamestnancov (napr. vek nad 60 rokov, rodičia maloletých detí, kategórie zamestnancov s rizikovými ochoreniami a pod.) a v konkrétnych prípadoch zvážiť i naďalej prácu z domu (ak je to možné), resp. prijať vhodné ochranné  opatrenia na zabezpečenie ich zdravia.
 3. Zabezpečovať naďalej dôsledne všetky hygienické i režimové opatrenia, ktoré boli odporúčané organizáciám SAV Krízovým štábom SAV v Usmerneniach zo dňa  29.4.2020, teda nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dezinfekcia všetkých rozhodujúcich plôch – napr. dverí, kľučiek, podláh a pod., znefunkčnenie sušičov rúk ako aj ďalších podobných zariadení, produkujúcich aerosól a vírenie vzduchu, zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov, zákaz vstupu na pracovisko osobám s akútnym respiračným ochorením, dodržiavanie odstupu 2 metre (ak je možné), zabezpečenie rozstupov pri sedení v jednej miestnosti, obmedzenie/zákaz služobných ciest atď.
 4. Krízový štáb SAV pozastavuje nateraz svoju činnosť s tým, že ju môže obnoviť kedykoľvek podľa potreby v prípade zhoršenia situácie vo vývoji pandémie COVID-19 na Slovensku resp. v organizáciách SAV.

 

V Bratislave dňa 6.5.2020

Krízový štáb SAV

Usmernenia krízového štábu SAV pre čiastočné uvoľnenie opatrení na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby COVID-19 zo dňa 29.4.2020

V súvislosti s priaznivým vývojom chorobnosti na COVID-19 v Slovenskej republike vrátane nízkej smrtnosti na toto ochorenie a pri zohľadnení uvoľňovania opatrení zo strany hlavného hygienika SR, Krízový štáb SAV prijal na svojom zasadnutí dňa 29.4.2020 tieto odporúčania pre organizácie SAV:

 

 1. Odporúča riaditeľom organizácií prehodnotiť prácu z domu v jednotlivých kategóriách zamestnancov s tým, že po posúdení špecifík ich práce, môže povoliť ich postupný návrat do práce na pracovisko samozrejme za bezpodmienečného dodržania prísnych hygienických opatrení príp. iných podmienok, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. BOZP a pod.) Tento návrat môže byť etapovitý podľa fázovania opatrení prijatých v reakcii na koronavírus (https://www.korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/), pričom opätovný nástup do práce v jednotlivých kategóriách zamestnancov môže byť aj postupný vrátane adekvátnej úpravy pracovného času a vhodných režimových opatrení.  Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať nástupu a činnosti na pracovisku u osôb s vyšším rizikom ochorenia (vek 60 rokov a viac, resp. vážne chronické ochorenie).
 2. Riaditelia organizácií môžu stanoviť, že niektoré kategórie zamestnancov/doktorandov ešte nemôžu naplno vykonávať všetky práce (s ohľadom na okolnosti), ktoré vykonávali do vypuknutia pandémie. Môžu zakázať/obmedziť služobné cesty na Slovensku resp. do zahraničia, a to až do odvolania, v závislosti od konkrétnych podmienok vrátane vývoja situácie na Slovensku i v relevantnej krajine.
 3. Zamestnanci/doktorandi organizácií SAV sú povinní nosiť po celý čas na verejnosti i v práci rúška, pretože i naďalej platí Opatrenie hlavného hygienika SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf
 4. V organizáciách SAV je potrebné dôsledne a primerane vykonávať hygienické opatrenia tak, ako sú výstižne zhrnuté v opatrení hlavného hygienika SR týkajúceho podmienok konania zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov samospráv. Organizácie SAV nie sú síce štátnymi orgánmi ani orgánmi samospráv, avšak riaditeľ organizácie SAV môže primerane  aplikovať uvedené Opatrenia hlavného hygienika SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf

I naďalej však platí zákaz zhromažďovania na hromadných podujatiach a pod.

 1. Riaditelia organizácií SAV zabezpečia vhodné režimové opatrenia, týkajúce sa zabráneniu koncentrácie vyššieho množstva ľudí na pracovisku, a v prípade, že sa dlhšiu dobu v uzavretom priestore (napr. kancelária, laboratórium a pod.) súčasne nachádzajú viacerí zamestnanci/doktorandi, je potrebné zabezpečiť rozstupy medzi nimi najmenej 2 metre (aj medzi stoličkami – napr. dočasným premiestnením nábytku) a pod. Ak to nebude možné, odporúča sa dočasne umiestniť niektorých zamestnancov/doktorandov aj do iných priestorov (napr. do knižnice a pod.) alebo časový posun – fázovanie prítomnosti v konkrétnom priestore. V prípade, že pracovné postupy toto neumožňujú (napr. v laboratóriách a pod.), je potrebné zabezpečiť efektívnu organizáciu spoločných pracovných činností.
 2. Na pracovisku je nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov (rúška, rukavice, dezinfekcia atď.) vrátane pravidelnej dezinfekcie sociálnych priestorov, spoločných priestorov, kľučiek dverí a pod. Elektrické sušiče rúk je potrebné vypnúť/nepoužívať. Je vhodné intenzívne vetrať (viac ako obvykle) a pri vstupe do miestnosti sa odporúča otvoriť okná na približne 15 minút (najmä ak miestnosť predtým bola obsadená inými osobami).
 3. Riaditelia organizácií SAV môžu vypracovať aj interný predpis a v ňom upraviť všetky vyššie uvedené oprávnenia a povinnosti organizácie ako aj zamestnancov/doktorandov a špecifiká pri ich práci.

Podnety a návrhy na naštartovanie ekonomiky, udržanie zamestnanosti a na pomoc postihnutým subjektom v kríze

Milé kolegyne a kolegovia

V zmysle záverov zo zasadnutia mimoriadneho Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky konaného dňa  20.4.2020, si Vás dovoľujeme informovať, že v blízkej dobe by malo byť zvolané plenárne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky s nasledovným programom:

 1. Ekonomické a sociálne opatrenia na pomoc postihnutým subjektom v kríze
 2. Opatrenia na naštartovanie ekonomiky po koronakríze (udržanie zamestnanosti)
 3. Minimálna mzda
 4. Návrhy na zriadenie krízového ekonomického štábu s tripartitným zastúpením

Na základe uvedených  bodov 1 a 2 programu si Vás viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová dovoľuje požiadať, aby ste do budúcej stredy t.j. 29.4.2020 zaslali Vaše podnety a návrhy na naštartovanie ekonomiky, udržanie zamestnanosti a na pomoc postihnutým subjektom v kríze.

Jednotlivé odborové zväzy a ich základné odborové organizácie najlepšie poznajú situáciu vo svojich odvetviach a problémy, s ktorými sa stretávajú v každodennej praxi, ako aj s tým súvisiace sociálne a ekonomické dopady.

Preto uvítame Vaše podnety a návrhy, ako situáciu riešiť. Vaše podnety a návrhy zasielajte na emailovú adresu kurucova@kozsr.sk a v kópii na haskova@kozsr.sk.

Podpora zmiernenia rizík nezamestnanosti v stave núdze

Milé kolegyne a kolegovia,

v rámci širšieho núdzového záchranného balíka sa ministri financií euroskupiny 9. apríla dohodli na novom nástroji pre dočasnú „podporu zmiernenia rizík nezamestnanosti v stave núdze“ (angl. skratka SURE). Tento nástroj má za cieľ podporiť režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia na národnej úrovni s cieľom predísť nezamestnanosti v dôsledku epidémie COVID-19.

EOK víta nástroj SURE, pretože si je vedomý dôležitej úlohy, ktorú režimy skráteného pracovného času zohrávajú pri dočasnej kríze, keďže zabezpečujú pracovné miesta a (časť) príjmu zamestnancov, a zároveň umožňujú firmám flexibilne prispôsobiť pracovný čas dočasnému poklesu dopytu. Opatrenie SURE je preto včasné a vhodné a podporí firmy aj zamestnancov v krajinách, ktoré sú najviac zasiahnuté krízou, vo forme finančnej pomoci pre národné systémy upravujúce režimy skráteného pracovného času, ktoré v dôsledku krízy COVID-19 narazili svoje hranice.

Požiadavky EOK na usmernenia Európskej komisie pre nástroj SURE v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť tu: 20200422_Požiadavky EOK na usmernenia Európskej komisie pre nástroj SURE.

Pred tridsiatimi rokmi vznikla Konfederácia odborových zväzov SR

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme si spolu, aj napriek naokolo zúriacej pandémie koronavírusu, pripomenuli, že práve v týchto dňoch si KOZ SR pripomína 30. výročie svojho vzniku.

Ešte pred koronakrízou sme boli pripravení a dlhodobo sme pracovali na tom, aby sme si aprílové dni roku 1990 pripomenuli dôstojnou oslavou. Avšak vyššia moc rozhodla za nás a máme tu najväčšiu pándemiu koronavírusu od čias Druhej svetovej vojny. Bolo by veľmi nedôstojné v čase, keď všetci bojujeme zo všetkých síl, aby sme porazili pandémiu, organizovať akékoľvek oslavy. Pripomeňme si aspoň týmto článkom na webe KOZSR, ako sme vznikli, že bojujeme za právne, finančné a sociálne istoty našich členov:

https://www.kozsr.sk/2020/04/09/pohlad-spat-pred-tridsiatimi-rokmi-vznikla-konfederacia-odborovych-zvazov-sr/

Zhrnutie novej legislatívy v súvislosti s COVID-19

Milé kolegyne a kolegovia

v súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala NR SR viaceré zákony a novely už existujúcich zákonov, ktoré upravujú mimoriadne situácie v súčasnom období.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na tie ustanovenia, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťami organizácií SAV a v prílohe Vám posielame relevantné výňatky z niektorých zákonov pre uľahčenie v orientácii v množstve nových zákonov a novelizácii zákonov.

1. Zákon č. 62/2020 Z.z. (účinný od 27.3.2020) o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z tohto zákona je pre organizácie SAV relevantná časť V. – novela zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. Táto novelizuje ustanovenie § 11 ods. 2, čo znamená, že v čase boja proti COVID-19 sa splnenie podmienky na strane dodávateľa (zápis v registri partnerov verejného sektora) nevyžaduje. Zároveň upriamujeme pozornosť na webové sídlo ÚVO – www.uvo.gov.sk – kde sú uvedené metodiky VO v čase boja proti COVID-19 aj s príkladmi, ďalej infografika zákaziek s nízkou hodnotou atď.

2. Zákon č. 66/2020 Z.z. ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z.  Zákonník práce v platnom znení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID 19 Priloha c 1.

3. Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – účinný od 4. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 2.  Ide o zákony vo vecnej pôsobnosti MF SR (daňové, colné, účtovníctvo, daň z príjmov, hlásenie a ročné zúčtovanie, rozpočtové pravidlá, porušenie finančnej disciplíny)

4. Zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti Ministerstva zdravotníctva SR a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 6. 4. 2020 – viď SAV COVID_19 Priloha c 3.

Nová legislatíva v súvislosti s ochorením COVID+19

Milé kolegyne a kolegovia

 

v súvislosti s ochorením COVID+19 bola v Zbierke zákonov SR publikovaná nová legislatíva a je účinná od 4.4.2020:

1. finančno-účtovno-rozpočtovo-daňový:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/67/ZZ_2020_67_20200404.pdf

2. novela Zákonníka práce a súvisiacich predpisov:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/66/ZZ_2020_66_20200404.pdf

3. novela zákona o sociálnom poistení (týka sa najmä podnikateľských subjektov)

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/68/ZZ_2020_68_20200406.pdf

4. zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/69/ZZ_2020_69_20200406.pdf

 

Takisto Vám odporúčame sledovať stránku Konfederácie odborových zväzov SR, ktorá zastupuje aj náš odborový zväz.

Školenia BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR ponúka členom nášho OZ možnosť účastniť sa na školení „Prevencia v oblasti BOZP“ a „Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie„.

Kurz Prevencia v oblasti BOZP bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

Zámerom kurzu Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Obe školenie sa uskutočnia v dňoch 23. – 25. 3.  2020 v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

Program školení je nasledovný:

Prevencia v oblasti BOZP:

 • Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoj verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 • Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení. (Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 • Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie:

 • História sociálneho dialógu.
 • Sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií Európskej únie.
 • Sociálny dialóg v Slovenskej republike.
 • Psychologické aspekty komunikácie.
 • Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma
 • Sociálneho dialógu.
 • Kolektívne vyjednávanie.
 • Aplikácia prebraných tém zo sociálneho dialógu v praxi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 13. 3. 2020.

 

Výzva prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška členskej základni k parlamentným voľbám 2020

 

POĎME VOLIŤ

 

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu.

Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život.

Z pozície prezidenta KOZ SR vyzývam preto všetkých našich členov k účasti na februárových parlamentných voľbách a verím, že budete voliť takú politickú stranu, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov, garantuje udržanie doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, stabilitu Slovenska a výrazný sociálny zmier.

Sociálna, ekonomická, ale aj nemenej dôležitá politická stabilita vytvára vhodné podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.

Ochrana sociálneho štátu a sociálny dialóg vychádza z Programu KOZ SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválil VIII. zjazd KOZ SR. Voľme preto istotu a stabilitu, voľme sociálny štát! Voľme tých, ktorí v spolupráci s odbormi budú prispievať prostredníctvom silného sociálneho dialógu k modernému spravovaniu spoločnosti na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity.

Marián Magdoško

prezident KOZ SR